All for Joomla All for Webmasters
ホーム Cuộc Sống Danh sách Số báo danh N2 JLPT tháng 7/2018 Tại Hà Nội

Danh sách Số báo danh N2 JLPT tháng 7/2018 Tại Hà Nội

0
3096

Danh sách Số báo danh N2 JLPT tháng 7/2018 Tại Hà Nội

Phòng thi số: 01 (P.301 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20001 ~ 20032 (32 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO XUAN AI 10.12.1983 20001
2 BUI THI THUY AN 08.02.1997 20002
3 DAM THI AN 15.05.1993 20003
4 DAO THUY AN 12.08.1995 20004
5 DAO VAN AN 19.07.1987 20005
6 DUONG THUY AN 04.08.1997 20006
7 HO THI AN 12.03.1993 20007
8 LE THUY AN 30.03.1988 20008
9 LE THUY AN 12.08.1987 20009
10 NGUYEN KIEU AN 13.10.2002 20010
11 NGUYEN PHUC AN 08.03.1993 20011
12 NGUYEN THUY AN 04.12.1998 20012
13 NGUYEN TUAN AN 27.11.1991 20013
14 NGUYEN VAN AN 23.04.1982 20014
15 PHAM VAN AN 06.08.1992 20015
16 PHAM XUAN AN 09.02.1993 20016
17 TRAN THI THUY AN 19.09.1994 20017
18 TRAN VINH AN 14.12.1982 20018
19 TRIEU DAO QUYNH AN 02.07.1996 20019
20 TRINH THI NGOC AN 02.07.1989 20020
21 VU DINH AN 11.08.1996 20021
22 PHAN CAM ANH 02.06.2000 20022
23 NGUYEN THI DIEP ANH 10.02.1996 20023
24 HOANG THI DIEP ANH 20.01.1992 20024
25 HOANG DINH ANH 16.03.1993 20025
26 NGUYEN DINH ANH 11.02.1992 20026
27 BUI DUC ANH 05.10.1993 20027
28 CHU DUC ANH 23.03.1987 20028
29 LE DUC ANH 18.04.1994 20029
30 NGUYEN DUC ANH 27.12.1993 20030
31 VU DUC ANH 09.01.1995 20031
32 VUONG DUC ANH 03.10.1997 20032
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 02 (P.302 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20033 ~ 20064 (32 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU DUY ANH 16.04.1983 20033
2 MAI THI HA ANH 30.01.1997 20034
3 NGUYEN HA ANH 27.01.1994 20035
4 HA HAI ANH 23.08.1998 20036
5 LUU HAI ANH 25.05.1983 20037
6 NGUYEN HAI ANH 14.11.1996 20038
7 PHAM HAI ANH 29.11.1993 20039
8 PHAM HAI ANH 13.10.1998 20040
9 PHAM HOAI ANH 09.02.1995 20041
10 TRAN THI HAI ANH 28.09.1993 20042
11 HOANG ANH 03.09.1996 20043
12 TRAN HOANG ANH 10.03.1999 20044
13 TRAN HOANG ANH 29.06.1997 20045
14 DO HOANG ANH 09.02.1990 20046
15 LUONG HOANG ANH 27.09.1991 20047
16 LUONG PHUONG HOANG ANH 16.06.1997 20048
17 NGUYEN HOANG ANH 05.06.1995 20049
18 VO HOANG ANH 29.08.1997 20050
19 NGUYEN THI HOANG ANH 21.11.1988 20051
20 DANG HOANG ANH 13.11.1994 20052
21 BUI THI HOANG ANH 08.01.1992 20053
22 NGUYEN HOANG ANH 29.12.1987 20054
23 NGUYEN HONG ANH 30.01.1998 20055
24 PHAN HONG ANH 25.06.1996 20056
25 NGUYEN HONG ANH 05.06.1985 20057
26 NGO HONG ANH 15.05.1996 20058
27 KIEU ANH 30.08.1995 20059
28 CHU THI KIM ANH 14.05.1995 20060
29 DANG KIM ANH 12.02.1997 20061
30 DANG THI KIM ANH 11.02.1991 20062
31 DO KIM ANH 20.12.1992 20063
32 DO THI KIM ANH 21.12.1989 20064
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 03 (P.303 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20065 ~ 20104 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN HA KIEU ANH 26.02.1998 20065
2 NGUYEN THI KIM ANH 22.11.1983 20066
3 NGUYEN THI KIM ANH 04.04.1992 20067
4 NGUYEN THI KIM ANH 08.02.1985 20068
5 NGUYEN THI KIM ANH 07.03.1990 20069
6 NGUYEN THI KIM ANH 02.09.1991 20070
7 NGUYEN THI KIM ANH 01.02.1988 20071
8 PHAM THI KIM ANH 01.05.1994 20072
9 TRAN THI KIM ANH 12.06.1985 20073
10 BUI THI HOANG ANH 15.11.1998 20074
11 DANG THI LAN ANH 22.03.1991 20075
12 DO THI LAN ANH 04.03.1986 20076
13 HOANG THI LAN ANH 04.11.1993 20077
14 NGUYEN LAN ANH 08.07.1988 20078
15 NGUYEN LAN ANH 20.02.1997 20079
16 NGUYEN THI LAN ANH 03.08.1993 20080
17 NGUYEN THI LAN ANH 27.05.1997 20081
18 PHAM THI LAN ANH 17.08.1984 20082
19 TANG THI LAN ANH 22.08.1990 20083
20 TRAN THI LAN ANH 10.10.1994 20084
21 VU THI LAN ANH 04.10.1993 20085
22 NGUYEN MAI ANH 01.03.1994 20086
23 NGUYEN THI MAI ANH 13.12.1984 20087
24 NGUYEN THUY MAI ANH 13.03.1997 20088
25 HOANG MAI ANH 01.08.1998 20089
26 NGUYEN THI MAI ANH 11.02.1996 20090
27 HOANG THI MINH ANH 25.01.1998 20091
28 DINH THI MAI ANH 29.06.1991 20092
29 HOANG THI MAI ANH 13.11.1991 20093
30 DANG MINH ANH 18.04.1999 20094
31 DUONG THI MINH ANH 12.07.1998 20095
32 VU THI MINH ANH 02.02.1998 20096
33 TRAN THI MINH ANH 01.12.1998 20097
34 DO NAM ANH 07.07.1995 20098
35 DAO PHUONG HOANG NAM ANH 29.09.1999 20099
36 DAO THI NGOC ANH 20.06.1994 20100
37 DO THI NGOC ANH 21.06.2001 20101
38 HOANG NGOC ANH 20.11.1993 20102
39 HOANG NGOC ANH 22.10.1997 20103
40 HOANG THI NGOC ANH 23.02.1992 20104
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 04 (P.304 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20105 ~ 20144 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG THI NGOC ANH 24.08.1992 20105
2 HOANG THI NGOC ANH 21.06.1996 20106
3 MAI THI NGOC ANH 04.01.1995 20107
4 NGO THI NGOC ANH 28.06.1997 20108
5 NGUYEN NGOC ANH 13.04.1995 20109
6 NGUYEN NGOC ANH 04.10.1997 20110
7 NGUYEN NGOC ANH 01.09.1994 20111
8 NGUYEN NGOC ANH 03.04.1994 20112
9 NGUYEN NGOC ANH 31.12.1998 20113
10 NGUYEN NGOC ANH 04.04.1995 20114
11 PHAM THI NGOC ANH 11.08.1990 20115
12 PHAM THI NGOC ANH 26.01.1997 20116
13 NGUYEN NGOC ANH 08.09.1990 20117
14 NGUYEN THI NGOC ANH 26.11.1998 20118
15 NGUYEN THI NGOC ANH 15.06.1994 20119
16 NGUYEN THI NGOC ANH 01.04.1996 20120
17 PHAM NGOC ANH 05.06.1992 20121
18 PHAM THI NGOC ANH 13.09.1995 20122
19 TRAN NGOC ANH 27.12.1992 20123
20 TRAN NGOC ANH 05.10.2001 20124
21 TRAN THI NGOC ANH 07.10.1998 20125
22 TRAN THI NGOC ANH 23.05.1995 20126
23 TU THI NGOC ANH 07.12.1990 20127
24 BUI THI NHAT ANH 15.07.1994 20128
25 DO NHAT ANH 16.11.1990 20129
26 HA NHAT ANH 22.09.1994 20130
27 HOANG NHAT ANH 16.01.1990 20131
28 NGUYEN KIM NHAT ANH 22.02.1992 20132
29 NGUYEN THI NHAT ANH 30.06.1993 20133
30 BUI PHI ANH 29.04.1987 20134
31 CU PHUONG ANH 23.12.1996 20135
32 DANG PHUONG ANH 11.10.1998 20136
33 DAO PHUONG ANH 20.05.2001 20137
34 DO PHUONG ANH 13.06.1982 20138
35 NGUYEN PHUONG ANH 15.08.1993 20139
36 NGUYEN PHUONG ANH 20.11.1996 20140
37 NGUYEN PHUONG ANH 03.11.1996 20141
38 TRAN PHUONG ANH 13.10.1987 20142
39 TRAN PHUONG ANH 21.11.1997 20143
40 TU PHUONG ANH 20.06.1997 20144
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 05 (P.305 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20145 ~ 20176 (32 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI PHUONG ANH 08.01.1998 20145
2 NGUYEN THI PHUONG ANH 25.07.1992 20146
3 NGUYEN THI PHUONG ANH 20.06.1986 20147
4 PHAM THI PHUONG ANH 09.05.1991 20148
5 QUACH THI PHUONG ANH 21.12.1986 20149
6 TA THI PHUONG ANH 18.12.1997 20150
7 TRAN THI PHUONG ANH 01.04.1998 20151
8 DAO QUANG ANH 05.02.1992 20152
9 LE QUANG ANH 24.02.1985 20153
10 NGUYEN QUANG ANH 16.01.1995 20154
11 TRAN QUANG ANH 20.04.1988 20155
12 BUI THI QUE ANH 07.11.1990 20156
13 NGUYEN QUOC ANH 12.09.2005 20157
14 CHU THUY QUYNH ANH 19.01.1999 20158
15 DAU THI QUYNH ANH 27.09.1996 20159
16 DANG QUYNH ANH 26.10.1992 20160
17 DO THI QUYNH ANH 05.12.1997 20161
18 KIM QUYNH ANH 17.10.1994 20162
19 LUONG QUYNH ANH 19.11.1994 20163
20 NGUYEN QUYNH ANH 07.08.1987 20164
21 NGUYEN THI QUYNH ANH 07.12.1993 20165
22 PHAM QUYNH ANH 11.02.1991 20166
23 PHAM QUYNH ANH 01.06.1998 20167
24 CHU THE ANH 28.01.1989 20168
25 DANG THE ANH 16.11.1990 20169
26 TRAN THE ANH 19.09.1998 20170
27 BUI THI ANH 28.04.1990 20171
28 GIAP THI ANH 02.09.1992 20172
29 LE THI ANH 10.12.1989 20173
30 NGUYEN THI ANH 10.02.1991 20174
31 NGUYEN THI ANH 14.09.1997 20175
32 NGUYEN THI ANH 09.10.1990 20176
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 06 (P.308 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20177 ~ 20206 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI ANH 26.05.1993 20177
2 NGUYEN THI ANH 05.07.1995 20178
3 NONG THI ANH 20.08.1991 20179
4 PHAM THI ANH 29.07.1992 20180
5 PHAM THI ANH 12.02.1996 20181
6 PHAM THI ANH 20.03.1997 20182
7 TRAN THI ANH 01.08.1986 20183
8 TRAN THI ANH 01.07.1997 20184
9 TRUONG THI ANH 26.06.1993 20185
10 TRUONG THI ANH 20.05.1982 20186
11 VU THI ANH 02.04.1993 20187
12 VU THI ANH 29.07.1991 20188
13 HOANG TIEN ANH 19.09.1995 20189
14 MAI TRUNG ANH 02.12.1993 20190
15 NGUYEN TRUNG ANH 26.10.1994 20191
16 BUI TU ANH 30.01.1997 20192
17 NGUYEN THI TU ANH 02.06.1990 20193
18 LE THU ANH 18.08.1997 20194
19 NGUYEN THUC ANH 28.10.1997 20195
20 TRAN THI THUY ANH 03.04.1997 20196
21 CHU TUAN ANH 21.04.1986 20197
22 NGO TUAN ANH 17.05.1986 20198
23 NGUYEN TUAN ANH 23.03.1989 20199
24 NGUYEN TUAN ANH 21.09.1993 20200
25 NGUYEN TUAN ANH 14.02.1994 20201
26 NGUYEN TUAN ANH 11.12.1991 20202
27 NGUYEN TUAN ANH 06.09.1996 20203
28 NGUYEN TUAN ANH 25.12.1993 20204
29 PHAN TUAN ANH 01.03.1990 20205
30 PHUNG NGOC TUAN ANH 17.09.1989 20206
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 07 (P.310 nhà A1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20207 ~ 20236 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN TUAN ANH 17.03.1994 20207
2 TRAN TUAN ANH 16.08.1991 20208
3 TRAN TUAN ANH 20.08.1995 20209
4 PHAM NGUYEN TUAN ANH 28.06.1998 20210
5 VU TUAN ANH 21.10.1991 20211
6 VU LE TUAN ANH 22.03.1995 20212
7 BUI VAN ANH 27.11.1990 20213
8 BUI THI VAN ANH 13.07.1989 20214
9 CAO THI VAN ANH 22.11.1994 20215
10 DAO VAN ANH 24.11.1996 20216
11 DINH THI VAN ANH 15.04.1996 20217
12 LE VAN ANH 19.08.1993 20218
13 LE THI VAN ANH 13.11.1998 20219
14 LE THI VAN ANH 22.06.1990 20220
15 NGUYEN VAN ANH 18.04.1991 20221
16 NGUYEN VAN ANH 28.08.1984 20222
17 NGUYEN VAN ANH 11.04.1981 20223
18 NGUYEN THI VAN ANH 17.10.1996 20224
19 NGUYEN THI VAN ANH 01.11.2001 20225
20 NGUYEN THI VAN ANH 31.10.1992 20226
21 PHAM THI VAN ANH 12.12.1996 20227
22 PHAM THI VAN ANH 20.08.1996 20228
23 PHAN THI VAN ANH 10.06.1998 20229
24 TRAN VAN ANH 27.11.1998 20230
25 TRAN THI VAN ANH 22.05.1998 20231
26 VI THI VAN ANH 23.08.1990 20232
27 VU VAN ANH 25.12.1992 20233
28 VU NGUYEN VAN ANH 01.09.1986 20234
29 VU THI VAN ANH 05.06.1994 20235
30 VU THI VAN ANH 08.11.1995 20236
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 08 (P.401 nhà A1, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20237 ~ 20268 (32 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THI VAN ANH 15.04.1990 20237
2 BUI VIET ANH 26.05.1994 20238
3 LE VIET ANH 11.12.1995 20239
4 NGUYEN VIET ANH 19.10.1988 20240
5 NGUYEN VIET ANH 07.07.1996 20241
6 NGUYEN DUC VIET ANH 19.09.1987 20242
7 NGUYEN THI VIET ANH 01.04.1995 20243
8 NGUYEN VY ANH 23.03.2000 20244
9 DINH XUAN ANH 01.12.1995 20245
10 NGUYEN XUAN ANH 08.01.1989 20246
11 NGUYEN TRUNG BAC 19.09.1987 20247
12 NGUYEN VAN BAC 28.07.1984 20248
13 NGUYEN VAN BAC 17.08.1992 20249
14 HOANG DINH BACH 13.12.1996 20250
15 DO HUY BACH 14.07.1998 20251
16 NGUYEN TUNG BACH 06.06.1991 20252
17 TRAN VAN BACH 18.06.1989 20253
18 DANG XUAN BACH 06.11.1996 20254
19 DONG XUAN BACH 24.07.1991 20255
20 NGUYEN XUAN BACH 20.02.1985 20256
21 TRAN DUY BAN 28.05.1994 20257
22 PHAM VAN BAN 01.09.1988 20258
23 LE HUU BANG 03.10.1986 20259
24 VU LUONG BANG 10.04.1990 20260
25 VU THI BANG 02.03.1993 20261
26 NGUYEN VAN BANG 02.11.1990 20262
27 TRAN VAN BAO 27.09.1990 20263
28 LEU THI NGOC BICH 08.09.1984 20264
29 NGUYEN NGOC BICH 10.04.1990 20265
30 NGUYEN NGOC BICH 16.10.1991 20266
31 NGUYEN NGOC BICH 04.12.1986 20267
32 NGUYEN THI NGOC BICH 20.04.1996 20268
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 09 (P.402 nhà A1, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20269 ~ 20316 (48 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM THI NGOC BICH 10.11.1997 20269
2 TRAN NGOC BICH 22.04.1989 20270
3 NGUYEN THI BICH 10.06.1990 20271
4 NGUYEN THI BICH 18.09.1989 20272
5 PHAM THI BICH 20.05.1991 20273
6 TRAN THI BICH 30.01.1995 20274
7 VU THI BICH 26.03.1997 20275
8 DAM DINH BIEN 02.09.1982 20276
9 HA THI BIEN 25.11.1993 20277
10 KHUAT VAN BIEN 02.02.1989 20278
11 NGUYEN XUAN BIEN 02.08.1981 20279
12 NGUYEN XUAN BIEN 06.04.1990 20280
13 CHU DUC BINH 10.01.1994 20281
14 NGUYEN KHAC BINH 04.07.1993 20282
15 LE THAI BINH 14.06.1996 20283
16 DOAN THANH BINH 25.03.1995 20284
17 LE THANH BINH 13.10.1996 20285
18 LE THANH BINH 15.02.1997 20286
19 LE THANH BINH 08.02.1986 20287
20 NGUYEN THANH BINH 29.10.1995 20288
21 NGUYEN THANH BINH 01.08.1998 20289
22 TRAN THANH BINH 08.07.1990 20290
23 TRAN THANH BINH 23.01.1993 20291
24 THAN THE BINH 25.07.1987 20292
25 DANG THI BINH 12.08.1989 20293
26 NGO THI BINH 20.03.1983 20294
27 NGUYEN THI BINH 26.11.1995 20295
28 NGUYEN THI BINH 21.09.1988 20296
29 NGUYEN THI BINH 15.02.1995 20297
30 NGUYEN TIEN BINH 20.12.1984 20298
31 HOANG VAN BINH 23.09.1989 20299
32 HOANG XUAN BINH 09.09.1993 20300
33 NGUYEN VAN BO 17.01.1989 20301
34 TRAN THI BO 12.09.1989 20302
35 VU VAN CAI 24.04.1984 20303
36 TRAN HONG CAM 12.08.1985 20304
37 HOANG THI CAM 20.05.1989 20305
38 NGUYEN THI CAM 14.11.1998 20306
39 NGUYEN CHI CAN 23.08.1990 20307
40 LE DUC CANH 19.03.1990 20308
41 KHONG DUC CANH 17.02.1997 20309
42 VU DUC CANH 17.01.1991 20310
43 NGUYEN DUY CANH 14.03.1990 20311
44 PHAM HUU CANH 04.08.1987 20312
45 PHAM PHU CANH 11.10.1995 20313
46 PHAM TAN CANH 29.07.1991 20314
47 NGUYEN THI CANH 11.02.1993 20315
48 NGUYEN THI CANH 16.08.1990 20316
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 10 (P.403 nhà A1, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20317 ~ 20356 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN TRUNG CAP 10.10.1992 20317
2 PHAN THI CHANH 04.03.1992 20318
3 NGUYEN DINH CHANH 03.06.1993 20319
4 PHAM THI CHAM 20.05.1992 20320
5 NGUYEN THI CHAM 02.09.1994 20321
6 NGUYEN THI CHAM 09.07.1993 20322
7 LE THI CHAM 16.10.1989 20323
8 DUONG THI CHAM 18.03.1989 20324
9 DO THI CHAM 19.12.1997 20325
10 NGUYEN THI AI CHAU 19.11.1991 20326
11 TRAN BAO CHAU 09.03.1997 20327
12 PHAN HONG CHAU 12.09.1991 20328
13 LE THI HONG CHAU 02.01.1991 20329
14 BUI MINH CHAU 07.07.1985 20330
15 BUI MINH CHAU 16.12.1996 20331
16 PHAM THI MINH CHAU 26.08.1996 20332
17 NGUYEN NGOC CHAU 30.10.1992 20333
18 TRAN THI CHAU 22.04.1993 20334
19 DO XUAN CHUAN 22.01.1992 20335
20 VU THI CHAU 17.05.1996 20336
21 NGUYEN THI HA CHI 03.10.1992 20337
22 PHAM HA CHI 20.01.1988 20338
23 LE HOANG CHI 21.08.2001 20339
24 PHAM THI HUYEN CHI 01.02.1990 20340
25 PHAM KHANH CHI 04.04.1993 20341
26 LE THI KIM CHI 11.02.1992 20342
27 NGUYEN KIM CHI 19.08.1998 20343
28 NGUYEN THI KIM CHI 26.10.1995 20344
29 LAI LAN CHI 23.12.1997 20345
30 NGUYEN LAN CHI 11.06.1996 20346
31 LE THI LINH CHI 22.12.1995 20347
32 LY LINH CHI 05.12.1997 20348
33 NGUYEN LINH CHI 14.01.2000 20349
34 NGUYEN LINH CHI 09.12.1996 20350
35 PHI LINH CHI 08.04.1995 20351
36 TA LINH CHI 27.08.1994 20352
37 NGUYEN MAI CHI 23.12.1991 20353
38 DO THI MINH CHI 15.06.1998 20354
39 LE THI MY CHI 21.06.1997 20355
40 NGUYEN THI NGOC CHI 01.07.1996 20356
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 11 (P.404 nhà A1, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20357 ~ 20434 (78 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HA THI PHUONG CHI 14.02.1997 20357
2 NGUYEN PHUONG CHI 16.06.1990 20358
3 NGO THI THANH CHI 04.05.1986 20359
4 LO VAN CHI 09.06.1985 20360
5 NGUYEN THI XUYEN CHI 12.12.1994 20361
6 NGUYEN THI CHIEM 27.04.1994 20362
7 HOANG HUY CHIEN 26.06.1983 20363
8 LUU QUANG CHIEN 03.01.1996 20364
9 PHAM MINH CHIEN 10.08.1991 20365
10 BUI NGOC CHIEN 08.02.1989 20366
11 LE THI CHIEN 01.03.1995 20367
12 PHAM VAN CHIEN 28.05.1992 20368
13 NGUYEN XUAN CHIEN 28.10.1992 20369
14 TA DAO CHINH 04.01.1993 20370
15 BUI THI KIEU CHINH 08.01.1993 20371
16 PHUNG PHUONG CHINH 15.04.1996 20372
17 NGUYEN THI CHINH 07.10.1992 20373
18 DO THI CHINH 18.06.1991 20374
19 HA THI CHINH 16.09.1986 20375
20 NGUYEN THI CHINH 20.10.1983 20376
21 DAO THI CHINH 30.03.1993 20377
22 LE THI CHINH 25.01.1995 20378
23 NGUYEN THI CHINH 15.10.1995 20379
24 TRAN THI CHINH 05.10.1993 20380
25 BUI THI CHINH 06.03.1996 20381
26 MAI THI TUYET CHINH 28.09.1995 20382
27 NGUYEN THI TUYET CHINH 14.05.1994 20383
28 HA VAN CHINH 17.09.1985 20384
29 NGUYEN VAN CHINH 07.10.1990 20385
30 VU VAN CHINH 02.02.1989 20386
31 TRINH VAN CHINH 15.07.1990 20387
32 VU DUC CHUAN 01.12.1986 20388
33 NGUYEN THI CHUC 28.06.1998 20389
34 NGUYEN THANH CHUNG 14.01.1990 20390
35 DUONG VAN CHUNG 04.12.1991 20391
36 HA VAN CHUNG 06.02.1988 20392
37 MAI VAN CHUNG 20.12.1994 20393
38 NGUYEN VAN CHUNG 26.02.1984 20394
39 NGUYEN VAN CHUNG 16.01.1990 20395
40 PHUONG VAN CHUNG 01.07.1990 20396
41 TRAN VAN CHUNG 05.07.1987 20397
42 TRAN HUNG CHUNG 13.09.1989 20398
43 LUONG QUANG CHUNG 16.04.1989 20399
44 PHAN VAN CHUONG 19.10.1991 20400
45 DUONG THI CHUYEN 26.10.1987 20401
46 VU THI CHUYEN 03.11.1988 20402
47 BUI TAM CHUYEN 25.05.1979 20403
48 BUI TICH CON 14.06.1984 20404
49 NGUYEN BA CONG 02.02.1991 20405
50 TRAN CHI CONG 10.09.1993 20406
51 NGUYEN CHI CONG 31.12.1991 20407
52 NGUYEN CHI CONG 06.12.1983 20408
53 NGO THANH CONG 18.11.1993 20409
54 NGO THANH CONG 27.08.1995 20410
55 NGUYEN THANH CONG 20.04.1987 20411
56 NGUYEN QUE CONG 03.10.1991 20412
57 NGUYEN THANH CONG 18.08.1990 20413
58 NGUYEN NGOC CONG 14.09.1990 20414
59 NGUYEN TIEN CONG 11.11.1983 20415
60 NGUYEN VAN CONG 23.09.1992 20416
61 TRAN VAN CONG 19.10.1989 20417
62 DINH VAN CONG 20.07.1990 20418
63 MAI VAN CONG 21.07.1989 20419
64 BUI THAI CUONG 17.09.1991 20420
65 NGUYEN VAN CU 28.08.1992 20421
66 LE THI HONG CUC 12.08.1998 20422
67 HOANG THI KIM CUC 28.04.1987 20423
68 NGUYEN THI KIM CUC 12.09.1990 20424
69 CHU THI CUC 07.12.1990 20425
70 HOANG THI CUC 23.12.1991 20426
71 TRAN XUAN CUONG 13.02.1988 20427
72 BUI VAN CUONG 04.08.1991 20428
73 MAI NHAN CUONG 09.05.1993 20429
74 MAI VAN CUONG 14.11.1990 20430
75 HOANG DINH CUONG 26.08.1996 20431
76 NGUYEN DINH CUONG 07.09.1991 20432
77 PHAM DINH CUONG 23.10.1985 20433
78 TRAN DUC CUONG 10.08.1989 20434
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 12 (P.501 nhà A1, tầng 5 ) N2
Từ số báo danh: 20435~ 20466 (32 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 KHUAT HUU CUONG 14.10.1987 20435
2 TO HUY CUONG 09.02.1985 20436
3 NGUYEN KIM CUONG 24.05.1993 20437
4 TRAN KIM CUONG 30.11.1993 20438
5 NGHIEM MANH CUONG 31.07.1991 20439
6 LE MANH CUONG 20.11.1989 20440
7 TRAN MANH CUONG 20.03.1996 20441
8 NGUYEN MINH CUONG 30.03.1990 20442
9 TRINH MINH CUONG 21.11.1987 20443
10 CHU NGOC CUONG 18.03.1986 20444
11 NGUYEN NGOC CUONG 07.12.1996 20445
12 VU NGOC CUONG 03.07.1990 20446
13 TRINH TAN CUONG 20.01.1984 20447
14 TRINH THI CUONG 12.08.1994 20448
15 NGUYEN TIEN CUONG 06.02.1991 20449
16 PHAM QUOC CUONG 31.10.1997 20450
17 PHUNG TRONG CUONG 22.04.1991 20451
18 DO VAN CUONG 02.08.1991 20452
19 DINH VAN CUONG 23.09.1994 20453
20 CAO VAN CUONG 26.05.1995 20454
21 LAM VAN CUONG 20.07.1993 20455
22 NGUYEN CUONG 21.12.1979 20456
23 NGUYEN VAN CUONG 01.05.1989 20457
24 NGUYEN VAN CUONG 18.12.1991 20458
25 NGUYEN VAN CUONG 16.05.1992 20459
26 NGUYEN VIET CUONG 10.12.1991 20460
27 PHAM VAN CUONG 05.05.1996 20461
28 PHAM VAN CUONG 14.05.1993 20462
29 PHAM VAN CUONG 30.05.1983 20463
30 VU VAN CUONG 20.06.1992 20464
31 NGUYEN VIET CUONG 22.08.1990 20465
32 TRAN NGOC DANH 03.09.1995 20466
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 13 (P.502 nhà A1, tầng 5 ) N2
Từ số báo danh: 20467 ~ 20514 (48 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LUONG CONG DAI 24.07.1994 20467
2 NGUYEN CONG DAI 01.02.1996 20468
3 HO CONG DAI 14.05.1990 20469
4 NGUYEN DINH DAI 16.09.1991 20470
5 NGUYEN VAN DAI 05.05.1990 20471
6 NGO VAN DAI 14.11.1988 20472
7 TU VAN DAI 01.08.1996 20473
8 TRINH VAN DAI 16.08.1996 20474
9 NGUYEN TRONG DAI 10.12.1991 20475
10 PHUNG QUANG DAI 27.10.1992 20476
11 TRAN XUAN DAC 30.09.1982 20477
12 LAM VAN DAN 24.05.1986 20478
13 BUI BINH DAN 19.07.1986 20479
14 TRAN VAN DAN 02.03.1993 20480
15 NGUYEN THI DAN 20.10.1982 20481
16 NGUYEN HAI DANG 29.12.1984 20482
17 LE HAI DANG 05.03.1995 20483
18 HOANG HAI DANG 23.11.1989 20484
19 DO KHAC DANG 28.08.1989 20485
20 DAO VAN DANG 01.09.1993 20486
21 NGO VAN DANG 09.03.1986 20487
22 NGUYEN VAN DANG 31.05.1987 20488
23 LY THI DANG 18.12.1992 20489
24 HOANG VAN DANH 06.05.1991 20490
25 PHAM VAN DAO 15.02.1993 20491
26 PHAM THI DAO 19.01.1991 20492
27 NGUYEN THI ANH DAO 26.06.1984 20493
28 VU DINH DAT 17.12.1996 20494
29 NGUYEN DUC DAT 16.06.1998 20495
30 VU VAN DAT 11.07.1989 20496
31 DANG VAN DAT 07.10.1990 20497
32 BUI QUANG DAT 06.07.1995 20498
33 VU QUOC DAT 10.03.1997 20499
34 BUI QUOC DAT 16.08.1993 20500
35 NGUYEN PHU DAT 19.11.1997 20501
36 NGUYEN TRUONG DAT 18.05.1982 20502
37 PHAM TAT DAT 22.12.1995 20503
38 VU THANH DAT 26.12.1990 20504
39 DO TIEN DAT 25.10.1991 20505
40 NGUYEN TIEN DAT 27.08.1992 20506
41 PHAM TIEN DAT 28.08.1995 20507
42 LE TIEN DAT 16.01.1997 20508
43 DO TIEN DAT 12.10.1990 20509
44 PHAM TIEN DAT 05.12.1989 20510
45 NGUYEN TRONG DAT 26.07.1989 20511
46 NGUYEN XUAN DAT 22.11.1995 20512
47 NGO PHAM DAU 24.06.1983 20513
48 NGUYEN DUC DE 02.01.1988 20514
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 14 (P.503 nhà A1, tầng 5 ) N2
Từ số báo danh: 20515 ~ 20554 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN HONG DIEM 29.06.1994 20515
2 NGUYEN THI NGOC DIEM 24.02.1995 20516
3 NGUYEN THI DIEM 15.07.1996 20517
4 PHAM THI DIEM 20.03.1989 20518
5 TRINH THI DIEM 23.03.1989 20519
6 VU VAN DIEM 07.02.1989 20520
7 NGUYEN THI DIEU DIEN 17.06.1981 20521
8 DO DUC DIEN 28.07.1991 20522
9 NGUYEN HUU DIEN 25.12.1982 20523
10 NGUYEN THI DIEN 15.09.1987 20524
11 NGUYEN TRI DIEN 08.10.1989 20525
12 PHAM THI HOANG DIEP 16.11.1980 20526
13 NGUYEN NGOC DIEP 07.07.1994 20527
14 NGUYEN THI NGOC DIEP 11.11.1984 20528
15 NGUYEN THI NGOC DIEP 09.02.1983 20529
16 PHAM THI NGOC DIEP 25.10.1991 20530
17 PHAM THI NGOC DIEP 21.07.1998 20531
18 BUI THI DIEP 15.08.1990 20532
19 LE THI DIEP 22.12.1992 20533
20 LUU THI DIEP 27.03.1989 20534
21 NGUYEN THI DIEP 09.10.1997 20535
22 NGUYEN THI DIEP 29.03.1993 20536
23 PHAM VAN DIEP 03.12.1987 20537
24 BUI QUANG DIEU 26.06.1985 20538
25 LE THI DIEU 02.01.1991 20539
26 NGUYEN THI DIEU 25.07.1985 20540
27 TRAN THI DIEU 05.05.1990 20541
28 TRAN QUANG DINH 27.08.1991 20542
29 NGUYEN THI DINH 27.08.1992 20543
30 NGUYEN THI DINH 30.10.1988 20544
31 NGUYEN THI DINH 04.12.1993 20545
32 TRAN THI DINH 04.11.1995 20546
33 NGUYEN THUC DINH 20.09.1990 20547
34 TRAN THI THUY DINH 05.10.1997 20548
35 DAO VAN DINH 01.02.1987 20549
36 NGUYEN VAN DINH 10.09.1993 20550
37 NGUYEN VAN DINH 20.03.1991 20551
38 NGUYEN VAN DINH 09.06.1992 20552
39 TRAN VAN DINH 21.03.1990 20553
40 LE THI DIU 31.05.1995 20554
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 15 (P.504 nhà A1, tầng 5 ) N2
Từ số báo danh: 20555 ~ 20632 (78 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI DIU 20.07.1984 20555
2 NGUYEN THI DIU 02.04.1998 20556
3 NGUYEN THI DIU 26.01.1993 20557
4 NGUYEN THI DIU 04.09.1992 20558
5 NGUYEN DANG DOAN 25.09.1991 20559
6 DINH TIEN DOAN 19.08.1994 20560
7 NGUYEN XUAN DOAI 16.03.1987 20561
8 PHAN THI DOAN 03.12.1986 20562
9 HOANG THI DOAN 08.04.1993 20563
10 TRAN THI DOAN 11.02.1998 20564
11 VU VAN DOAN 14.03.1987 20565
12 NGUYEN VAN DOAN 01.01.1987 20566
13 MAI VAN DOAN 15.10.1998 20567
14 DO DUC DO 25.11.1994 20568
15 TRAN HUONG DO 26.01.1993 20569
16 BUI GIANG DO 07.03.1993 20570
17 NGUYEN THANH DO 08.09.1988 20571
18 NGUYEN VAN DO 26.12.1988 20572
19 PHAM VAN DO 16.04.1990 20573
20 GIAP VAN DOI 20.11.1989 20574
21 DO CONG DONG 08.11.1989 20575
22 LUONG DANH DONG 10.11.1992 20576
23 NGUYEN HUU DONG 28.01.1988 20577
24 TRAN QUANG DONG 12.09.1994 20578
25 CAN THI DONG 24.02.1990 20579
26 THAN VAN DONG 18.02.1995 20580
27 HOANG VAN DONG 05.07.1985 20581
28 PHAM VAN DONG 01.11.1991 20582
29 PHAN VAN DONG 20.08.1990 20583
30 NGUYEN VAN DOANH 22.03.1993 20584
31 BUI XUAN DU 25.01.1993 20585
32 NGUYEN ANH DUC 25.08.1990 20586
33 NGUYEN ANH DUC 27.09.1991 20587
34 NGUYEN THI ANH DUC 26.07.1989 20588
35 DO ANH DUC 11.04.1995 20589
36 DO DUY DUC 09.05.1990 20590
37 NGUYEN DINH DUC 16.01.1991 20591
38 NGUYEN DINH DUC 02.04.1995 20592
39 LUONG DANG DUC 15.12.1987 20593
40 PHAM HUU DUC 27.02.1995 20594
41 PHAM MINH DUC 10.11.2001 20595
42 HA MINH DUC 22.06.1996 20596
43 NGUYEN MINH DUC 07.02.1996 20597
44 NGUYEN MINH DUC 11.08.1993 20598
45 BUI NGOC DUC 15.07.1992 20599
46 NGUYEN NGOC DUC 17.08.1996 20600
47 LAI PHUC DUC 06.10.1991 20601
48 VUONG QUOC DUC 27.07.1990 20602
49 NGUYEN THE DUC 04.07.1992 20603
50 NGUYEN TRUNG DUC 12.03.1994 20604
51 NGUYEN TRONG DUC 27.10.1996 20605
52 NGUYEN TRUNG DUC 12.01.1995 20606
53 PHAM TRUNG DUC 31.03.1991 20607
54 NGUYEN TRUNG DUC 08.03.1992 20608
55 NGUYEN TRUNG DUC 16.06.1995 20609
56 HO XUAN DUC 17.02.1995 20610
57 PHAM VAN DUC 27.09.1993 20611
58 NGUYEN VAN DUC 19.01.1992 20612
59 TRAN VAN DUC 13.03.1982 20613
60 LE VAN DUC 09.01.1985 20614
61 NGUYEN THI THUY DUNG 23.11.1990 20615
62 PHAN THI THUY DUNG 14.09.1992 20616
63 NGUYEN THE DUNG 19.01.1980 20617
64 NGUYEN THUY DUNG 17.10.1997 20618
65 NGUYEN THI THUY DUNG 01.02.1995 20619
66 NGUYEN THUY DUNG 26.01.1998 20620
67 NGUYEN THUY DUNG 24.03.1997 20621
68 NGUYEN THI THUY DUNG 30.06.1991 20622
69 NGUYEN THI THUY DUNG 09.07.1994 20623
70 CHU THI DUNG 26.01.1991 20624
71 TRINH THI DUNG 27.12.1990 20625
72 NGUYEN THI DUNG 18.11.1989 20626
73 LE THI DUNG 24.12.1987 20627
74 NGUYEN THI DUNG 13.01.1990 20628
75 BUI THI DUNG 23.07.1991 20629
76 NGUYEN THI DUNG 13.05.1988 20630
77 PHAM THI DUNG 17.12.1992 20631
78 DOAN THI DUNG 22.12.1995 20632
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 16 (P.301 nhà B, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20633 ~ 20682 (50 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LE THI DUNG 20.01.1985 20633
2 PHAM THI DUNG 05.06.1984 20634
3 LE THI DUNG 01.11.1993 20635
4 HOANG THI DUNG 22.07.1995 20636
5 NGUYEN THI DUNG 25.09.1997 20637
6 PHUNG THI DUNG 03.02.1993 20638
7 NGUYEN THI DUNG 11.04.1995 20639
8 MAI THI DUNG 30.10.1978 20640
9 HOANG THI DUNG 23.01.1993 20641
10 LE THI DUNG 16.06.1983 20642
11 VU THI DUNG 23.08.1993 20643
12 CAO THI DUNG 14.07.1997 20644
13 PHAM THI DUNG 09.05.1994 20645
14 BUI THI DUNG 29.02.1996 20646
15 NGUYEN THI DUNG 03.07.1990 20647
16 LE TUAN DUNG 18.10.1990 20648
17 NGUYEN TIEN DUNG 16.03.1985 20649
18 VU TIEN DUNG 08.12.1997 20650
19 NGUYEN TIEN DUNG 30.01.1994 20651
20 PHAM TIEN DUNG 22.05.1992 20652
21 DO TIEN DUNG 02.11.1990 20653
22 DAO TUAN DUNG 24.11.1998 20654
23 DOAN TIEN DUNG 17.07.1977 20655
24 HA TIEN DUNG 08.05.1992 20656
25 DUONG TIEN DUNG 19.09.1998 20657
26 TRAN ANH DUNG 18.03.1984 20658
27 NGUYEN ANH DUNG 03.10.1987 20659
28 MAI MY DUNG 15.08.1990 20660
29 PHAM NGOC DUNG 14.01.1988 20661
30 NGUYEN NGOC DUNG 06.02.1986 20662
31 HOANG THI NGOC DUNG 15.04.1993 20663
32 DO NGOC DUNG 10.11.1994 20664
33 NGUYEN LE DUNG 23.07.1998 20665
34 HA LAN DUNG 01.09.1985 20666
35 LE MINH DUNG 24.04.1986 20667
36 NGO MINH DUNG 28.05.1989 20668
37 TRINH MINH DUNG 01.01.1988 20669
38 DO QUANG DUNG 20.06.1993 20670
39 HOANG QUANG DUNG 08.07.1991 20671
40 VU QUANG DUNG 25.06.1994 20672
41 TRINH DINH DUNG 06.01.1990 20673
42 VU DINH DUNG 02.05.1987 20674
43 NGUYEN PHUONG DUNG 22.02.1998 20675
44 KHUAT THI PHUONG DUNG 08.07.1996 20676
45 VU THI KIEU DUNG 25.09.1988 20677
46 PHAM KIM DUNG 28.11.1991 20678
47 MAI DUC DUNG 01.12.1982 20679
48 PHAM NGUYEN HOANG DUNG 07.03.1996 20680
49 HOANG HUU DUNG 23.10.1995 20681
50 LE HOANG DUNG 21.12.1996 20682
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 17 (P.302 nhà B, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 20683 ~ 20712 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DOAN HUU DUNG 29.09.1990 20683
2 NGUYEN THI KIM DUNG 07.08.1996 20684
3 VU VIET DUNG 21.03.1993 20685
4 TRUONG VIET DUNG 27.09.1988 20686
5 VU THI XUAN DUNG 26.10.1993 20687
6 DO TRI DUNG 02.09.1995 20688
7 TRAN TRI DUNG 07.11.2001 20689
8 NGUYEN TRUNG DUNG 06.08.1993 20690
9 MAI TRUNG DUNG 05.03.1987 20691
10 DUONG TRONG DUNG 30.04.1989 20692
11 NGUYEN TRONG DUNG 01.06.1990 20693
12 LE VAN DUNG 06.08.1991 20694
13 TRAN VAN DUNG 27.12.1997 20695
14 NGUYEN VAN DUNG 25.09.1982 20696
15 NGUYEN VAN DUNG 22.04.1990 20697
16 VI VAN DUNG 27.08.1990 20698
17 TRAN VAN DUNG 04.11.1984 20699
18 NGUYEN VAN DUNG 27.11.1995 20700
19 LE VAN DUNG 03.05.1991 20701
20 NGUYEN VAN DUNG 16.04.1994 20702
21 HOANG VAN DUNG 12.11.1984 20703
22 NGUYEN VAN DUNG 17.10.1990 20704
23 TRAN VAN DUNG 03.08.1975 20705
24 NGUYEN VAN DUNG 06.06.1992 20706
25 NGUYEN VAN DUNG 05.10.1989 20707
26 NGUYEN THI VAN DUNG 07.05.1992 20708
27 NGUYEN THI MINH DUOC 22.02.1990 20709
28 TRAN DAI DUONG 29.07.1992 20710
29 BUI DUC DUONG 20.04.1993 20711
30 NGUYEN DUC DUONG 15.03.1992 20712
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 18 (P.401 nhà B, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20713 ~ 20752 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN DUY DUONG 13.06.1987 20713
2 NGUYEN DUC DUONG 13.04.1997 20714
3 NGUYEN DINH DUONG 20.10.1990 20715
4 NGUYEN DINH DUONG 25.09.1996 20716
5 LUYEN HUU DUONG 01.05.1990 20717
6 LE THI HUY DUONG 11.03.1990 20718
7 DAO HOANG DUONG 01.09.1989 20719
8 TRAN HONG DUONG 13.11.1992 20720
9 NGUYEN KHAC DUONG 19.09.1992 20721
10 BUI MINH DUONG 30.12.1997 20722
11 NGUYEN PHUNG DUONG 01.05.1989 20723
12 NGUYEN QUI DUONG 12.10.1995 20724
13 LUYEN XUAN DUONG 12.05.2006 20725
14 TRINH VAN DUONG 28.07.1989 20726
15 NGUYEN VAN DUONG 26.10.1996 20727
16 LE THAI DUONG 20.03.1989 20728
17 BUI THANH DUONG 14.09.1995 20729
18 LE THI THUY DUONG 05.11.1997 20730
19 NGUYEN THI THUY DUONG 11.03.1992 20731
20 NGUYEN THI THUY DUONG 25.04.1993 20732
21 NGUYEN THI THUY DUONG 16.08.1994 20733
22 NGUYEN THI THUY DUONG 26.06.1990 20734
23 PHAM THI THUY DUONG 22.07.1995 20735
24 NGUYEN THI THUY DUONG 18.12.1990 20736
25 KIEU THI THUY DUONG 02.01.1995 20737
26 NGUYEN THI THUY DUONG 12.05.1996 20738
27 VU THI THUY DUONG 02.07.1995 20739
28 DO THUY DUONG 04.01.1997 20740
29 TRAN THUY DUONG 21.10.1992 20741
30 VU THUY DUONG 13.03.1997 20742
31 VU THUY DUONG 15.06.1996 20743
32 DO THUY DUONG 29.01.1994 20744
33 NGUYEN THUY DUONG 08.09.1989 20745
34 DANG THUY DUONG 13.08.1997 20746
35 NGUYEN THUY DUONG 20.12.1995 20747
36 TRAN THI DUONG 24.10.1988 20748
37 LAM THUY DUONG 23.07.1995 20749
38 TRINH THI DUONG 15.07.1987 20750
39 PHAM TUAN DUONG 17.01.1982 20751
40 NGUYEN THI DUYEN 23.03.1991 20752
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 19 (P.402 nhà B, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20753 ~ 20792 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI THI DUYEN 12.11.1990 20753
2 NGUYEN THI DUYEN 27.01.1989 20754
3 NGUYEN THI DUYEN 01.04.1995 20755
4 NGUYEN THI DUYEN 28.01.1998 20756
5 HA THI DUYEN 24.10.1990 20757
6 NGUYEN THI DUYEN 18.01.1983 20758
7 NGUYEN THI DUYEN 22.04.1992 20759
8 VU THI DUYEN 30.09.1995 20760
9 LE THI DUYEN 17.01.1989 20761
10 TRAN THI DUYEN 29.10.1996 20762
11 PHAM THI DUYEN 11.08.1998 20763
12 NGUYEN THI DUYEN 13.07.1986 20764
13 TRINH THI DUYEN 17.07.1996 20765
14 NGUYEN THI DUYEN 24.06.1991 20766
15 LE MY DUYEN 04.07.1995 20767
16 HOANG THI MY DUYEN 25.11.1991 20768
17 TRAN THI MY DUYEN 22.09.1998 20769
18 VO THI HONG DUYEN 02.10.1995 20770
19 VU THI HIEN DUYEN 03.03.1985 20771
20 TRAN THI PHUONG DUYEN 18.03.1995 20772
21 LE KY DUYEN 28.07.1995 20773
22 HOANG NGUYEN KY DUYEN 17.02.1992 20774
23 LE TRAN KIEU DUYEN 03.12.1993 20775
24 MAI THI THUY DUYEN 20.02.1995 20776
25 LE THI YEN DUYEN 10.09.1993 20777
26 DIEM DANG DUY 25.06.1987 20778
27 TRINH XUAN DUY 08.03.1988 20779
28 VU CONG DUY 19.02.1997 20780
29 TANG HOAI DUY 04.09.1993 20781
30 PHAM KHUONG DUY 19.10.1994 20782
31 NGUYEN HOANG DUY 03.02.1985 20783
32 PHAN KHANH DUY 19.07.1988 20784
33 PHAM TU DUY 06.03.1991 20785
34 DUONG PHUONG DUY 05.11.1996 20786
35 LE NGOC DUY 21.09.1994 20787
36 TRAN VAN DUY 28.09.1993 20788
37 PHAM VAN DUY 05.10.1991 20789
38 NGUYEN VAN DUY 22.04.1991 20790
39 LE VAN DUY 10.05.1991 20791
40 LE ANH DUY 04.09.1997 20792
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 20 (P.403 nhà B, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 20793 ~ 20822 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN DUY 25.09.1981 20793
2 NGUYEN VAN DU 07.08.1986 20794
3 HUA THI DU 29.09.1992 20795
4 TRAN THI DU 17.01.1982 20796
5 TRAN NAM DUY 10.05.1992 20797
6 LEE EUGENE 17.03.2001 20798
7 TRINH BA GIANG 09.11.1992 20799
8 NGUYEN THI CHA GIANG 14.06.1992 20800
9 LE DINH GIANG 10.09.1995 20801
10 TRAN THI DUC GIANG 24.08.1991 20802
11 VU DUC GIANG 04.02.1990 20803
12 NGUYEN HOANG GIANG 24.02.1996 20804
13 NGUYEN HONG GIANG 03.04.2001 20805
14 NGUYEN THI HONG GIANG 12.11.1982 20806
15 LE BICH HUONG GIANG 25.01.1997 20807
16 LE HUONG GIANG 25.11.2001 20808
17 LUONG HUONG GIANG 18.08.1992 20809
18 NGUYEN HUONG GIANG 09.01.1990 20810
19 BUI THI HUONG GIANG 24.01.1989 20811
20 HOANG THI HUONG GIANG 12.05.1984 20812
21 NGUYEN THI HUONG GIANG 26.10.1998 20813
22 NGUYEN THI HUONG GIANG 14.12.2001 20814
23 PHAM THI HUONG GIANG 21.12.1991 20815
24 NGUYEN HUY GIANG 09.05.1988 20816
25 PHAN HUY GIANG 20.10.1985 20817
26 LUONG KIM GIANG 04.03.1994 20818
27 TRAN MANH GIANG 10.01.1987 20819
28 TRUONG MANH GIAP 28.12.1988 20820
29 VU MANH GIANG 19.08.1986 20821
30 PHAM NINH GIANG 09.07.1997 20822
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 21 (P.501 nhà B, tầng 5 ) N2
Từ số báo danh: 20823 ~ 20897 (75 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI NGAN GIANG 06.12.1998 20823
2 DAO NGOC GIANG 30.12.1997 20824
3 CAO THI GIANG 19.08.1992 20825
4 LE THI GIANG 01.01.1996 20826
5 LE THI GIANG 07.01.1996 20827
6 NGUYEN THI GIANG 13.05.1990 20828
7 NGUYEN THI GIANG 10.03.1991 20829
8 NGUYEN THI GIANG 20.06.1991 20830
9 NGUYEN THI GIANG 21.08.1991 20831
10 NGUYEN THI GIANG 24.07.1992 20832
11 NGUYEN THI GIANG 19.09.1993 20833
12 NHAM THI GIANG 09.08.1988 20834
13 PHAM THI GIA 03.02.1990 20835
14 TRINH THI GIANG 20.09.1994 20836
15 TRUONG THI GIANG 17.03.1995 20837
16 VU THI GIANG 26.02.1988 20838
17 VU THI GIANG 04.08.1993 20839
18 DANG THI THU GIANG 03.12.1979 20840
19 HA THI THU GIANG 15.05.1996 20841
20 TRAN THU GIANG 07.06.1987 20842
21 NGUYEN TUNG GIANG 22.12.1989 20843
22 NGUYEN TRA GIANG 29.11.1994 20844
23 NGUYEN THI TRA GIANG 28.07.1998 20845
24 CAO TRUONG GIANG 26.09.1991 20846
25 DANG TRUONG GIANG 20.05.1992 20847
26 DO TRUONG GIANG 14.06.1997 20848
27 HA TRONG GIANG 11.04.1993 20849
28 LE TRUONG GIANG 19.04.1995 20850
29 LUONG TRUONG GIANG 11.11.1996 20851
30 BUI VAN GIANG 15.12.1991 20852
31 PHAM TRONG GIAP 26.11.1987 20853
32 LY VAN GIOI 30.09.1993 20854
33 NGUYEN THI BICH HA 17.09.1990 20855
34 VI HUYEN HA 20.10.1985 20856
35 NGUYEN THI HONG HA 02.05.1997 20857
36 TRAN HAI HA 12.12.1991 20858
37 NGUYEN HAI HA 17.07.1988 20859
38 NGUYEN THI HONG HA 15.10.1998 20860
39 VU KHANH HA 15.09.1994 20861
40 PHAM KHANH HA 18.02.1996 20862
41 VU LE HA 23.08.1992 20863
42 VU MANH HA 08.02.1995 20864
43 VU THI MINH HA 26.12.1991 20865
44 VU MINH HA 18.03.1999 20866
45 LE NGAN HA 31.12.1993 20867
46 DO THI NGOC HA 22.06.1997 20868
47 DO THI NGOC HA 02.03.1996 20869
48 PHAM NGOC HA 04.11.1995 20870
49 LUONG NGOC HA 13.06.1996 20871
50 NGUYEN THI NGOC HA 17.05.1986 20872
51 NGUYEN HOANG NGOC HA 04.08.1998 20873
52 NGUYEN THI NGUYET HA 08.10.1998 20874
53 LUU NHI HA 28.10.1994 20875
54 TRAN THI NGUYET HA 13.08.1996 20876
55 PHAM THI NGOC HA 16.04.1990 20877
56 PHAM THI HA 12.12.1994 20878
57 PHAM THI THU HA 18.06.1993 20879
58 HOANG THI THU HA 10.05.1997 20880
59 PHAN THI HA 07.04.1992 20881
60 PHAN THI THANH HA 01.07.1990 20882
61 DO THI HA 29.07.1992 20883
62 NGUYEN THI HA 15.08.1992 20884
63 PHAM THUY HA 13.10.1998 20885
64 NGUYEN THANH HA 26.11.1994 20886
65 NGUYEN THI THU HA 16.08.1996 20887
66 LE THU HA 10.10.1985 20888
67 BUI THU HA 10.02.1997 20889
68 DINH THI HA 08.02.1996 20890
69 DO THI HA 30.10.1993 20891
70 TRAN THI HA 05.09.1989 20892
71 TRAN THI HA 12.05.1991 20893
72 BUI THI THANH HA 11.01.1985 20894
73 NGUYEN THI HA 27.08.1989 20895
74 NGUYEN THI HA 10.09.1998 20896
75 NGUYEN THU HA 25.09.1994 20897
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 22 (P.502 nhà B, tầng 5 ) N2
Từ số báo danh: 20898 ~ 20972 (75 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HA 11.02.1990 20898
2 LUONG THI THU HA 26.03.1992 20899
3 NGUYEN THI THU HA 05.02.1994 20900
4 NGUYEN THI HA 16.02.1992 20901
5 NGUYEN THI THU HA 30.12.1988 20902
6 NGUYEN THI THU HA 02.01.1991 20903
7 NGUYEN THI HA 05.11.1987 20904
8 NGUYEN THU HA 07.01.1993 20905
9 DUONG THI HA 08.04.1991 20906
10 NGUYEN THU HA 16.12.1989 20907
11 NGUYEN THI HA 26.01.1990 20908
12 NGUYEN THI HA 06.10.1993 20909
13 DOAN THI THU HA 22.10.1990 20910
14 LE THI HA 20.02.1995 20911
15 NGUYEN THI HA 10.03.1995 20912
16 NGUYEN THI HA 20.08.1989 20913
17 NGUYEN THI HA 04.08.1992 20914
18 HOANG THI HA 02.01.1992 20915
19 TRAN THI HA 10.09.1996 20916
20 VU THI HA 19.04.1987 20917
21 NGUYEN THI THU HA 28.09.1996 20918
22 NGUYEN THI HA 12.02.1992 20919
23 PHAM THANH HA 27.05.2001 20920
24 DO THI HA 05.03.1996 20921
25 PHAM THI HA 20.10.1992 20922
26 VU THI HA 15.08.1991 20923
27 HOANG THI THU HA 06.01.1996 20924
28 NGO THI THANH HA 01.06.1997 20925
29 BUI THI THU HA 24.03.1983 20926
30 NGUYEN THI HA 20.05.1992 20927
31 NGO THI THANH HA 18.09.1983 20928
32 LE THI HA 19.07.1995 20929
33 KIEU THU HA 06.03.1994 20930
34 NGUYEN THANH HA 23.01.1995 20931
35 MAC THI HA 20.04.1990 20932
36 LA THI HA 06.08.1994 20933
37 NGUYEN THI THU HA 10.09.1995 20934
38 NGO THI THU HA 06.08.1997 20935
39 NGUYEN THU HA 11.07.1998 20936
40 NGUYEN THI THAI HA 12.07.1996 20937
41 PHAM THI HA 21.04.1994 20938
42 NGUYEN THI HA 17.11.1995 20939
43 DAM THI THU HA 04.06.1996 20940
44 HOANG THI HA 24.09.1990 20941
45 BUI THI THUY HA 19.08.1984 20942
46 DONG THI THU HA 11.01.1991 20943
47 TO THI HA 15.06.1992 20944
48 VU THI THUY HA 12.01.1991 20945
49 TRAN THUY HA 13.04.1993 20946
50 VU THI HA 20.06.1981 20947
51 DO THI HA 06.08.1995 20948
52 TRAN TRONG HA 24.08.1986 20949
53 NGUYEN THI UT HA 04.05.1990 20950
54 LY VAN HA 18.11.1996 20951
55 NGUYEN VIET HA 21.10.1986 20952
56 DINH VIET HA 16.06.1993 20953
57 PHAN VAN HA 16.10.1988 20954
58 NGUYEN VAN HA 20.05.1998 20955
59 NGUYEN THI VINH HA 06.11.1986 20956
60 NGUYEN VIET HA 19.08.1991 20957
61 NGUYEN ANH HAI 11.02.1985 20958
62 DUONG THI BICH HAI 01.09.1998 20959
63 DO DUONG HAI 01.04.1989 20960
64 PHAM DANG HAI 29.11.1991 20961
65 PHUNG HUY HAI 18.02.1986 20962
66 HA THI HONG HAI 14.04.1991 20963
67 NGUYEN HOANG HAI 15.06.1989 20964
68 PHAN HOANG HAI 03.12.1990 20965
69 TRAN HOANG HAI 05.07.1994 20966
70 DO LONG HAI 12.11.1995 20967
71 VU MANH HAI 06.12.1985 20968
72 PHI THI MINH HAI 15.07.1981 20969
73 TRAN NGOC HAI 25.06.1991 20970
74 BUI THI HAI 14.11.1990 20971
75 BUI THI HAI 30.10.1994 20972
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 23 (P.103 nhà D1, tầng 1 ) N2
Từ số báo danh: 20973 ~ 21012 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO THI HAI 17.10.1997 20973
2 LE TUAN HAI 17.11.1996 20974
3 VU THI TUYET HAI 16.01.1987 20975
4 PHAM THANH HAI 15.02.1988 20976
5 TRAN THANH HAI 17.01.1970 20977
6 NGO THI HAI 29.06.1990 20978
7 PHAM THI THANH HAI 26.06.1992 20979
8 PHAM THANH HAI 07.04.1983 20980
9 NGUYEN THI HAI 13.04.1986 20981
10 NGO THI MAI 22.06.1992 20982
11 NGUYEN TIEN HAI 25.11.1989 20983
12 NGUYEN THI HAI 18.01.1990 20984
13 PHAM THI HAI 23.05.1993 20985
14 DAO THI HAI 06.06.1987 20986
15 NGUYEN THI THANH HAI 19.10.1984 20987
16 LE THANH HAI 16.04.1992 20988
17 NGUYEN TRONG HAI 08.01.1996 20989
18 NGUYEN VAN HAI 18.02.1983 20990
19 HOANG VAN HAI 26.10.1987 20991
20 LAI VAN HAI 11.09.1995 20992
21 DO VAN HAI 01.09.1980 20993
22 NGUYEN VAN HAI 13.01.1993 20994
23 TRAN VAN HAI 18.06.1987 20995
24 NGUYEN VAN HAI 24.08.1992 20996
25 DANG VAN HAI 01.05.1994 20997
26 NGO VIET HAI 30.09.1990 20998
27 MAI VAN HAI 20.10.1983 20999
28 DO VAN HAI 01.06.1989 21000
29 TRUONG VAN HAI 12.07.1985 21001
30 CU QUOC HAI 10.03.1989 21002
31 HA XUAN HAI 29.10.1987 21003
32 NGUYEN DUC HAN 01.05.1984 21004
33 NGUYEN NHAN HAN 25.07.1994 21005
34 NGUYEN NGOC HAN 09.02.1984 21006
35 DINH NGOC HAN 02.10.1998 21007
36 HOANG THI HAN 10.10.1988 21008
37 TA DUC HUAN 24.02.1995 21009
38 PHAM DINH HUAN 25.12.1992 21010
39 NGUYEN DINH HUAN 10.06.1985 21011
40 TRINH NGOC HUAN 11.04.1989 21012
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 24 (P.104 nhà D1, tầng 1 ) N2
Từ số báo danh: 21013 ~ 21052 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU VAN HUAN 15.10.1987 21013
2 DUONG VAN HUAN 15.04.1988 21014
3 PHAM VAN HUAN 09.05.1991 21015
4 NGUYEN VAN HUAN 01.03.1989 21016
5 VU THI HONG HUE 17.07.1987 21017
6 NGUYEN THI KIM HUE 02.01.1991 21018
7 NONG MAI HUE 06.06.1990 21019
8 NGUYEN THI HUE 10.10.1983 21020
9 PHAM THI HUE 03.06.1990 21021
10 LE THI HUE 26.10.1989 21022
11 NGUYEN THI HUE 15.08.1992 21023
12 PHAM THI HUE 10.02.1992 21024
13 DUONG THI HUE 09.09.1993 21025
14 DANG THI HUE 17.08.1993 21026
15 DOAN THI HUE 12.02.1996 21027
16 TRAN THI HUE 25.03.1988 21028
17 DANG THI THANH HUE 04.01.1998 21029
18 NGUYEN THI HUE 28.05.1986 21030
19 TRAN THI HUE 19.06.1992 21031
20 NGO THI HUE 04.11.1997 21032
21 NGUYEN THI HUE 09.05.1991 21033
22 NGUYEN THI HUE 16.05.1991 21034
23 VU THI HUE 10.11.1994 21035
24 VU THI HUE 16.10.1995 21036
25 TRAN THI HUE 10.01.1991 21037
26 VU THI HUE 17.12.1995 21038
27 NGUYEN THI HUE 24.11.1992 21039
28 NGUYEN THI HUE 10.09.1995 21040
29 LAI THI THU HUE 30.06.1996 21041
30 PHAN BAO HUNG 09.12.1996 21042
31 TRAN DANG HUNG 10.11.1987 21043
32 LE DUYEN HUNG 10.02.1991 21044
33 NGUYEN DUY HUNG 03.08.1988 21045
34 PHAM DANG HUNG 05.03.1982 21046
35 NGUYEN DINH HUNG 05.04.1987 21047
36 QUACH DAI HUNG 20.02.1994 21048
37 PHAM HOANG HUNG 15.12.1996 21049
38 LE HUY HUNG 17.09.1986 21050
39 VU KIEU HUNG 05.10.1988 21051
40 DUONG MANH HUNG 20.05.1986 21052
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 25 (P.105 nhà D1, tầng 1 ) N2
Từ số báo danh: 21053 ~ 21092 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN MANH HUNG 03.12.1994 21053
2 TRAN MANH HUNG 12.04.1995 21054
3 PHUNG MINH HUNG 30.08.1985 21055
4 CAO MANH HUNG 07.02.1987 21056
5 NGUYEN MANH HUNG 06.09.1989 21057
6 LUONG NGOC HUNG 28.07.1989 21058
7 DOAN NGOC HUNG 05.01.1987 21059
8 PHAM NGOC HUNG 24.03.1992 21060
9 HA NGOC HUNG 11.05.1994 21061
10 NGUYEN TUAN HUNG 25.07.1988 21062
11 LE TUAN HUNG 17.04.1992 21063
12 NGUYEN THINH HUNG 12.01.1991 21064
13 PHAM THE HUNG 10.11.1991 21065
14 VU THAI HUNG 26.01.1993 21066
15 LE THANH HUNG 01.03.1997 21067
16 PHAM TIEN HUNG 11.11.1983 21068
17 VU THAI HUNG 22.06.1984 21069
18 TRINH THANH HUNG 15.01.1988 21070
19 NGUYEN TUAN HUNG 22.07.1990 21071
20 DO THE HUNG 19.01.1989 21072
21 PHUNG VAN HUNG 05.06.1994 21073
22 NGUYEN VAN HUNG 09.12.1981 21074
23 NGUYEN VAN HUNG 23.06.1989 21075
24 NGUYEN VAN HUNG 22.10.1989 21076
25 DUONG VAN HUNG 20.04.1986 21077
26 NGUYEN VAN HUNG 12.03.1988 21078
27 NGUYEN VAN HUNG 20.05.1994 21079
28 DOAN VAN HUNG 05.09.1989 21080
29 NGUYEN VAN HUNG 16.06.1989 21081
30 BUI TA PHAN HUNG 13.10.1996 21082
31 PHAM VAN HUNG 25.09.1989 21083
32 PHAN VAN HUNG 02.04.1991 21084
33 NGUYEN VAN HUNG 21.05.1990 21085
34 NGUYEN VAN HUNG 02.06.1988 21086
35 TRAN VAN HUNG 14.12.1989 21087
36 NGUYEN VAN HUNG 06.02.1993 21088
37 NGUYEN VIET HUNG 13.08.1992 21089
38 NGUYEN VIET HUNG 01.01.1993 21090
39 NGUYEN QUANG HUNG 12.08.1985 21091
40 DAO QUANG HUNG 28.09.1993 21092
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 26 (P.106 nhà D1, tầng 1 ) N2
Từ số báo danh: 21093 ~ 21132 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 MAI XUAN HUNG 11.03.1990 21093
2 PHAM GIA HUU 03.08.1993 21094
3 NGO QUANG HUU 06.05.1995 21095
4 NGUYEN VAN HUU 27.05.1991 21096
5 LE THI BICH HANG 12.05.1991 21097
6 DO DIEM HANG 20.01.1994 21098
7 NGUYEN THI KHANH HANG 10.01.1984 21099
8 NGUYEN LE HANG 13.10.1998 21100
9 NGUYEN THI MINH HANG 17.02.1993 21101
10 BUI MINH HANG 10.04.1995 21102
11 TRAN THI MINH HANG 26.12.1992 21103
12 LA MINH HANG 16.08.1985 21104
13 PHAM NGOC MINH HANG 03.10.1986 21105
14 DO THI MINH HANG 10.12.1995 21106
15 NGO MINH HANG 01.06.1998 21107
16 LE THI MINH HANG 23.03.1991 21108
17 VU MINH HANG 27.10.1997 21109
18 DANG MINH HANG 05.11.1995 21110
19 DO THI MINH HANG 20.06.1982 21111
20 DO THI NGUYET HANG 14.01.1996 21112
21 NGO THANH HANG 30.08.1995 21113
22 NGUYEN THANH HANG 27.10.1993 21114
23 TRAN THI THANH HANG 16.05.1998 21115
24 VU THI HANG 06.07.1993 21116
25 NGO THI HANG 24.12.1994 21117
26 TO THI HANG 14.10.1998 21118
27 DAO THI HANG 08.01.1993 21119
28 NGUYEN THI HANG 05.09.1995 21120
29 NGUYEN THI HANG 27.09.1994 21121
30 MAI THI HANG 19.05.1989 21122
31 NGUYEN THI HANG 20.08.1992 21123
32 TRAN THI HANG 17.02.1992 21124
33 THAN THI HANG 03.07.1990 21125
34 LE THI HANG 06.01.1984 21126
35 DO THI HANG 08.05.1992 21127
36 NGUYEN THI HANG 03.10.1995 21128
37 TRAN THI HANG 24.10.1990 21129
38 NGUYEN THI HANG 09.10.1991 21130
39 NGUYEN THI HANG 23.05.1995 21131
40 BUI THI HANG 29.04.1987 21132
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 27 (P.204 nhà D1, tầng 2 ) N2
Từ số báo danh: 21133 ~ 21162 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HO THI HANG 11.05.1994 21133
2 NGUYEN THI HANG 29.11.1994 21134
3 BUI THI HANG 16.03.1993 21135
4 DANG THI HANG 04.02.1992 21136
5 TRAN THI HANG 09.08.1985 21137
6 NGUYEN THI HANG 25.06.1992 21138
7 NGUYEN THI HANG 11.10.1996 21139
8 NGUYEN THI HANG 15.08.1987 21140
9 NGUYEN THI HANG 04.06.1994 21141
10 NGUYEN THI HANG 14.05.1984 21142
11 CHU THI HANG 21.05.1994 21143
12 NGUYEN THI HANG 20.02.1990 21144
13 NGUYEN THI THU HANG 24.11.1991 21145
14 NGUYEN THU HANG 20.03.1979 21146
15 DO THU HANG 26.04.1998 21147
16 NGUYEN THI THU HANG 05.11.1994 21148
17 HOANG THI THU HANG 30.04.1990 21149
18 DANG THI THUY HANG 04.05.1984 21150
19 NGUYEN THI THU HANG 18.03.1996 21151
20 PHAM THUY HANG 20.11.1988 21152
21 TRAN THI THU HANG 13.04.1986 21153
22 KHUAT THI THU HANG 25.07.1996 21154
23 LE THI THU HANG 20.04.1989 21155
24 MAI THI THU HANG 16.09.1992 21156
25 NGUYEN THI THUY HANG 11.12.1992 21157
26 PHI THI THUY HANG 15.11.1991 21158
27 TRAN THI THUY HANG 03.06.1986 21159
28 BUI THI THU HANG 12.12.1989 21160
29 LUU THI THUY HANG 29.07.1996 21161
30 DINH THI THU HANG 11.12.1998 21162
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 28 (P.205 nhà D1, tầng 2 ) N2
Từ số báo danh: 21163 ~ 21192 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THU HANG 30.10.1993 21163
2 NGUYEN THI THUY HANG 02.03.1981 21164
3 LUU THI THU HANG 16.12.1991 21165
4 LE THUY HANG 21.11.1995 21166
5 NGUYEN THI THU HANG 13.10.1981 21167
6 NGUYEN THI THUY HANG 21.11.1995 21168
7 NGUYEN THI THU HANG 18.12.1995 21169
8 PHAM THI THU HANG 24.11.1981 21170
9 NGUYEN THUY HANG 02.07.1987 21171
10 VU THI THU HANG 06.04.1992 21172
11 TRAN THI THUY HANG 01.01.1992 21173
12 PHAM THI THU HANG 07.09.1986 21174
13 TRUONG THI THUY HANG 23.01.1988 21175
14 NGUYEN XUAN HANG 04.11.1994 21176
15 DAO THI HONG HANH 17.10.1992 21177
16 NGUYEN LE HONG HANH 07.09.1992 21178
17 NGUYEN HONG HANH 30.09.1998 21179
18 NGUYEN HONG HANH 27.03.1991 21180
19 NGUYEN HONG HANH 07.05.1994 21181
20 NGUYEN THI HONG HANH 15.08.1991 21182
21 LE THI HONG HANH 06.02.1992 21183
22 HOANG THI HONG HANH 22.03.1992 21184
23 PHAN THI HONG HANH 25.04.1998 21185
24 NGUYEN THI KIM HANH 07.12.1985 21186
25 VU THI MAI HANH 15.12.1988 21187
26 NGUYEN MY HANH 27.03.1995 21188
27 HO THI MY HANH 23.10.1991 21189
28 TRINH MINH HANH 18.01.1989 21190
29 TRAN MINH HANH 03.06.2000 21191
30 HOANG NGOC HANH 23.11.1989 21192
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 29 (P.207 nhà D1, tầng 2 ) N2
Từ số báo danh: 21193 ~ 21222 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI THI HANH 20.12.1996 21193
2 DO THI HANH 13.06.1992 21194
3 LE THI HANH 08.11.1994 21195
4 GIANG THI HANH 19.09.1997 21196
5 NGUYEN THI HANH 25.03.1982 21197
6 DO THI HANH 30.09.1994 21198
7 PHAM THI HANH 18.11.1980 21199
8 NGUYEN THI HANH 20.11.1991 21200
9 NGUYEN THI HANH 28.04.1998 21201
10 PHAN THI HANH 01.06.1990 21202
11 PHAM THI HANH 05.07.1998 21203
12 NGUYEN THI HANH 13.07.1989 21204
13 NGUYEN THI HANH 18.11.1993 21205
14 CAN THI HANH 30.04.1984 21206
15 LE THI HANH 18.10.1995 21207
16 BUI THI HANH 29.04.1991 21208
17 NGUYEN THI HANH 27.10.1996 21209
18 NGUYEN THI THUY HANH 12.05.1986 21210
19 LE THI THUY HANH 17.08.1998 21211
20 DO VAN HANH 27.03.1990 21212
21 VU VAN HANH 13.06.1991 21213
22 PHAM VAN HANH 28.05.1990 21214
23 LAI CHIEN HAO 11.11.1987 21215
24 NGUYEN DUY HAO 05.12.1993 21216
25 NGUYEN HUY HAO 28.02.1994 21217
26 NGUYEN THI HAO 04.09.1992 21218
27 NGUYEN THI HAO 23.10.1991 21219
28 NGUYEN THI HAO 03.12.1997 21220
29 TA THI HAO 13.03.1995 21221
30 HOANG THI HAO 05.11.1994 21222
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 30 (P.303 nhà D1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21223 ~ 21282 (60 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DINH QUANG HAO 23.08.1998 21223
2 LE VAN HAO 15.03.1993 21224
3 NGUYEN VAN HAO 04.02.1994 21225
4 NGUYEN VAN HAO 19.06.1988 21226
5 LE CONG HAU 17.06.1997 21227
6 PHAM DINH HAU 10.05.1984 21228
7 PHAM THI HAI HAU 10.11.1994 21229
8 LE THI HAU 30.09.1998 21230
9 NGUYEN THI HAU 31.10.1992 21231
10 CAO THI HAU 02.10.1997 21232
11 NGUYEN THI HAU 08.07.1991 21233
12 DANG THI HAU 26.07.1998 21234
13 HOANG THI HAU 07.02.1982 21235
14 VU VAN HAU 03.12.1991 21236
15 PHAM VAN HAU 24.11.1995 21237
16 TRAN VAN HAT 21.01.1980 21238
17 PHUNG VAN HE 01.06.1993 21239
18 DANG THI HEN 30.12.1991 21240
19 HA CHI HIEN 05.06.1992 21241
20 VU THI MAI HIEN 15.04.1998 21242
21 NGUYEN MINH HIEN 07.04.1997 21243
22 BUI NGOC HIEN 01.09.1994 21244
23 NGUYEN THI THANH HIEN 14.02.1994 21245
24 PHAM THE HIEN 14.02.1994 21246
25 BUI THI HIEN 18.03.1991 21247
26 DANG THI HIEN 13.11.1989 21248
27 CAO THI HIEN 09.08.1988 21249
28 BUI THI HIEN 16.01.1997 21250
29 DO THI HIEN 08.09.1994 21251
30 DANG THI HIEN 10.07.1990 21252
31 DOAN THI HIEN 21.09.1989 21253
32 DO THI HIEN 08.05.1989 21254
33 DO THI HIEN 15.12.1983 21255
34 DUONG THI HIEN 08.11.1998 21256
35 HOANG THI HIEN 24.07.1987 21257
36 LE THI HIEN 10.02.1990 21258
37 LE THI HIEN 26.02.1990 21259
38 LY THI HIEN 23.10.1989 21260
39 NGUYEN THI HIEN 20.08.1996 21261
40 NGUYEN THI HIEN 25.07.1987 21262
41 NGUYEN THI HIEN 29.03.1994 21263
42 NGUYEN THI HIEN 10.05.1978 21264
43 NGUYEN THI HIEN 18.02.1997 21265
44 NGUYEN THI HIEN 19.02.1997 21266
45 NGUYEN THI HIEN 14.10.1991 21267
46 NGUYEN THI HIEN 16.06.1992 21268
47 NGUYEN THI HIEN 15.10.1983 21269
48 PHAM THI HIEN 28.03.1982 21270
49 PHAM THI HIEN 24.10.1997 21271
50 PHAN THI HIEN 08.08.1983 21272
51 PHAM THI HIEN 05.01.1994 21273
52 PHAM THI HIEN 17.10.1998 21274
53 PHAM THU HIEN 10.09.1994 21275
54 LE THI HIEN 04.07.1986 21276
55 PHAM THI HIEN 21.10.1995 21277
56 HOANG THI HIEN 02.12.1996 21278
57 TRAN THI HIEN 01.01.1991 21279
58 TRAN THI HIEN 26.09.1998 21280
59 VU THI HIEN 14.10.1992 21281
60 DUONG THI THU HIEN 01.01.1997 21282
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 31 (P.304 nhà D1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21283 ~ 21312 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG THI THU HIEN 11.11.1998 21283
2 LE THI THU HIEN 20.07.1996 21284
3 NGUYEN THU HIEN 02.09.1989 21285
4 NGUYEN THI THU HIEN 31.07.1996 21286
5 NGUYEN THI THU HIEN 13.09.1997 21287
6 NGUYEN THI THU HIEN 05.06.1985 21288
7 NGUYEN THI THU HIEN 02.04.1992 21289
8 NGUYEN THI THU HIEN 06.03.1995 21290
9 TRAN THI THU HIEN 25.11.1991 21291
10 NGUYEN THI THU HIEN 22.08.1998 21292
11 NGUYEN THI THU HIEN 28.02.1993 21293
12 NGUYEN THI THU HIEN 28.09.1995 21294
13 NGUYEN THI THU HIEN 30.08.1996 21295
14 VU THU HIEN 24.01.1995 21296
15 DUONG THU HIEN 12.06.1994 21297
16 VU THI HIEN 14.04.1997 21298
17 TRAN VAN HIEN 16.08.1988 21299
18 TRAN QUOC HIEN 13.03.1993 21300
19 DANG VAN HIEN 22.10.1989 21301
20 BO XUAN HIEN 11.02.1993 21302
21 NGUYEN XUAN HIEN 01.04.1995 21303
22 NGUYEN DINH HIEN 20.06.1996 21304
23 MAI TRONG HIEN 18.03.1991 21305
24 DINH CONG HIEU 06.12.1993 21306
25 NGUYEN CHI HIEU 28.03.1987 21307
26 NGUYEN CHI HIEP 09.01.1988 21308
27 MAI DUY HIEU 11.06.1992 21309
28 NGUYEN DINH HIEU 29.06.1985 21310
29 LE DUC HIEU 01.08.1992 21311
30 PHAM DINH HIEU 25.09.1988 21312
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 32 (P.307 nhà D1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21313 ~ 21342 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN DAC HIEU 09.09.1989 21313
2 LE DUY HIEU 04.10.1990 21314
3 HOANG DUC HIEU 30.10.1988 21315
4 NGO DUC HIEU 01.10.1984 21316
5 TRAN HUU HIEU 23.07.1994 21317
6 NGUYEN HUY HIEU 25.10.1984 21318
7 DO THI MINH HIEU 25.10.1992 21319
8 LE MINH HIEU 09.09.1992 21320
9 LUU MINH HIEU 14.10.1996 21321
10 NGUYEN MINH HIEU 11.05.2001 21322
11 VU MINH HIEU 01.07.2001 21323
12 PHAN MINH HIEU 31.07.1982 21324
13 NGUYEN MINH HIEU 18.07.1999 21325
14 LE MINH HIEU 15.04.1985 21326
15 DO MAC MANH HIEP 14.04.1999 21327
16 PHAN NGOC HIEU 02.03.1991 21328
17 NGUYEN NGOC HIEP 17.06.1995 21329
18 NGUYEN QUANG HIEU 19.07.1994 21330
19 TRAN QUANG HIEP 03.10.1987 21331
20 NGUYEN QUANG HIEU 16.08.1983 21332
21 DO VAN HIEU 09.06.1990 21333
22 NGUYEN VAN HIEU 25.10.1993 21334
23 TRAN VAN HIEU 24.08.1992 21335
24 NGUYEN VAN HIEU 14.02.1995 21336
25 VU VAN HIEU 05.07.1979 21337
26 DO VAN HIEU 08.01.1987 21338
27 HOANG VAN HIEP 14.01.1997 21339
28 CHAU VAN HIEP 15.08.1987 21340
29 NGO VAN HIEP 18.12.1990 21341
30 PHAM VU HIEP 20.04.1996 21342
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 33 (P.308 nhà D1, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21343 ~ 21372 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRUONG THI HIEU 09.12.1987 21343
2 NGUYEN THI HIEU 28.08.1989 21344
3 NGUYEN THANH HIEU 29.01.1982 21345
4 DINH TRUNG HIEU 28.08.1991 21346
5 NGUYEN TUAN HIEU 24.03.1993 21347
6 TRAN TRONG HIEP 21.09.1990 21348
7 NGUYEN THE HIEP 17.07.1984 21349
8 MAI THI HIEP 17.07.1990 21350
9 TRAN THI THU HOA 03.11.1998 21351
10 PHAM THI HOA 02.02.1997 21352
11 PHAM THI HOA 10.10.1984 21353
12 NGO THI HOA 10.10.1991 21354
13 NGUYEN THI HOA 01.03.1996 21355
14 DUONG THI HOA 01.05.1988 21356
15 NGUYEN THI HOA 08.03.1990 21357
16 NGUYEN THI HOA 26.05.1990 21358
17 NGUYEN THI HOA 29.08.1993 21359
18 LUONG THI HOA 12.11.1995 21360
19 MAI THI HOA 08.02.1991 21361
20 LE THI HOA 23.08.1991 21362
21 VU THI HOA 05.09.1992 21363
22 NGUYEN THI HOA 10.10.1990 21364
23 NGUYEN THI HOA 17.01.1995 21365
24 HOANG THI HOA 07.07.1994 21366
25 LUONG THI HOA 03.04.1995 21367
26 PHAM THI HOA 12.05.1998 21368
27 NGUYEN THI HOA 17.05.1989 21369
28 PHAM THI HOA 02.09.1995 21370
29 PHAM THI HOA 02.08.1992 21371
30 VU THI HOA 31.12.1990 21372
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 34 (P.403 nhà D1, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21373 ~ 21432 (60 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO THI HOA 02.07.1996 21373
2 VU THI HOA 13.06.1988 21374
3 NGUYEN THI HOA 08.08.1997 21375
4 HOANG THI HOA 06.11.1991 21376
5 PHAM THI HOA 10.10.1993 21377
6 TRAN THI HOA 08.05.1998 21378
7 VU THANH HOA 19.11.1990 21379
8 LE THI HOA 02.10.1997 21380
9 HOANG THI HOA 29.09.1986 21381
10 NGUYEN THI HOA 07.04.1987 21382
11 NGUYEN THI HOA 04.08.1994 21383
12 QUAN THANH HOA 23.12.1991 21384
13 TRAN THANH HOA 14.09.1994 21385
14 BUI THI THANH HOA 04.08.1995 21386
15 LUONG THI THANH HOA 09.12.1983 21387
16 NGUYEN THI THANH HOA 24.01.1995 21388
17 NGUYEN THAI HOA 31.12.1987 21389
18 NGUYEN VAN HOA 22.06.1994 21390
19 VU VAN HOA 19.05.1994 21391
20 LE VAN HOA 05.07.1992 21392
21 VU THI QUYNH HOA 11.06.1994 21393
22 TRUONG THI QUYNH HOA 09.08.1998 21394
23 VU QUYNH HOA 05.02.1990 21395
24 PHAM THI QUYNH HOA 21.11.1993 21396
25 TRAN QUANG HOA 01.08.1987 21397
26 VU THI PHUONG HOA 24.05.1995 21398
27 HOANG THI PHUONG HOA 22.03.1995 21399
28 NGUYEN THI PHUONG HOA 28.07.1996 21400
29 NGUYEN THI PHUONG HOA 10.03.1995 21401
30 TRAN NGUYEN HOA 23.05.1990 21402
31 LUU NGOC HOA 26.12.1990 21403
32 NGUYEN NGO HOA 02.04.1987 21404
33 NGUYEN THI NGOC HOA 21.06.1995 21405
34 BUI MY HOA 09.11.1998 21406
35 NGUYEN MY HOA 24.07.1997 21407
36 NGUYEN THI MINH HOA 22.02.1992 21408
37 NGUYEN THI MINH HOA 05.12.1982 21409
38 TRAN THI MAI HOA 05.11.1994 21410
39 PHAM THI MAI HOA 28.08.1984 21411
40 NGUYEN THI MAI HOA 08.08.1989 21412
41 TRUONG KY HOA 25.11.1993 21413
42 NGUYEN THI KIM HOA 12.10.1997 21414
43 NGUYEN THI KHANH HOA 26.05.1994 21415
44 PHAM THI KHANH HOA 29.08.1989 21416
45 CONG HONG HOA 22.08.1996 21417
46 PHAM THI HONG HOA 28.04.1991 21418
47 NGUYEN THI HONG HOA 10.03.1992 21419
48 NGUYEN DUC HOA 22.12.1985 21420
49 NGUYEN THI ANH HOA 23.08.1989 21421
50 HOANG THI HOAI 17.03.1995 21422
51 TRAN THI HOAI 13.09.1994 21423
52 PHAM THI HOAI 01.04.1990 21424
53 VU THI HOAI 03.01.1997 21425
54 LA THU HOAI 06.09.1992 21426
55 NGUYEN PHUC HOAI 20.07.1986 21427
56 LA VAN HOAI 07.12.1992 21428
57 NGUYEN CONG HOAN 10.05.1989 21429
58 LE DANG HOAN 16.03.1993 21430
59 LY DINH HOAN 22.01.1992 21431
60 CHU DUC HOAN 20.08.1988 21432
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 35 (P.404 nhà D1, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21433 ~ 21462 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN KHAC HOANG 26.04.1994 21433
2 CAO HUY HOANG 21.02.1995 21434
3 DO THI KIM HOAN 20.11.1989 21435
4 TRUONG THI LE HOAN 05.10.1990 21436
5 DO MANH HOAN 01.10.1992 21437
6 UNG MINH HOAN 05.05.1980 21438
7 NGUYEN QUOC HOAN 21.10.1989 21439
8 NGUYEN VAN HOAN 01.01.1990 21440
9 TRAN VAN HOAN 18.05.1978 21441
10 NGUYEN VAN HOAN 20.05.1987 21442
11 LUONG THI HOAN 25.11.1987 21443
12 PHAM THI HOAN 19.05.1983 21444
13 NGUYEN THI HOAN 20.09.1990 21445
14 VU THI HOAN 01.04.1993 21446
15 NGUYEN THI HOAN 08.12.1992 21447
16 DAO THI HOAN 11.10.1987 21448
17 NGUYEN THI HOAN 27.10.1996 21449
18 TIEN THI HOAN 01.08.1990 21450
19 NGO TRAN HOAN 01.10.1993 21451
20 PHAM ANH HOANG 26.09.1994 21452
21 LUONG CAO HOANG 29.04.1998 21453
22 NGUYEN DANH HOANG 03.11.1989 21454
23 NGUYEN DUC HOANG 10.01.1995 21455
24 HA DUY HOANG 21.12.1989 21456
25 DAO HUY HOANG 24.10.1987 21457
26 LE HUY HOANG 18.01.1984 21458
27 NGUYEN HUY HOANG 15.02.1995 21459
28 NGUYEN HUY HOANG 13.11.1995 21460
29 TRAN HUY HOANG 31.08.1992 21461
30 NGUYEN HUY HOANG 10.08.1987 21462
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 36 (P.204 nhà D2, tầng 2 ) N2
Từ số báo danh: 21463 ~ 21502 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM HUY HOANG 02.12.1995 21463
2 NGUYEN MANH HOANG 15.12.1976 21464
3 NGUYEN MINH HOANG 29.09.1994 21465
4 LE MINH HOANG 06.05.1990 21466
5 PHAM MINH HOANG 03.09.1992 21467
6 LE NGOC HOANG 25.07.1978 21468
7 NGUYEN KIM HOANG 28.07.1989 21469
8 NGUYEN LE HOANG 01.10.1989 21470
9 NGUYEN MINH HOANG 22.11.2000 21471
10 PHAM MINH HOANG 02.08.1983 21472
11 PHAM QUY HOANG 10.07.1992 21473
12 NGUYEN VAN HOANG 28.03.1992 21474
13 PHAM VAN HOANG 04.08.1990 21475
14 TRINH VAN HOANG 25.09.1989 21476
15 NGUYEN TIEN HOANG 19.10.1991 21477
16 VU TRI HOANG 02.02.1992 21478
17 NGUYEN TRUNG HOANG 16.04.1995 21479
18 BUI TUAN HOANG 17.07.1995 21480
19 PHAM TUAN HOANG 31.03.1995 21481
20 VU DUC HOI 15.08.1991 21482
21 PHAM THI HOI 20.03.1987 21483
22 TRAN THI HOI 25.10.1983 21484
23 NGO QUANG HOI 05.11.1993 21485
24 BUI VAN HOI 07.05.1992 21486
25 CAO XUAN HOI 13.08.1995 21487
26 NGUYEN THI ANH HONG 02.03.1993 21488
27 NGUYEN THI ANH HONG 06.05.1994 21489
28 CHU THI MINH HONG 29.11.1991 21490
29 NGUYEN HUU HONG 09.10.1996 21491
30 LE THI PHUONG HONG 08.03.1990 21492
31 TRUONG VAN HONG 03.11.1996 21493
32 NGO THI HONG 10.08.1993 21494
33 NGUYEN THI HONG 04.07.1998 21495
34 HO THI HONG 20.08.1995 21496
35 NGUYEN THI HONG 14.06.1995 21497
36 BUI THI HONG 28.02.1991 21498
37 TRAN THI HONG 06.10.1995 21499
38 NGUYEN THI HONG 07.02.1984 21500
39 HOANG THI HONG 12.02.1990 21501
40 PHAM THI HONG 24.04.1997 21502
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 37 (P.205 nhà D2, tầng 2 ) N2
Từ số báo danh: 21503 ~ 21542 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN THI HONG 06.08.1996 21503
2 HOANG THI HONG 16.05.1990 21504
3 NGUYEN THI HONG 12.04.1980 21505
4 TRAN THI HONG 11.01.1995 21506
5 DO THI HONG 24.09.1996 21507
6 NGUYEN THI HONG 11.07.1996 21508
7 NGUYEN THI HONG 01.12.1986 21509
8 DO THU HUONG 08.06.1996 21510
9 PHAM THI HONG 18.09.1991 21511
10 LE THI HONG 01.06.1997 21512
11 NGUYEN THI HONG 27.08.1995 21513
12 NGUYEN THI HONG 10.12.1995 21514
13 VU THI HONG 10.06.1982 21515
14 BUI THI HONG 20.11.1987 21516
15 NGUYEN THI HONG 05.02.1997 21517
16 PHAM THU HONG 04.12.1992 21518
17 VU THU HONG 11.08.1993 21519
18 DO THI HON 31.10.1993 21520
19 NGUYEN HUY HOAT 21.10.1990 21521
20 DAO MINH HOAT 14.10.1988 21522
21 PHAM THI HOAT 02.11.1984 21523
22 DO THI HOP 05.09.1991 21524
23 NGUYEN TRONG HOP 02.04.1990 21525
24 VU DIEU HUONG 09.09.1993 21526
25 DO DIEU HUONG 12.06.1997 21527
26 VU DUY HUONG 24.08.1992 21528
27 NGUYEN HONG HUONG 04.12.1999 21529
28 NGUYEN THI HUE HUONG 05.06.1990 21530
29 KIEU THI LAN HUONG 21.11.1996 21531
30 LA LAN HUONG 01.02.1989 21532
31 NGUYEN THI LAN HUONG 19.08.1998 21533
32 NGUYEN THI LAN HUONG 16.07.1991 21534
33 BUI THI LAN HUONG 26.09.1992 21535
34 TO LAN HUONG 04.09.1989 21536
35 NGUYEN THI LAN HUONG 03.05.1998 21537
36 NGUYEN THI LAN HUONG 13.10.1987 21538
37 NGUYEN THI LIEN HUONG 03.10.1997 21539
38 MAI HUONG 13.03.1984 21540
39 NGUYEN MAI HUONG 17.12.1998 21541
40 NGUYEN THI MAI HUONG 05.06.1989 21542
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 38 (P.306 nhà D2, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21543 ~ 21582 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG MINH HUONG 19.05.1987 21543
2 NGUYEN THI MAI HUONG 07.01.1992 21544
3 NGUYEN THI MAI HUONG 22.02.1996 21545
4 DO THI MAI HUONG 01.01.1984 21546
5 TRAN THI MAI HUONG 21.01.1995 21547
6 BUI NGOC HUONG 04.05.1993 21548
7 NGUYEN THI THANH HUONG 06.09.1983 21549
8 NGUYEN THI THANH HUONG 13.12.1990 21550
9 LUONG THI HUONG 10.12.1992 21551
10 VUONG THI HUONG 11.12.1994 21552
11 HOANG THI HUONG 25.01.1997 21553
12 HOANG THI HUONG 24.08.1998 21554
13 DO THI HUONG 05.01.1991 21555
14 DO THI HUONG 02.01.1992 21556
15 NGUYEN THI HUONG 01.10.1998 21557
16 VU THI HUONG 20.10.1992 21558
17 LE THI HUONG 22.06.1992 21559
18 DONG THI HUONG 22.12.1986 21560
19 DONG THI HUONG 15.05.1990 21561
20 PHAN THI HUONG 20.10.1995 21562
21 DO THI HUONG 05.08.1985 21563
22 KHUAT THI HUONG 24.09.1985 21564
23 DUONG THI HUONG 02.05.1988 21565
24 CAO THI HUONG 12.08.1989 21566
25 LUONG THI HUONG 18.06.1994 21567
26 TRAN THI HUONG 12.11.1991 21568
27 NGUYEN THI HUONG 12.11.1987 21569
28 PHUNG THI HUONG 05.05.1998 21570
29 NGUYEN THI HUONG 03.03.1996 21571
30 NGUYEN THI HUONG 30.12.1990 21572
31 HOANG THI HUONG 16.10.1995 21573
32 HOANG THI HUONG 15.08.1992 21574
33 LE THI HUONG 07.10.1993 21575
34 NGUYEN THI HUONG 18.02.1985 21576
35 DO THI HUONG 10.03.1989 21577
36 NGUYEN THI HUONG 18.09.1983 21578
37 NGUYEN THI HUONG 11.02.1996 21579
38 NGUYEN THI HUONG 30.08.1997 21580
39 KHUAT THI HUONG 14.04.1979 21581
40 NGUYEN THI HUONG 28.12.1993 21582
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 39 (P.309 nhà D2, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21583 ~ 21622 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HUONG 16.03.1991 21583
2 DUONG THI HUONG 22.07.1993 21584
3 DOAN THI HUONG 06.05.1995 21585
4 NGUYEN THI HUONG 20.03.1997 21586
5 PHUNG THI HUONG 10.10.1994 21587
6 NGUYEN THI HUONG 10.10.1984 21588
7 NGUYEN THI HUONG 02.05.1994 21589
8 LE THI HUONG 12.01.1996 21590
9 TRAN THI HUONG 12.10.1996 21591
10 DANG THI HUONG 01.09.1987 21592
11 HAN THI HUONG 07.11.1996 21593
12 NGUYEN THI HUONG 24.07.1994 21594
13 NGUYEN THI HUONG 09.04.1983 21595
14 DO THI HUONG 12.04.1997 21596
15 PHAM THI HUONG 12.02.1990 21597
16 TRUONG THI HUONG 04.10.1986 21598
17 TRINH THI HUONG 14.10.1992 21599
18 LE THI HUONG 04.07.1996 21600
19 LUU THI HUONG 02.12.1996 21601
20 TRAN THI HUONG 15.02.1988 21602
21 PHAM THI HUONG 15.01.1995 21603
22 NGUYEN THI HUONG 05.06.1992 21604
23 LE THI HUONG 24.05.1991 21605
24 NGUYEN THI HUONG 18.08.1992 21606
25 DOAN CHI HUONG 10.06.1990 21607
26 HOANG THIEN HUONG 23.06.1993 21608
27 PHAM THU HUONG 30.12.1996 21609
28 NGUYEN THI THU HUONG 08.09.1989 21610
29 PHAN THU HUONG 30.12.1987 21611
30 NGUYEN THI THU HUONG 30.10.1995 21612
31 NGUYEN THU HUONG 31.07.1982 21613
32 LE THU HUONG 17.06.1995 21614
33 NGUYEN THI THU HUONG 26.05.1989 21615
34 VY THU HUONG 29.12.1991 21616
35 NGUYEN THU HUONG 04.12.1996 21617
36 NGUYEN THI THU HUONG 20.02.1977 21618
37 VU THU HUONG 09.08.1995 21619
38 VU THI THU HUONG 26.07.1990 21620
39 NGO THI THU HUONG 29.04.1994 21621
40 BUI THU HUONG 08.04.1994 21622
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 40 (P.310 nhà D2, tầng 3 ) N2
Từ số báo danh: 21623 ~ 21662 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LAI THI THU HUONG 08.12.1981 21623
2 NGUYEN THU HUONG 01.08.1993 21624
3 PHAM THI THU HUONG 14.08.1989 21625
4 NGUYEN THI THU HUONG 01.06.1993 21626
5 NGUYEN THI THU HUONG 02.02.1992 21627
6 NGUYEN THI THU HUONG 24.09.1994 21628
7 MAI THU HUONG 30.05.1995 21629
8 NGUYEN THI THU HUONG 28.01.1989 21630
9 DO THU HUONG 24.03.1990 21631
10 TRAN THU HUONG 17.07.1989 21632
11 NGUYEN THI THU HUONG 08.09.1995 21633
12 TRAN THI THU HUONG 12.06.1989 21634
13 NGUYEN THU HUONG 25.03.1992 21635
14 LE THI THU HUONG 04.10.1994 21636
15 LE HOANG THU HUONG 03.12.1997 21637
16 VU THI THU HUONG 05.11.1991 21638
17 TRAN THI THU HUONG 06.11.1983 21639
18 DOAN THU HUONG 10.07.1991 21640
19 NGUYEN THI THU HUONG 02.07.1990 21641
20 KIEU THI THU HUONG 11.04.1998 21642
21 LE THI THU HUONG 17.08.1996 21643
22 BUI THU HUONG 20.07.1991 21644
23 LUONG THI THU HUONG 22.09.1995 21645
24 PHI THI THUY HUONG 20.02.1993 21646
25 DUY THI TUYET HUONG 15.05.1987 21647
26 LE TRONG HUONG 12.12.1990 21648
27 DAO QUOC HUONG 04.08.1989 21649
28 HA THI QUYNH HUONG 13.03.1997 21650
29 NGUYEN THI QUYNH HUONG 05.09.1987 21651
30 NGUYEN THI QUE HUONG 18.04.1991 21652
31 NGUYEN THI XUAN HUONG 07.01.1995 21653
32 NGUYEN XUAN HUONG 10.09.1991 21654
33 HO THI XUAN HUONG 13.12.1994 21655
34 DINH CONG HUY 22.05.1988 21656
35 TRUONG DAC HUY 07.11.1992 21657
36 TRAN DOAN HUY 17.02.1997 21658
37 NGUYEN GIANG HUY 06.01.1994 21659
38 TRAN HUU HUY 05.12.1983 21660
39 NGUYEN MANH HUY 19.11.1991 21661
40 NGUYEN NGOC HUY 04.09.1997 21662
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 41 (P.403A nhà D2, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21663 ~ 21696 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HUY 13.03.1985 21663
2 NGUYEN THIEN HUY 26.06.1985 21664
3 NGHIEM TIEN HUY 24.10.1989 21665
4 VU TRI HUY 27.07.1991 21666
5 DAO QUOC HUY 28.01.1996 21667
6 LUU QUANG HUY 28.10.1990 21668
7 MAI QUOC HUY 01.07.1989 21669
8 TRAN QUANG HUY 15.12.1997 21670
9 NGUYEN QUANG HUY 19.10.1994 21671
10 TONG TRINH QUANG HUY 28.01.1998 21672
11 TRAN QUANG HUY 12.04.1993 21673
12 TRAN QUOC HUY 15.03.1998 21674
13 NGUYEN QUANG HUY 15.03.1988 21675
14 LE QUOC HUY 04.03.1989 21676
15 PHAM QUOC HUY 30.12.1981 21677
16 KIEU QUOC HUY 12.02.1986 21678
17 PHAM VAN HUY 23.05.1989 21679
18 BUI VAN HUY 19.09.1991 21680
19 TANG VAN HUY 17.10.1990 21681
20 NGUYEN VAN HUY 15.12.1988 21682
21 NGUYEN VAN HUY 10.06.1989 21683
22 TA VAN HUY 16.01.1992 21684
23 PHAM VIET HUY 22.11.1996 21685
24 DINH XUAN HUY 10.04.1988 21686
25 PHAM ANH HUYEN 05.03.1994 21687
26 NGUYEN THI ANH HUYEN 18.05.1986 21688
27 PHAM THI BICH HUYEN 01.03.1992 21689
28 DO DINH HUYEN 26.09.1990 21690
29 NGO THI DIEU HUYEN 05.11.1988 21691
30 NGUYEN KHANH HUYEN 03.02.1996 21692
31 NGUYEN THI KHANH HUYEN 13.07.1998 21693
32 NGUYEN THI KHANH HUYEN 10.06.1995 21694
33 NGUYEN THI KHANH HUYEN 26.03.1995 21695
34 VU THI KHANH HUYEN 10.07.1996 21696
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 42 (P.403B nhà D2, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21697 ~ 21730 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM KHANH HUYEN 22.07.1997 21697
2 NGUYEN NGOC KHANH HUYEN 17.04.1997 21698
3 NGUYEN THI MINH HUYEN 17.07.1998 21699
4 NGUYEN THI MINH HUYEN 28.08.1995 21700
5 PHAM THI MAI HUYEN 20.02.1989 21701
6 LAI MINH HUYEN 27.08.1998 21702
7 TRAN THI HUYEN 01.03.1996 21703
8 NGUYEN THI MINH HUYEN 13.05.1993 21704
9 NGUYEN NGOC HUYEN 02.07.1983 21705
10 NGUYEN THI NGOC HUYEN 27.12.1995 21706
11 NGUYEN THI NGOC HUYEN 08.07.1997 21707
12 HA THI NGOC HUYEN 15.01.1998 21708
13 TA THI THANH HUYEN 11.09.1993 21709
14 NGUYEN THI THU HUYEN 05.12.1990 21710
15 BUI THI THU HUYEN 10.12.1997 21711
16 VU THI THANH HUYEN 18.04.1992 21712
17 PHAN THANH HUYEN 27.08.1999 21713
18 PHAM THI THANH HUYEN 05.12.1992 21714
19 LE THANH HUYEN 09.09.1996 21715
20 LE THI THANH HUYEN 18.02.1996 21716
21 CHU THANH HUYEN 01.01.1996 21717
22 BUI THI THANH HUYEN 06.03.1991 21718
23 LUONG THANH HUYEN 05.01.1996 21719
24 NGUYEN THI THANH HUYEN 03.01.1996 21720
25 TA THI THANH HUYEN 27.10.1991 21721
26 PHUNG THI THANH HUYEN 08.05.1981 21722
27 TRAN THANH HUYEN 10.07.1993 21723
28 NGUYEN THI THANH HUYEN 15.02.1991 21724
29 PHAN THI THANH HUYEN 15.03.1992 21725
30 NGUYEN THI THANH HUYEN 05.06.1987 21726
31 DANG THI THANH HUYEN 28.11.1995 21727
32 TRAN THI THANH HUYEN 15.05.1996 21728
33 PHAM THANH HUYEN 10.02.1998 21729
34 BUI THE HUYEN 01.09.1987 21730
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 43 (P.404 nhà D2, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21731 ~ 21770 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO THI HUYEN 09.04.1997 21731
2 TRINH THI HUYEN 09.01.1990 21732
3 PHAM THI HUYEN 28.02.1992 21733
4 NGUYEN THI HUYEN 13.01.1993 21734
5 NGUYEN THI HUYEN 05.05.1993 21735
6 PHUNG THI HUYEN 15.10.1996 21736
7 LE THI HUYEN 18.04.1997 21737
8 NGUYEN THI HUYEN 15.12.1988 21738
9 TRAN THI HUYEN 17.03.1992 21739
10 HA THI HUYEN 21.04.1994 21740
11 LAM THI HUYEN 19.11.1997 21741
12 NGUYEN THI HUYEN 01.08.1991 21742
13 PHAM THI HUYEN 25.01.1994 21743
14 NGUYEN THI HUYEN 09.09.1985 21744
15 DO THI HUYEN 10.11.1997 21745
16 NGUYEN THI HUYEN 20.10.1993 21746
17 VU THI HUYEN 25.07.1990 21747
18 LE THI HUYEN 10.05.1995 21748
19 DOAN THI HUYEN 18.02.1979 21749
20 TRAN THI HUYEN 20.02.1996 21750
21 HO THI HUYEN 04.09.1995 21751
22 NGHIEM THI HUYEN 06.09.1997 21752
23 LE THI HUYEN 27.07.1995 21753
24 VU THI HUYEN 22.01.1985 21754
25 NGUYEN THI HUYEN 07.12.1986 21755
26 DO THI HUYEN 10.11.1989 21756
27 LUU THI HUYEN 01.06.1994 21757
28 TRAN THI HUYEN 17.07.1983 21758
29 NGUYEN THI HUYEN 03.08.1993 21759
30 NGUYEN THI HUYEN 15.07.1992 21760
31 VU THI HUYEN 27.08.1997 21761
32 NGUYEN THI HUYEN 31.10.1998 21762
33 DINH THI HUYEN 11.11.1997 21763
34 MAI THI HUYEN 30.06.1993 21764
35 LE THI HUYEN 20.03.1993 21765
36 TRAN THI HUYEN 25.06.1993 21766
37 NGUYEN THI HUYEN 15.06.1989 21767
38 NGUYEN THI HUYEN 13.09.1995 21768
39 NGUYEN THI THU HUYEN 14.09.1988 21769
40 NGUYEN THU HUYEN 17.10.1992 21770
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 44 (P.407 nhà D2, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21771 ~ 21810 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 KIEU THI THU HUYEN 19.12.1997 21771
2 LE THU HUYEN 27.08.1993 21772
3 DO THU HUYEN 25.12.1997 21773
4 DANG THU HUYEN 10.08.1989 21774
5 BUI THI HUYEN 10.04.1993 21775
6 NGUYEN THI THU HUYEN 12.02.1995 21776
7 BUI THU HUYEN 14.03.1984 21777
8 NGUYEN THI THU HUYEN 25.09.1990 21778
9 NGUYEN THU HUYEN 10.07.1989 21779
10 NGUYEN THI THU HUYEN 15.09.1995 21780
11 NGUYEN THU HUYEN 17.11.1994 21781
12 TRUONG LE THUONG HUYEN 11.10.1988 21782
13 NGUYEN XUAN HUYEN 27.10.1990 21783
14 NGUYEN VAN HUYNH 21.03.1993 21784
15 NGUYEN VAN HUYNH 28.09.1993 21785
16 NGUYEN XUAN KET 15.04.1986 21786
17 VU ANH KIEN 16.10.1990 21787
18 NGUYEN BA KIEN 10.08.1990 21788
19 CAN DINH KIEN 05.11.1993 21789
20 LAM DUC KIEN 08.10.1995 21790
21 PHAM DUC KIEN 22.03.1995 21791
22 NGUYEN KHAC KIEN 28.07.1992 21792
23 NGUYEN KIM KIEN 12.01.1988 21793
24 LA NGOC KIEN 10.05.1992 21794
25 LE NGOC KIEN 14.06.1985 21795
26 TRAN NGOC KIEN 28.10.1989 21796
27 BUI TAI KIEN 02.02.1997 21797
28 DINH TRUNG KIEN 19.11.1985 21798
29 DO TRUNG KIEN 19.03.1999 21799
30 DO TRUNG KIEN 28.03.1993 21800
31 HOANG TRUNG KIEN 10.07.1995 21801
32 HOANG TRUNG KIEN 24.07.1997 21802
33 LE TRUNG KIEN 08.02.1995 21803
34 LE TRUNG KIEN 13.08.1990 21804
35 NGUYEN TRUNG KIEN 28.07.1995 21805
36 NGUYEN TRUNG KIEN 01.08.1990 21806
37 TRAN TRUNG KIEN 24.10.1987 21807
38 DINH VAN KIEN 30.04.1988 21808
39 DO VAN KIEN 10.12.1989 21809
40 LE VAN KIEN 14.04.1989 21810
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 45 (P.409 nhà D2, tầng 4 ) N2
Từ số báo danh: 21811 ~ 21850 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LU VAN KIEN 27.03.1990 21811
2 NGUYEN VAN KIEN 04.05.1986 21812
3 NGUYEN VAN KIEN 16.05.1992 21813
4 TRAN VAN KIEN 05.07.1991 21814
5 PHAN HOANG KIM 14.03.1997 21815
6 NGUYEN ANH KIET 06.08.1983 21816
7 HOANG VIET KIEU 16.04.1995 21817
8 VU NAM KHA 16.03.1990 21818
9 PHAM VAN KHA 01.01.1986 21819
10 DAO QUANG KHAI 29.10.1993 21820
11 PHAM QUANG KHAI 28.06.1997 21821
12 TRAN QUANG KHAI 03.09.1986 21822
13 NGUYEN VAN KHAI 21.12.1986 21823
14 BUI PHU KHAN 30.03.1993 21824
15 NGUYEN MANH KHANG 03.11.1997 21825
16 PHAM MINH KHANG 30.07.1997 21826
17 NGUYEN MINH KHANG 01.01.1986 21827
18 NGUYEN NAM KHANG 18.08.1991 21828
19 NGUYEN TIEN KHANG 08.02.1992 21829
20 PHUNG THI ANH KHANH 15.10.1996 21830
21 PHAM NGOC BAO KHANH 08.03.1998 21831
22 NGO DINH KHANH 02.09.1990 21832
23 PHAN DUC KHANH 10.11.1987 21833
24 NGUYEN DUY KHANH 20.01.1984 21834
25 DO HA KHANH 07.11.1999 21835
26 NGUYEN THI PHUONG KHANH 22.10.1996 21836
27 NGUYEN QUOC KHANH 04.08.1984 21837
28 DIEP VAN KHANH 26.11.1983 21838
29 HOANG VAN KHANH 06.08.1989 21839
30 NGO VAN KHANH 03.03.1990 21840
31 NGUYEN VAN KHANH 02.11.1993 21841
32 NGUYEN VAN KHANH 29.05.1989 21842
33 NGUYEN VAN KHANH 16.03.1990 21843
34 PHAM VAN KHANH 22.09.1989 21844
35 PHUNG VAN KHANH 15.07.1996 21845
36 VU VAN KHANH 17.01.1990 21846
37 NGUYEN XUAN KHANH 26.08.1997 21847
38 NGUYEN DUC KHIEM 06.03.1998 21848
39 NGUYEN DUC KHIEM 14.06.1990 21849
40 DAO VAN KHIEN 23.08.1987 21850
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 46 (P.106 nhà D3, tầng 1) N2
Từ số báo danh: 21851 ~ 21890 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THANH KHIET 29.01.1992 21851
2 LE THUAN KHIET 15.07.1991 21852
3 NGUYEN DAO ANH KHOA 05.08.1997 21853
4 LE QUY KHOA 20.08.1983 21854
5 NGO VAN KHOA 23.11.1991 21855
6 HOANG VIET KHOA 16.12.1992 21856
7 LE VAN KHOAT 20.04.1989 21857
8 DANG DUC KHOE 08.08.1991 21858
9 VU HUY KHOI 02.11.1997 21859
10 DANG VAN KHOI 20.12.1992 21860
11 NGUYEN VAN KHOI 27.01.1997 21861
12 VU THI KHUE 28.04.1990 21862
13 NGUYEN THI KHUONG 30.04.1995 21863
14 NGUYEN TRUNG KHUONG 29.07.1988 21864
15 VU VAN KHUONG 02.11.1987 21865
16 HA VIET KHUONG 06.08.1988 21866
17 LE THI KHUYEN 10.03.1988 21867
18 NGUYEN THI KHUYEN 04.10.1989 21868
19 NGUYEN DOAN THI KHUYEN 13.11.1995 21869
20 TRAN THI KHUYEN 29.07.1994 21870
21 VUONG THI KHUYEN 22.08.1993 21871
22 LE QUANG KY 14.09.1989 21872
23 NGUYEN VAN KY 20.07.1987 21873
24 KIM KYUNGSUP 02.06.1988 21874
25 DUONG THI LA 22.12.1989 21875
26 NGUYEN TRONG LAC 07.05.1997 21876
27 HA CAT LAM 12.11.1993 21877
28 PHAN DINH LAM 12.01.1997 21878
29 CAO HOANG LAM 19.05.1997 21879
30 HO HOANG LAM 26.02.1996 21880
31 DO NGOC LAM 06.08.1990 21881
32 DOAN NGOC LAM 12.08.1990 21882
33 DOAN QUANG LAM 02.08.1988 21883
34 NGO THI THANH LAM 06.03.1985 21884
35 NGUYEN THI THANH LAM 14.10.1997 21885
36 HOANG THI LAM 27.08.1993 21886
37 LE THI LAM 10.06.1993 21887
38 NGUYEN THI LAM 04.03.1998 21888
39 TO THI LAM 05.01.1991 21889
40 PHAM TUAN LAM 30.05.1996 21890
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 47 (P.205 nhà D3, tầng 2) N2
Từ số báo danh: 21891 ~ 21930 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG TUNG LAM 10.02.1995 21891
2 NGUYEN TUNG LAM 11.09.1989 21892
3 PHAM TUNG LAM 19.11.1996 21893
4 PHAM THI TUNG LAM 28.04.1991 21894
5 VU THI TUNG CAM 08.12.1997 21895
6 BUI VAN LAM 16.10.1996 21896
7 LE VAN LAM 15.03.1982 21897
8 NGUYEN VAN LAM 06.12.1998 21898
9 LE THI DIEU LAN 26.11.1992 21899
10 HOANG GIA LAN 17.12.1992 21900
11 NGUYEN THI HA LAN 02.08.1996 21901
12 LE HOANG LAN 26.10.2004 21902
13 VO TRAN HOANG LAN 04.09.1991 21903
14 VU HOANG LAN 05.05.1991 21904
15 LE HUONG LAN 05.12.1996 21905
16 NGUYEN THI HUONG LAN 29.11.1994 21906
17 VU THI MAI LAN 26.11.1996 21907
18 BUI THANH LAN 28.05.1996 21908
19 DINH THI LAN 02.03.1998 21909
20 DO THI LAN 15.10.1994 21910
21 DUONG THI LAN 19.09.1994 21911
22 GIAP THI LAN 29.11.1992 21912
23 HA THI LAN 06.03.1988 21913
24 LE THI LAN 26.08.1992 21914
25 LUU THI LAN 24.12.1993 21915
26 NGUYEN THI LAN 10.01.1986 21916
27 NGUYEN THI LAN 06.01.1989 21917
28 NGUYEN THI LAN 30.03.1982 21918
29 NGUYEN THI LAN 29.06.1989 21919
30 NGUYEN THI LAN 21.11.1990 21920
31 NGUYEN THI LAN 02.09.1992 21921
32 NGUYEN THI LAN 17.07.1994 21922
33 NGUYEN THI LAN 01.06.1996 21923
34 NGUYEN THI LAN 11.12.1997 21924
35 PHAM THI LAN 23.08.1996 21925
36 TRAN THI LAN 23.11.1996 21926
37 TRUONG THI LAN 23.07.1996 21927
38 VUONG THI LAN 29.01.1995 21928
39 NGUYEN THI THU LAN 23.08.1979 21929
40 TRAN THUY LAN 10.07.1996 21930
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 48 (P.206 nhà D3, tầng 2) N2
Từ số báo danh: 21931 ~ 21970 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN THI THUY LAN 18.02.1986 21931
2 HOANG THI LANH 24.10.1992 21932
3 HOANG THI LANH 12.06.1998 21933
4 TRAN THI LANH 23.04.1984 21934
5 TRAN THI LANH 18.03.1994 21935
6 VU THANH LANG 02.12.1987 21936
7 NGO KHAC LAP 19.12.1990 21937
8 VUONG TRI LAP 27.08.1988 21938
9 TA THI HONG LE 09.03.1998 21939
10 LE THI KIM NHAT LE 16.11.1992 21940
11 BUI THI LE 10.02.1984 21941
12 CAO THI LE 09.09.1993 21942
13 DIEM THI LE 29.07.1992 21943
14 LE THI LE 02.02.1993 21944
15 NHU THI LE 30.04.1992 21945
16 NGUYEN THI LE 08.02.1988 21946
17 NGUYEN THI LE 30.06.1996 21947
18 PHAM THI LE 14.09.1989 21948
19 PHUNG THI LE 30.08.1996 21949
20 TONG THI LEN 27.12.1992 21950
21 NGUYEN THI THANH LICH 08.02.1981 21951
22 HA TRONG LICH 01.06.1992 21952
23 NGUYEN MINH LIEM 09.02.1987 21953
24 NGO THANH LIEM 06.05.1995 21954
25 NGUYEN THANH LIEM 28.10.1984 21955
26 NGUYEN THANH LIEM 12.05.1989 21956
27 NGUYEN HONG LIEN 12.02.1995 21957
28 NGUYEN HONG LIEN 23.04.1997 21958
29 NGUYEN THI HUONG LIEN 10.02.1996 21959
30 DANG THI HUONG LIEN 04.10.1996 21960
31 DUONG THI KIM LIEN 18.08.1991 21961
32 DO THI MAI LIEN 08.09.1998 21962
33 NGUYEN MINH LIEN 25.10.1994 21963
34 NGUYEN THI MINH LIEN 13.01.1992 21964
35 NGUYEN NGOC LIEN 20.04.1992 21965
36 NGUYEN THI QUYNH LIEN 10.09.1987 21966
37 BUI THI LIEN 01.01.1992 21967
38 HOANG THI LIEN 22.01.1992 21968
39 HOANG THI LIEN 10.12.1998 21969
40 LE THI LIEN 02.09.1991 21970
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 49 (P.208 nhà D3, tầng 2) N2
Từ số báo danh: 21971 ~ 22010 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LE THI LIEN 07.01.1995 21971
2 NGO THI LIEN 20.07.1990 21972
3 NGUYEN THI LIEN 12.03.1987 21973
4 NGUYEN THI LIEN 02.07.1990 21974
5 NGUYEN THI LIEN 25.02.1991 21975
6 NGUYEN THI LIEN 31.12.1992 21976
7 PHAM THI LIEN 24.09.1986 21977
8 PHAM THI LIEN 26.06.1992 21978
9 PHAM THI LIEN 01.11.1995 21979
10 VU THI LIEN 22.05.1983 21980
11 VU THI LIEN 10.02.1986 21981
12 DUONG THU LIEN 15.11.1991 21982
13 BUI THI THANH LIEU 01.11.1996 21983
14 DO THI LIEU 03.12.1991 21984
15 DUONG THI LIEU 20.08.1991 21985
16 LE THI LIEU 27.07.1996 21986
17 NGUYEN THI LIEU 01.07.1993 21987
18 TRAN THI LIEU 08.09.1980 21988
19 TRAN THI LIEU 18.03.1995 21989
20 TRAN LE ANH LINH 05.11.1997 21990
21 VU VAN BA LINH 12.10.1987 21991
22 NGUYEN BAO LINH 29.04.1991 21992
23 NGUYEN BAO LINH 13.08.1995 21993
24 NGUYEN NGOC BAO LINH 04.09.2001 21994
25 BUI THI DIEU LINH 29.07.1993 21995
26 DUONG THI DIEU LINH 02.02.1996 21996
27 LE THI DIEU LINH 20.06.1994 21997
28 NGUYEN DIEU LINH 15.12.1996 21998
29 TONG DIEU LINH 16.03.1994 21999
30 TRIEU THI DIEU LINH 29.07.1991 22000
31 CAO DUY LINH 11.09.1992 22001
32 HOANG DINH LINH 29.01.1988 22002
33 LE THI HA LINH 15.09.1995 22003
34 NGUYEN LE HA LINH 31.12.1999 22004
35 NGUYEN HAI LINH 18.08.1995 22005
36 TRAN HAI LINH 04.09.1998 22006
37 THAN THI HANH LINH 30.12.1993 22007
38 TANG THI HOA LINH 28.02.1991 22008
39 NGUYEN THI HOAI LINH 23.07.1995 22009
40 MAI HOANG LINH 11.10.1993 22010
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 50 (P.311 nhà D3, tầng 3) N2
Từ số báo danh: 22011 ~ 22050 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM HOANG LINH 11.08.1996 22011
2 LE HUONG LINH 20.12.2001 22012
3 NGUYEN HUONG LINH 06.02.1997 22013
4 BUI KHANH LINH 14.07.1994 22014
5 HOANG KHANH LINH 05.05.1994 22015
6 LE KHANH LINH 22.10.1995 22016
7 NGUYEN KHANH LINH 10.01.1996 22017
8 NGUYEN CONG KHANH LINH 12.01.1995 22018
9 NGUYEN VU KHANH LINH 05.09.1998 22019
10 TRAN KHANH LINH 15.12.1995 22020
11 TRAN KHANH LINH 04.09.1997 22021
12 CHU MANH LINH 19.11.1992 22022
13 DO THI MAI LINH 10.07.1997 22023
14 NGUYEN MANH LINH 17.11.1989 22024
15 PHAM MAI LINH 24.02.1998 22025
16 PHAM THI MAI LINH 31.10.1994 22026
17 TRAN THI MAI LINH 15.09.1992 22027
18 TRAN MANH LINH 01.07.1982 22028
19 DO MY LINH 07.11.1994 22029
20 NGUYEN MY LINH 16.11.1996 22030
21 PHAM MY LINH 09.05.1997 22031
22 DANG THI MY LINH 02.01.1996 22032
23 DINH THI MY LINH 19.05.1997 22033
24 LE THI MY LINH 06.10.1993 22034
25 LE THI MY LINH 05.01.1995 22035
26 LE THI MY LINH 29.12.1997 22036
27 NGUYEN THI MY LINH 09.10.1993 22037
28 NGUYEN THI MY LINH 27.02.1996 22038
29 NGUYEN THI MY LINH 19.09.1998 22039
30 TRAN THI MY LINH 29.12.1996 22040
31 VU THI MY LINH 17.01.1997 22041
32 DOAN THI NGOC LINH 24.07.1992 22042
33 HOANG NGOC LINH 18.09.1988 22043
34 HOANG THI NGOC LINH 09.05.1981 22044
35 TRAN THI NGOC LINH 09.05.1987 22045
36 NGUYEN NGOC LINH 01.12.1993 22046
37 NGUYEN NGOC LINH 02.06.1996 22047
38 DANG NHAT LINH 31.12.1995 22048
39 PHAM NHAT LINH 18.04.1997 22049
40 VU NHAT LINH 05.07.2001 22050
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 51 (P.403A nhà D3, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 22051 ~ 22084 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO NHU LINH 03.07.1989 22051
2 NGUYEN NHU LINH 22.12.1990 22052
3 DO PHUONG LINH 12.09.1992 22053
4 LE PHUONG LINH 22.11.1996 22054
5 NGUYEN PHUONG LINH 12.03.1988 22055
6 NGUYEN PHUONG LINH 05.02.1997 22056
7 NGUYEN PHUONG LINH 14.09.1997 22057
8 VI PHUONG LINH 09.10.1995 22058
9 VU PHUONG LINH 18.09.1994 22059
10 LE KIEU PHUONG LINH 24.12.1998 22060
11 NGUYEN NGOC PHUONG LINH 12.12.1998 22061
12 LA THI PHUONG LINH 10.09.1998 22062
13 LE THI PHUONG LINH 22.02.1999 22063
14 NGUYEN THI PHUONG LINH 08.04.1994 22064
15 TRAN QUANG LINH 16.09.1998 22065
16 NGUYEN THACH LINH 31.01.1998 22066
17 NGUYEN THANH LINH 15.03.1988 22067
18 BUI THAO LINH 10.11.1996 22068
19 BUI THI THAO LINH 21.03.1995 22069
20 PHUONG THAO LINH 14.12.1994 22070
21 HA THI LINH 12.09.1991 22071
22 HOANG THI LINH 04.04.1991 22072
23 LE THI LINH 05.10.1998 22073
24 LUONG THI LINH 15.09.1990 22074
25 LE THI LINH 10.11.1990 22075
26 LUU THI LINH 20.11.1989 22076
27 NGUYEN THI LINH 25.07.1998 22077
28 NGUYEN THI LINH 09.02.1991 22078
29 PHAM THI LINH 10.09.1993 22079
30 PHAM THI LINH 05.03.1991 22080
31 PHAM THI LINH 19.01.1996 22081
32 TRAN THI LINH 09.02.1995 22082
33 VO THI LINH 10.02.1995 22083
34 VO THI LINH 11.05.1991 22084
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 52 (P.403B nhà D3, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 22085 ~ 22118 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THI LINH 24.11.1993 22085
2 BUI THUY LINH 02.07.1995 22086
3 DO THI THUY LINH 30.12.1992 22087
4 HA THUY LINH 22.03.1997 22088
5 HOANG THI THUY LINH 11.06.1993 22089
6 LE THUY LINH 04.11.1996 22090
7 LE THI THUY LINH 18.02.1997 22091
8 LUONG THI THUY LINH 07.12.1996 22092
9 NGO THUY LINH 05.01.1996 22093
10 NGO THI THUY LINH 31.08.1993 22094
11 NGUYEN THUY LINH 13.05.1996 22095
12 NGUYEN THUY LINH 02.03.1991 22096
13 NGUYEN THUY LINH 22.05.1996 22097
14 NGUYEN THUY LINH 19.07.1995 22098
15 NGUYEN THUY LINH 11.02.1996 22099
16 NGUYEN THUY LINH 27.08.1990 22100
17 NGUYEN THUY LINH 26.08.1992 22101
18 NGUYEN THUY LINH 20.03.1992 22102
19 NGUYEN THUY LINH 10.03.1991 22103
20 NGUYEN THI THUY LINH 04.10.1995 22104
21 NGUYEN THI THUY LINH 05.12.1997 22105
22 NGUYEN THI THUY LINH 01.09.1994 22106
23 NGUYEN THI THUY LINH 30.07.1997 22107
24 NGUYEN THI THUY LINH 18.01.1995 22108
25 PHAM THUY LINH 19.08.1998 22109
26 PHAM THUY LINH 27.07.1998 22110
27 PHAN THUY LINH 06.04.1997 22111
28 PHAM THI THUY LINH 19.01.1993 22112
29 PHAM THI THUY LINH 01.11.1994 22113
30 PHAM THI THUY LINH 07.04.1998 22114
31 TRAN THUY LINH 23.03.1988 22115
32 TRAN THUY LINH 12.12.1990 22116
33 TRAN THI THUY LINH 11.09.1997 22117
34 TRAN THI THUY LINH 26.06.1997 22118
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 53 (P.404 nhà D3, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 22119 ~ 22158 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRINH THUY LINH 03.12.1997 22119
2 TRINH THUY LINH 31.10.1997 22120
3 TRINH THI THUY LINH 06.12.1993 22121
4 TRUONG THI THUY LINH 16.12.1995 22122
5 TRUONG THUY LINH 02.10.1991 22123
6 VU THUY LINH 27.02.1996 22124
7 VU THUY LINH 04.09.1998 22125
8 NGUYEN TIEN LINH 23.09.1993 22126
9 NGUYEN THI TO LINH 22.10.1991 22127
10 NGUYEN TRONG LINH 25.03.1997 22128
11 DANG TUAN LINH 19.06.1996 22129
12 DO TUAN LINH 18.07.1992 22130
13 KIEU TUAN LINH 14.08.1996 22131
14 LUONG TUAN LINH 03.11.1997 22132
15 MAI TUAN LINH 10.11.1978 22133
16 TRAN TUAN LINH 29.09.1994 22134
17 HOANG VAN LINH 20.01.1986 22135
18 LE VAN LINH 01.05.1986 22136
19 NGUYEN VAN LINH 29.06.1987 22137
20 TO VAN LINH 16.07.1986 22138
21 DAO VIET LINH 05.09.1996 22139
22 NGUYEN VIET LINH 18.09.1992 22140
23 GIAP XUAN LINH 15.09.1996 22141
24 VU XUAN LINH 14.11.1990 22142
25 LE THI LIU 20.12.1994 22143
26 NGUYEN BAO LOAN 05.01.1997 22144
27 LE THI HONG LOAN 15.02.1992 22145
28 NGUYEN HONG LOAN 25.09.1996 22146
29 PHAM THI HONG LOAN 29.02.1996 22147
30 VU THI HONG LOAN 13.08.1997 22148
31 NGUYEN THI MAI LOAN 16.04.1981 22149
32 NGUYEN THI MAI LOAN 16.12.1990 22150
33 VU MAI LOAN 28.02.1990 22151
34 DO THI PHUONG LOAN 31.03.2001 22152
35 NGUYEN PHUONG LOAN 19.05.1995 22153
36 TRAN THI PHUONG LOAN 02.09.1988 22154
37 NGO QUYNH LOAN 25.02.1992 22155
38 NGO THANH LOAN 10.07.1991 22156
39 DAO THI LOAN 23.03.1998 22157
40 DINH THI LOAN 23.01.1990 22158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 54 (P.407 nhà D3, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 22159 ~ 22198 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG THI LOAN 29.10.1987 22159
2 HOANG THI LOAN 03.09.1996 22160
3 LE THI LOAN 25.03.1989 22161
4 NGUYEN THI LOAN 01.03.1992 22162
5 NGUYEN THI LOAN 20.08.1988 22163
6 NGUYEN THI LOAN 08.10.1994 22164
7 PHAM THI LOAN 03.04.1994 22165
8 PHAM THI LOAN 06.12.1993 22166
9 THAI THI LOAN 10.04.1991 22167
10 TRAN THI LOAN 10.06.1995 22168
11 TRAN THI LOAN 02.07.1990 22169
12 TRAN THI LOAN 09.09.1992 22170
13 TRAN THI LOAN 04.01.1994 22171
14 VU THI LOAN 23.08.1985 22172
15 DO THI THU LOAN 30.08.1994 22173
16 PHUNG THUY LOAN 22.11.1982 22174
17 HOANG TO LOAN 10.03.1996 22175
18 VU THI TO LOAN 10.10.1984 22176
19 NGUYEN THI HAI LOC 05.07.1993 22177
20 NGUYEN TAN LOC 02.03.1989 22178
21 DINH VAN LOC 01.10.1989 22179
22 NGUYEN VAN LOC 13.02.1994 22180
23 PHAM DANG LOI 19.05.1990 22181
24 VANG QUANG LOI 01.08.1988 22182
25 NGUYEN THANH LOI 12.09.1992 22183
26 BUI THE LOI 08.09.1995 22184
27 NGO THI LOI 18.05.1983 22185
28 NGUYEN THI LOI 10.05.1986 22186
29 NGUYEN THI LOI 26.09.1986 22187
30 NGUYEN VAN LOI 14.06.1991 22188
31 HOANG VAN LOI 04.08.1990 22189
32 PHAM BA LONG 18.08.1991 22190
33 VUONG CONG LONG 02.07.1990 22191
34 NGUYEN DINH LONG 19.10.1989 22192
35 HOANG DUC LONG 01.10.2003 22193
36 TRAN DUY LONG 04.09.1993 22194
37 DO HUU HAI LONG 22.09.2000 22195
38 TRAN HOANG LONG 26.02.1995 22196
39 NGUYEN HOANG LONG 07.02.1990 22197
40 NGUYEN HUNG LONG 13.06.2001 22198
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 55 (P.101 nhà C, tầng 1) N2
Từ số báo danh: 22199 ~ 22261 (63 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DONG NGOC LONG 08.07.1990 22199
2 LE NGOC LONG 25.10.1996 22200
3 PHAM NGOC LONG 14.03.1997 22201
4 TRAN NGOC LONG 21.09.2000 22202
5 TRAN QUOC LONG 24.07.1993 22203
6 DO TAM LONG 22.09.1994 22204
7 DOAN THE LONG 07.05.1996 22205
8 VY THANG LONG 17.11.1993 22206
9 VU THANH LONG 31.10.1988 22207
10 TRAN THANH LONG 15.10.1995 22208
11 NGUYEN TIEN LONG 08.12.1988 22209
12 VU TRI LONG 01.08.1990 22210
13 NGUYEN VAN LONG 08.10.1987 22211
14 NGUYEN VAN LONG 20.09.1991 22212
15 TRAN VAN LONG 09.11.1985 22213
16 VUONG VAN LONG 16.02.1987 22214
17 NGUYEN THI LUA 06.02.1997 22215
18 NGUYEN THI LUA 24.12.1988 22216
19 DOAN THI LUA 20.12.1989 22217
20 NGUYEN PHUC LUAN 05.04.1989 22218
21 LUU THI LUAN 28.04.1991 22219
22 NGUYEN VAN LUAN 04.10.1996 22220
23 LE THI LUAN 08.01.1989 22221
24 TRAN DUC LUAN 19.12.1990 22222
25 LE XUAN LUAN 19.05.1990 22223
26 HAN VAN LUAN 19.05.1987 22224
27 HOANG THANH LUAN 09.06.1991 22225
28 TRAN VAN LUAN 02.06.1997 22226
29 TRAN VAN LUAT 06.10.1993 22227
30 LE BA LUC 16.03.1988 22228
31 NGO DINH LUC 27.02.1994 22229
32 NGUYEN THE LUC 26.06.1990 22230
33 NGUYEN TRONG LUC 07.09.1992 22231
34 NGUYEN HUY LUONG 10.11.1992 22232
35 NGUYEN THI HUYEN LUONG 13.11.1992 22233
36 NGUYEN NGOC LUONG 01.08.1986 22234
37 LUONG THANH LUONG 14.09.1994 22235
38 NGUYEN PHUC THIEN LUONG 24.10.1997 22236
39 DO THI LUONG 20.10.1991 22237
40 DUONG THI LUONG 08.04.1987 22238
41 NGUYEN THI LUONG 29.10.1990 22239
42 NGUYEN THI LUONG 12.09.1994 22240
43 NGUYEN THI LUONG 15.08.1991 22241
44 PHAN THI LUONG 12.02.1996 22242
45 NGUYEN THI THU LUONG 12.12.1998 22243
46 BUI VAN LUONG 09.01.1992 22244
47 DO VAN LUONG 23.02.1994 22245
48 LUU VAN LUONG 23.10.1993 22246
49 DAO NGOC LUU 07.02.1990 22247
50 NGUYEN THI LUU 06.01.1992 22248
51 NGUYEN THANH LUYEN 22.12.1989 22249
52 HOANG THI LUYEN 11.09.1996 22250
53 HOANG THI LUYEN 18.04.1998 22251
54 NGUYEN THI LUYEN 02.01.1993 22252
55 PHAN THI LUYEN 28.11.1993 22253
56 PHAM THI LUYEN 18.04.1998 22254
57 TRINH QUANG LUYEN 18.08.1987 22255
58 HOANG THI LUYEN 03.09.1993 22256
59 TRAN HOANG AI LY 01.02.1998 22257
60 NGUYEN THI ANH LY 17.12.1997 22258
61 DANG THI HAI LY 16.04.1995 22259
62 GIANG THI HAI LY 03.07.1997 22260
63 TA HAI LY 19.06.1998 22261
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 56 (P.507 nhà C, tầng 5) N2
Từ số báo danh: 22262 ~ 22289 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DOAN THI HOANG LY 05.06.1989 22262
2 DAM HUONG LY 06.01.1999 22263
3 HOANG HUONG LY 22.11.1996 22264
4 NGUYEN HUONG LY 12.08.1998 22265
5 NGUYEN HUONG LY 22.02.1997 22266
6 NGUYEN THI HUONG LY 01.09.1996 22267
7 TRAN HOANG HUONG LY 13.02.1994 22268
8 PHAM THI HUYEN LY 04.11.1993 22269
9 BUI KHANH LY 21.06.1995 22270
10 LUU KHANH LY 03.08.1997 22271
11 PHAM THI KHANH LY 02.07.1988 22272
12 TRINH KHANH LY 03.12.1994 22273
13 DANG THI MINH LY 19.02.1998 22274
14 DO THI MINH LY 24.10.1995 22275
15 NGUYEN THI MY LY 27.09.1994 22276
16 NGUYEN NGOC LY 13.12.1986 22277
17 DANG THI LY 20.08.1984 22278
18 DUONG THI LY 24.12.1981 22279
19 HOANG THI LY 25.06.1992 22280
20 LUU THI LY 02.01.1995 22281
21 NGO THI LY 01.11.1991 22282
22 NGUYEN THI LY 11.12.1992 22283
23 NGUYEN THI LY 15.11.1987 22284
24 NGUYEN THI TUYET LY 07.11.1992 22285
25 VU THI LY 28.01.1989 22286
26 VU THI LY 19.02.1997 22287
27 LE YEN LY 23.11.1986 22288
28 NGUYEN CHI MAI 07.12.1995 22289
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 57 (P.508 nhà C, tầng 5) N2
Từ số báo danh: 22290 ~ 22319 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN DINH MAI 14.11.1984 22290
2 NGUYEN HOA MAI 09.04.1997 22291
3 VU THI HOANG MAI 24.12.1990 22292
4 PHAM THI HUYEN MAI 13.08.1990 22293
5 DOAN NGOC MAI 21.05.1992 22294
6 NGUYEN NGOC MAI 21.04.1993 22295
7 PHAM NGOC MAI 03.04.1997 22296
8 NGO THI NGOC MAI 15.06.1993 22297
9 NGUYEN THI NGOC MAI 15.08.1992 22298
10 BUI PHUONG MAI 27.10.1994 22299
11 CAO THI PHUONG MAI 15.04.1993 22300
12 TRINH QUYNH MAI 12.08.1995 22301
13 HOANG THI THANH MAI 19.06.1981 22302
14 TRAN THI THANH MAI 05.10.1996 22303
15 LE THI THANH MAI 31.03.1994 22304
16 LE THI THANH MAI 14.04.1995 22305
17 NGUYEN THANH MAI 31.01.1995 22306
18 NGUYEN THI THANH MAI 21.08.1997 22307
19 PHAM THI THANH MAI 15.03.2001 22308
20 TRAN THI THANH MAI 11.01.1997 22309
21 BUI THI MAI 08.02.1993 22310
22 BUI THI MAI 10.08.1988 22311
23 BUI THI MAI 11.02.1988 22312
24 BUI THI MAI 10.10.1996 22313
25 HOANG THI MAI 25.12.1990 22314
26 HOANG THI MAI 21.12.1991 22315
27 HOANG THI MAI 26.08.1996 22316
28 LAI THI MAI 13.12.1998 22317
29 LE THI MAI 10.04.1996 22318
30 LE THI MAI 15.03.1992 22319
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 58 (P.601 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22320 ~ 22359 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN TRA MAI 20.09.2004 22320
2 NGUYEN XUAN MAI 01.02.1991 22321
3 DINH THI TUYET MAI 10.09.1977 22322
4 PHUNG THI THUY MAI 09.12.1987 22323
5 NGUYEN THI THUY MAI 16.08.1989 22324
6 VU THI MAI 01.01.1995 22325
7 TRAN THI MAI 26.12.1991 22326
8 THE THI MAI 05.11.1986 22327
9 PHUNG THI MAI 19.07.1989 22328
10 PHAM THI MAI 15.09.1990 22329
11 PHAM THI MAI 26.07.1990 22330
12 PHAM THI MAI 02.06.1990 22331
13 PHAM THI MAI 10.04.1989 22332
14 PHAM THI MAI 24.06.1977 22333
15 NGUYEN THI MAI 15.11.1993 22334
16 NGUYEN THI MAI 16.12.1992 22335
17 NGUYEN THI MAI 19.09.1992 22336
18 NGUYEN THI MAI 23.07.1992 22337
19 NGUYEN THI MAI 08.08.1984 22338
20 TRUONG THI MAN 23.02.1991 22339
21 LE BA MANH 12.05.1987 22340
22 NGUYEN CONG MANH 05.08.1991 22341
23 LUU DUC MANH 20.08.1998 22342
24 NGUYEN DUC MANH 10.10.1986 22343
25 PHAM DUC MANH 22.03.1990 22344
26 TRAN DUC MANH 11.11.1994 22345
27 TO DUY MANH 05.02.1992 22346
28 PHAM QUANG MANH 15.10.1991 22347
29 CHU NGOC MANH 13.04.1994 22348
30 PHAM TIEN MANH 16.06.1987 22349
31 TRAN TIEN MANH 18.03.1992 22350
32 DO TU MANH 10.04.1987 22351
33 NGUYEN TUAN MANH 04.11.1989 22352
34 DAO VAN MANH 29.04.1989 22353
35 DO VAN MANH 25.05.1987 22354
36 DOAN VAN MANH 13.02.1980 22355
37 DOAN VAN MANH 13.05.1992 22356
38 NGUYEN VAN MANH 21.02.1990 22357
39 NGUYEN VAN MANH 07.06.1992 22358
40 NGUYEN VAN MANH 17.12.1992 22359
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 59 (P.605 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22360 ~ 22399 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN VAN MANH 15.01.1993 22360
2 LE XUAN MANH 10.05.1995 22361
3 CAO THI MAT 30.10.1988 22362
4 TRAN THI MAY 19.06.1995 22363
5 MICHAEL WESCOTT MEADE 18.09.1981 22364
6 DAM THI NGOC MEN 07.08.1993 22365
7 MAI THAN MEN 06.12.1992 22366
8 DINH THI MEN 10.03.1996 22367
9 DUONG THI MEN 10.07.1998 22368
10 HOANG THI MEN 08.03.1996 22369
11 LE THI MEN 06.10.1989 22370
12 NGUYEN THI MEN 25.09.1988 22371
13 NGUYEN VAN MEO 03.07.1991 22372
14 LUONG THI MI 14.09.1987 22373
15 HO ANH MINH 20.10.1996 22374
16 HOANG ANH MINH 12.10.1992 22375
17 PHAM ANH MINH 17.12.1999 22376
18 NGUYEN BA MINH 25.03.1995 22377
19 PHAM CONG MINH 01.06.1990 22378
20 BUI DANG MINH 12.12.1995 22379
21 NGUYEN DINH MINH 26.09.1989 22380
22 NGUYEN DINH MINH 09.02.1990 22381
23 NGUYEN DINH MINH 09.01.1998 22382
24 DAO DUC MINH 24.10.1994 22383
25 CHU THI HONG MINH 28.05.1997 22384
26 PHAM THI HONG MINH 11.01.1989 22385
27 TRAN HONG MINH 31.07.1998 22386
28 NGUYEN HOANG MINH 05.09.1991 22387
29 LE HUE MINH 16.11.1998 22388
30 LUU NGOC MINH 19.02.1994 22389
31 VU NGOC MINH 02.09.1988 22390
32 NGUYEN NGUYET MINH 27.10.1984 22391
33 LE THI NGUYET MINH 30.07.1977 22392
34 VU THI NHAT MINH 13.05.1996 22393
35 TRAN NHAT MINH 30.01.1991 22394
36 DO QUANG MINH 25.03.1993 22395
37 HOANG QUANG MINH 28.12.1995 22396
38 PHAM QUANG MINH 30.11.1986 22397
39 NGO THE MINH 15.02.1996 22398
40 LUONG THI MINH 22.02.1988 22399
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 60 (P.607 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22400 ~ 22427 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 MAI THI MINH 25.09.1991 22400
2 NGUYEN THI MINH 05.01.1988 22401
3 NGUYEN THI MINH 12.11.1989 22402
4 NGUYEN THI MINH 10.01.1990 22403
5 NGUYEN THI MINH 22.06.1991 22404
6 PHAM THI MINH 01.09.1984 22405
7 NGUYEN THUONG MINH 18.08.1992 22406
8 NGUYEN THI THUY MINH 27.09.1991 22407
9 NGHIEM TUAN MINH 07.11.1987 22408
10 NGUYEN TUAN MINH 24.07.1995 22409
11 NGUYEN TUAN MINH 01.12.1996 22410
12 TA TUONG MINH 22.07.1997 22411
13 NGUYEN TRI MINH 07.02.1995 22412
14 DO VAN MINH 30.08.1990 22413
15 HO VAN MINH 25.06.1992 22414
16 HOANG VAN MINH 24.09.1981 22415
17 HOANG VAN MINH 02.10.1990 22416
18 LANG VAN MINH 20.05.1992 22417
19 LE VAN MINH 10.10.1985 22418
20 NGUYEN VAN MINH 08.08.1991 22419
21 NGUYEN VAN MINH 10.11.1995 22420
22 PHAM VAN MINH 27.01.1986 22421
23 TRAN VAN MINH 01.09.1989 22422
24 TRINH VAN MINH 30.06.1994 22423
25 VU VAN MINH 06.08.1991 22424
26 LE THI THANH MO 12.01.1993 22425
27 DANG THI MO 09.06.1998 22426
28 NGUYEN THI MO 15.10.1988 22427
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 61 (P.609 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22428 ~ 22455 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI MO 02.01.1989 22428
2 NGUYEN THI MO 31.01.1991 22429
3 TRAN THI MO 09.04.1991 22430
4 TRAN THI MONG 24.03.1987 22431
5 TRAN THI MUA 28.06.1990 22432
6 NGUYEN THI MUI 24.07.1993 22433
7 PHAM THI MUI 19.11.1991 22434
8 LE THI MUNG 04.02.1987 22435
9 NGUYEN THI MUNG 14.12.1998 22436
10 HOANG THI MUONG 02.10.1992 22437
11 DOAN CANH MY 15.11.1991 22438
12 DANG THI DIEM MY 17.06.1991 22439
13 DO HA MY 16.12.1995 22440
14 LE HA MY 10.02.2002 22441
15 NGUYEN HA MY 30.01.2001 22442
16 LE PHAM HA MY 20.07.1996 22443
17 HOANG THI HANG MY 05.07.1995 22444
18 LE HONG MY 10.08.1997 22445
19 NGUYEN HUYEN MY 06.12.1995 22446
20 TRAN HUYEN MY 29.03.1996 22447
21 PHAM NGOC MY 05.05.1986 22448
22 NGUYEN THI PHUONG MY 24.05.1997 22449
23 DO THI MY 27.07.1985 22450
24 DO THI MY 15.10.1996 22451
25 HA THI MY 18.01.1996 22452
26 NGUYEN THI MY 25.04.1995 22453
27 TRAN THI MY 20.10.1992 22454
28 LE THI THUY MY 27.07.1997 22455
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 62 (P.611 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22456 ~ 22483 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO TRA MY 15.04.1996 22456
2 DO TRA MY 24.01.2001 22457
3 LE TRA MY 21.12.1998 22458
4 HOANG TRA MY 03.06.1997 22459
5 NGUYEN NGOC TRA MY 20.06.1993 22460
6 NGUYEN THI TRA MY 01.08.1996 22461
7 NGUYEN THI TRA MY 21.01.1997 22462
8 LE NA 28.12.1997 22463
9 LE NA 13.02.1994 22464
10 NGUYEN THI NA 12.11.1991 22465
11 NGUYEN THI NA 06.11.1995 22466
12 HUYNH THI NY NA 03.06.1990 22467
13 LE DANG NAM 21.01.1991 22468
14 DAO DUC NAM 17.07.1980 22469
15 VU DINH NAM 17.02.1990 22470
16 PHAM DINH NAM 29.05.1996 22471
17 DAO DUY NAM 16.06.1991 22472
18 DO HOAI NAM 06.09.1987 22473
19 NGO HOANG NAM 25.03.1996 22474
20 NGUYEN HOANG NAM 25.11.1991 22475
21 LE NGOC NAM 10.05.1994 22476
22 NGUYEN NGOC NAM 01.03.1990 22477
23 DOAN PHUONG NAM 11.05.1978 22478
24 HOANG PHUONG NAM 07.03.1997 22479
25 BUI QUANG NAM 21.11.1989 22480
26 DANG SI NAM 02.10.1997 22481
27 NGUYEN SINH NAM 15.10.1995 22482
28 TRAN QUOC NAM 03.09.1990 22483
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 63 (P.613 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22484 ~ 22511 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO THI NAM 18.05.1989 22484
2 VU THI NEN 04.09.1988 22485
3 NGUYEN TIEN NAM 26.11.1992 22486
4 BUI HAI NAM 28.07.2005 22487
5 NGUYEN HUY NAM 19.02.1993 22488
6 VUONG SY NAM 25.05.1990 22489
7 NGUYEN DINH NAM 02.05.1988 22490
8 DUONG VAN NAM 04.11.1996 22491
9 NGUYEN VAN NAM 05.10.1990 22492
10 NGUYEN VAN NAM 25.03.1985 22493
11 NGUYEN VAN NAM 14.10.1981 22494
12 TRAN VAN NAM 14.10.1990 22495
13 VU VAN NAM 19.07.1992 22496
14 VU VAN NAM 26.01.1994 22497
15 NGUYEN XUAN NAM 22.01.1995 22498
16 PHAM THI HONG NGA 03.08.1997 22499
17 TRAN LINH NGA 12.02.1991 22500
18 NGUYEN NGOC NGA 21.10.1989 22501
19 NGUYEN PHUONG NGA 08.11.1996 22502
20 LE QUYNH NGA 23.10.1996 22503
21 NGUYEN THI QUYNH NGA 09.06.1984 22504
22 PHAM QUYNH NGA 15.02.1994 22505
23 KIEU THI THANH NGA 23.07.1996 22506
24 PHAM THI THANH NGA 06.11.1997 22507
25 TRAN THI THANH NGA 18.08.1981 22508
26 NGUYEN THI THANH NGA 12.02.1995 22509
27 NGUYEN THI THANH NGA 08.02.1985 22510
28 DAO THANH NGA 20.06.1995 22511
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 64 (P.615 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22512 ~ 22539 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRINH THI NGA 11.07.1993 22512
2 NGUYEN THI NGA 30.11.1992 22513
3 DUONG THI NGA 28.12.1994 22514
4 NGUYEN THI NGA 16.06.1994 22515
5 HOANG THI NGA 12.06.1990 22516
6 TRAN THI NGA 28.10.1994 22517
7 LE THI NGA 18.04.1987 22518
8 PHAM THI NGA 14.10.1989 22519
9 NGUYEN THI NGA 12.12.1991 22520
10 NGUYEN THI NGA 20.02.1993 22521
11 NGUYEN THI NGA 23.10.1983 22522
12 NGUYEN THI NGA 31.10.1986 22523
13 NGO THI NGA 17.11.1996 22524
14 NGUYEN THI NGA 13.07.1992 22525
15 NGUYEN THI NGA 01.06.1995 22526
16 DANG THI NGA 20.03.1990 22527
17 NGUYEN THI NGA 10.05.1983 22528
18 NGUYEN THI THANH NGA 25.11.1994 22529
19 NGUYEN THI NGA 22.07.1994 22530
20 TRAN THI NGA 30.10.1996 22531
21 TRI THI NGA 15.10.1990 22532
22 LE THI NGA 14.02.1994 22533
23 NGUYEN THI NGA 15.03.1994 22534
24 NGUYEN THI NGA 16.11.1988 22535
25 TRAN THI NGA 29.07.1990 22536
26 PHAM THI NGA 15.10.1992 22537
27 NGUYEN THI NGA 21.09.1985 22538
28 PHAM THI NGA 13.02.1993 22539
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 65 (P.617 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22540 ~ 22579 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI THU NGA 24.07.1996 22540
2 TRAN THU NGA 26.03.1992 22541
3 DO THY NGA 17.12.1994 22542
4 PHAM THI THUY NGA 14.05.1997 22543
5 QUAN THUY NGA 13.12.1996 22544
6 VU THI THUY NGA 07.05.1995 22545
7 NGUYEN THI THUY NGA 30.09.1995 22546
8 TRAN VIET NGA 11.11.1982 22547
9 TRAN VAN NGA 06.07.1989 22548
10 KIEU BANG NGAN 10.04.1998 22549
11 PHAM THI BICH NGAN 12.01.1991 22550
12 NGUYEN CHINH NGAN 10.04.1991 22551
13 NGUYEN THI KIM NGAN 03.12.1995 22552
14 LE KIM NGAN 11.02.1994 22553
15 LE THI KIM NGAN 08.11.1997 22554
16 NGUYEN KIM NGAN 20.04.1988 22555
17 NGUYEN THI NGOC NGAN 28.02.1987 22556
18 VU THI NGUYEN NGAN 21.01.1996 22557
19 NGUYEN PHUONG NGAN 09.09.1993 22558
20 NGUYEN LE THAO NGAN 12.09.1996 22559
21 PHAM THI NGAN 21.12.1983 22560
22 TA THI NGAN 28.03.1988 22561
23 TRAN THI NGAN 27.07.1996 22562
24 VU THI NGAN 26.03.1987 22563
25 DO THI NGAN 24.02.1989 22564
26 NGUYEN THI NGAN 09.05.1993 22565
27 PHAM THI NGAN 24.01.1994 22566
28 NGO THI NGAN 24.08.1989 22567
29 NGUYEN THI NGAN 20.02.1995 22568
30 TRAN THI NGAN 27.03.1995 22569
31 NGUYEN THI NGAN 07.12.1995 22570
32 BUI THI NGAN 17.06.1992 22571
33 NGUYEN THI NGAN 01.11.1996 22572
34 PHAM THI NGAN 24.01.1994 22573
35 NGUYEN THI NGAN 17.12.1992 22574
36 NGUYEN THI NGAN 07.01.1992 22575
37 DO THI THU NGAN 15.02.1989 22576
38 NGUYEN THI THU NGAN 25.07.1994 22577
39 PHAM THUY NGAN 23.09.1994 22578
40 PHUNG THUY NGAN 14.05.1995 22579
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 66 (P.621nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22580 ~ 22619 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LE THUY NGAN 04.09.1991 22580
2 NGUYEN THI HONG NGAT 12.08.1996 22581
3 NGUYEN THI NGAT 09.12.1991 22582
4 LUONG THI NGAT 05.02.1993 22583
5 BUI THI TUYET NGHI 21.12.1995 22584
6 LUONG VAN NGHI 09.12.1992 22585
7 NGO DUC NGHIA 27.08.1990 22586
8 NGUYEN DANG NGHIA 16.12.1990 22587
9 LE NGOC NGHIA 18.09.1995 22588
10 NGUYEN THI NGHIA 25.10.1993 22589
11 NGUYEN THI NGHIA 02.02.1992 22590
12 HOANG THI NGHIA 01.01.1995 22591
13 VU TUAN NGHIA 15.01.1994 22592
14 HOANG TRONG NGHIA 20.12.1991 22593
15 TRAN TRONG NGHIA 10.05.1996 22594
16 DAO VAN NGHIA 05.04.1975 22595
17 NGUYEN VIET NGHIA 30.07.1995 22596
18 VU VIET NGHIA 17.12.2001 22597
19 NGUYEN DAC NGHIEP 11.03.1991 22598
20 NGUYEN HUU NGHIEM 19.09.1990 22599
21 TRAN MINH NGHIEM 04.08.1985 22600
22 NGUYEN THI NGHIEN 02.02.1991 22601
23 NGUYEN BA NGO 13.01.1991 22602
24 NGUYEN THI HONG NGOAN 04.02.1995 22603
25 NGO THI NGOAN 15.02.1996 22604
26 LUU THI NGOAN 28.10.1990 22605
27 DANG THI NGOAN 14.10.1991 22606
28 DO THI NGOAN 25.11.1990 22607
29 HOANG THI NGOAN 13.06.1995 22608
30 PHAM THI NGOAN 20.04.1990 22609
31 HOANG THI NGOAN 02.02.1996 22610
32 NGUYEN ANH NGOC 27.06.1997 22611
33 PHAM ANH NGOC 24.07.1995 22612
34 NGUYEN THI BAO NGOC 06.06.1992 22613
35 NGUYEN THI BAO NGOC 15.12.1994 22614
36 NGUYEN THI BICH NGOC 23.06.1987 22615
37 NGUYEN BICH NGOC 17.05.1993 22616
38 HOANG BICH NGOC 04.10.2000 22617
39 VU THI BICH NGOC 06.11.1987 22618
40 VU THI BICH NGOC 31.05.1992 22619
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 67 (P.602 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22620 ~ 22659 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU BICH NGOC 15.10.1998 22620
2 THAN BICH NGOC 30.12.1991 22621
3 MAI THI BICH NGOC 05.12.1998 22622
4 VU THI BICH NGOC 07.05.1988 22623
5 PHAN THI BICH NGOC 29.10.1993 22624
6 TRAN THI BICH NGOC 10.04.1990 22625
7 NGUYEN BICH NGOC 08.10.1998 22626
8 DOAN THI BICH NGOC 18.04.1997 22627
9 HOANG BICH NGOC 01.08.1994 22628
10 NGUYEN DUC NGOC 03.07.1992 22629
11 DANG DUC NGOC 27.04.1987 22630
12 DOAN HONG NGOC 19.07.1995 22631
13 LE THI HONG NGOC 04.06.1993 22632
14 DINH HONG NGOC 24.04.1993 22633
15 NGUYEN THI HONG NGOC 04.05.1998 22634
16 DOAN HONG NGOC 11.10.1994 22635
17 DAO HUYEN NGOC 06.02.1992 22636
18 HOANG KHANH NGOC 09.10.1993 22637
19 VUONG KIM NGOC 24.12.1998 22638
20 NGUYEN LAN NGOC 09.12.1998 22639
21 LE MINH NGOC 06.12.1987 22640
22 NGUYEN THI MINH NGOC 28.03.1995 22641
23 DANG TRAN MINH NGOC 13.04.1996 22642
24 DAM MINH NGOC 23.10.1997 22643
25 LE MINH NGOC 29.06.1996 22644
26 HOANG MINH NGOC 10.10.1997 22645
27 NGUYEN MINH NGOC 22.11.1992 22646
28 LE MINH NGOC 03.05.1997 22647
29 NGUYEN THI MINH NGOC 14.08.1997 22648
30 TRAN THI THANH NGOC 15.05.1993 22649
31 NGUYEN THI THAO NGOC 30.04.1997 22650
32 TRAN THI NGOC 17.09.1997 22651
33 VU THI NGOC 06.07.1992 22652
34 PHAM THI NGOC 12.01.1988 22653
35 PHAM THI NGOC 08.02.1993 22654
36 DOAN THI NGOC 28.08.1993 22655
37 NGUYEN THI NGOC 12.09.1994 22656
38 PHAN THI NGOC 02.03.1994 22657
39 NGUYEN THI NGOC 18.03.1987 22658
40 LE THI NGOC 24.05.1985 22659
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 68 (P.604 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22660 ~ 22699 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DAO THI NGOC 29.10.1987 22660
2 QUAN THI NGOC 28.02.1987 22661
3 LE THI NGOC 07.10.1995 22662
4 HOANG THI NGOC 16.07.1988 22663
5 DO THI NGOC 16.05.1991 22664
6 NGUYEN THI NGOC 14.09.1992 22665
7 HOANG THI NGOC 30.11.1995 22666
8 BUI THI NGOC 30.04.1996 22667
9 LE THI NGOC 18.10.1996 22668
10 NGUYEN THI NGOC 04.11.1988 22669
11 TRAN THI NGOC 23.01.1996 22670
12 NGUYEN PHUONG NGOC 16.11.1989 22671
13 BUI THI PHUONG NGOC 11.08.2001 22672
14 NGUYEN QUANG NGOC 08.04.1986 22673
15 LE VAN NGOC 10.10.1990 22674
16 DUONG VAN NGOC 20.06.1995 22675
17 NGUYEN XUAN NGOC 25.11.1997 22676
18 PHAM XUAN NGOC 02.06.1984 22677
19 NGUYEN THI NGOI 10.05.1990 22678
20 NGUYEN XUAN NGU 20.12.1989 22679
21 NGUYEN DANH NGUYEN 04.01.1990 22680
22 NGUYEN DUC NGUYEN 18.03.2006 22681
23 DUONG HAI NGUYEN 26.12.1998 22682
24 VU MINH NGUYEN 27.12.1991 22683
25 NGUYEN TAI NGUYEN 24.05.1990 22684
26 HOANG THANH NGUYEN 24.03.1985 22685
27 HOANG THI THANH NGUYEN 13.05.1990 22686
28 BUI THI THAO NGUYEN 28.11.1996 22687
29 PHAN TIEN NGUYEN 25.01.1992 22688
30 LE THI NGUYEN 07.11.1984 22689
31 NGUYEN THI NGUYEN 18.05.1991 22690
32 NGUYEN VAN NGUYEN 06.01.1995 22691
33 NGUYEN VAN NGUYEN 07.12.1989 22692
34 NGUYEN VAN NGUYEN 27.08.1990 22693
35 VU VAN NGUYEN 28.03.1997 22694
36 NGUYEN THI ANH NGUYET 23.12.1981 22695
37 NGUYEN HONG ANH NGUYET 03.07.2000 22696
38 LE THI ANH NGUYET 05.11.1993 22697
39 NGUYEN THI BICH NGUYET 22.10.1994 22698
40 CAO THI MINH NGUYET 23.03.1993 22699
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 69 (P.608A nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22700 ~ 22739 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI MINH NGUYET 18.07.1997 22700
2 DO MINH NGUYET 18.04.1997 22701
3 PHAM THI NGUYET 23.09.1990 22702
4 LUU THI NGUYET 09.05.1997 22703
5 NGUYET THI NGUYET 09.04.1998 22704
6 NGUYEN THI NGUYET 20.07.1995 22705
7 BUI THI NGUYET 28.03.1991 22706
8 NGUYEN THI NGUYET 16.10.1983 22707
9 NGUYEN THI NGUYET 22.12.1995 22708
10 PHAM THI NGUYET 10.12.1991 22709
11 TA THI NGUYET 06.11.1997 22710
12 DO THI NGUYET 18.05.1990 22711
13 DOAN THI NGUYET 29.09.1997 22712
14 LE THI NGUYET 18.07.1992 22713
15 NGUYEN THI NGUYET 20.10.1993 22714
16 VU NGOC NHA 23.09.1990 22715
17 NONG THI NHA 29.09.1995 22716
18 NGUYEN THI HUONG NHAI 09.01.1997 22717
19 NGUYEN THI NHAI 21.04.1997 22718
20 BUI THI NHAI 10.05.1989 22719
21 DO THI NHAI 05.04.1997 22720
22 PHAM THI NHAI 17.01.1992 22721
23 NGUYEN THI THU NHAI 26.06.1992 22722
24 NGUYEN HUU NHAM 16.08.1988 22723
25 DO THI NHAM 13.10.1992 22724
26 PHAM THI NHAM 10.09.1997 22725
27 NGUYEN DAC NHAN 16.04.1990 22726
28 NGUYEN DUC NHAN 25.03.1996 22727
29 NGUYEN DUY NHAN 15.09.1994 22728
30 LE THI NHAN 02.10.1992 22729
31 NGUYEN THI NHAN 02.10.1995 22730
32 NGUYEN THI NHAN 30.06.1992 22731
33 LE THI NHAN 04.09.1994 22732
34 DO TIEN NHAN 13.10.1990 22733
35 TRAN THI THANH NHAN 22.02.1991 22734
36 BUI THI THANH NHAN 09.09.1989 22735
37 VU THI NHAN 15.08.1993 22736
38 NGUYEN THI NHAN 22.04.1995 22737
39 KHUAT VAN NHAN 06.10.1987 22738
40 DINH THI MY NHAT 18.10.1998 22739
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 70 (P.608B nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22740 ~ 22779 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 CHO NGOC NHAT 26.06.1997 22740
2 LE HUY NHAT 20.07.1995 22741
3 TRAN VAN NHAT 14.10.1987 22742
4 HA THI HUONG NHI 11.06.1997 22743
5 TRAN GIA NHI 23.10.2001 22744
6 NGUYEN THI NHI 20.12.1992 22745
7 TRAN THI NHI 02.03.1998 22746
8 HO THI THUY NHI 13.06.1984 22747
9 DAO Y NHI 17.09.1991 22748
10 LE Y NHI 05.12.1995 22749
11 TRAN THI YEN NHI 22.12.1993 22750
12 LE KHAC NHIEM 20.04.1988 22751
13 TRUONG THI NHIEU 03.01.1989 22752
14 NGUYEN THI NHIEU 03.09.1994 22753
15 NGUYEN THI NHINH 29.01.1993 22754
16 DINH THI NHINH 23.12.1996 22755
17 HOANG THI NHIP 28.10.1985 22756
18 PHAN THI HUYNH NHU 20.06.1996 22757
19 HOANG NGOC NHUAN 23.10.1994 22758
20 NGUYEN THI NHU 24.06.1995 22759
21 HA THI NHU 10.10.1995 22760
22 NGUYEN THI NHUONG 30.05.1986 22761
23 TRUONG THI CAM NHUNG 18.09.1987 22762
24 NGUYEN CAM NHUNG 07.08.1994 22763
25 DO HONG NHUNG 07.08.1998 22764
26 NGUYEN HONG NHUNG 24.02.1999 22765
27 NGUYEN HONG NHUNG 19.11.1997 22766
28 NGUYEN HONG NHUNG 16.03.1995 22767
29 NGUYEN HONG NHUNG 25.10.1998 22768
30 LE HONG NHUNG 25.11.1998 22769
31 LE HONG NHUNG 20.05.1990 22770
32 PHAM HONG NHUNG 16.10.1992 22771
33 HOANG THI HONG NHUNG 23.04.1995 22772
34 DO THI HONG NHUNG 28.09.1998 22773
35 HOANG THI HONG NHUNG 27.09.1995 22774
36 GIAP THI HONG NHUNG 26.10.1996 22775
37 NGO THI HONG NHUNG 24.12.1998 22776
38 NGUYEN THI HONG NHUNG 05.08.1987 22777
39 NGUYEN THI HONG NHUNG 30.12.1996 22778
40 NGUYEN THI HONG NHUNG 10.09.1994 22779
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 71 (P.612A nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22780 ~ 22819 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HONG NHUNG 23.03.1994 22780
2 NGUYEN THI HONG NHUNG 29.02.1984 22781
3 NGUYEN THI HONG NHUNG 11.12.1997 22782
4 NGUYEN THI HONG NHUNG 12.09.1995 22783
5 PHAM THI HONG NHUNG 13.12.1998 22784
6 TRAN THI HONG NHUNG 16.02.1997 22785
7 TRAN THI HONG NHUNG 10.10.1996 22786
8 DAO HUONG NHUNG 26.12.1992 22787
9 HA HUONG NHUNG 05.05.1997 22788
10 DINH THI HOANG NHUNG 10.09.1982 22789
11 NGUYEN THI LE NHUNG 03.09.1988 22790
12 PHAM THI NGOC NHUNG 25.10.1997 22791
13 TRAN PHUONG NHUNG 28.11.1997 22792
14 VU THI PHUONG NHUNG 22.06.1997 22793
15 DANG THI THANH NHUNG 15.07.1988 22794
16 BUI THI NHUNG 15.04.1983 22795
17 DINH THI NHUNG 26.09.1997 22796
18 DO THI NHUNG 10.05.1993 22797
19 DAO THI NHUNG 24.07.1985 22798
20 HOANG THI NHUNG 01.02.1992 22799
21 NGUYEN THI NHUNG 28.01.1993 22800
22 NGUYEN THI NHUNG 04.07.1992 22801
23 NGUYEN THI NHUNG 30.01.1988 22802
24 NGUYEN THI NHUNG 09.02.1988 22803
25 NGUYEN THI NHUNG 04.02.1991 22804
26 NGUYEN THI NHUNG 05.08.1994 22805
27 NGUYEN THI NHUNG 20.09.1994 22806
28 NGUYEN THI NHUNG 22.01.1987 22807
29 NGUYEN THI NHUNG 03.06.1987 22808
30 NGUYEN THI NHUNG 02.05.1984 22809
31 NGUYEN THI NHUNG 02.07.1990 22810
32 NGUYEN THI NHUNG 11.06.1986 22811
33 NGUYEN THI NHUNG 24.02.1992 22812
34 NGUYEN THI NHUNG 25.06.1988 22813
35 NGUYEN THI NHUNG 27.08.1986 22814
36 NGUYEN THI NHUNG 19.10.1994 22815
37 NGUYEN THI NHUNG 01.02.1998 22816
38 NGUYEN THI NHUNG 24.09.1991 22817
39 LUC THI NHUNG 13.04.1993 22818
40 PHI THI NHUNG 04.02.1997 22819
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 72 (P.612B nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22820 ~ 22859 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAN THI NHUNG 01.11.1995 22820
2 PHAM THI NHUNG 23.09.1993 22821
3 PHAM THI NHUNG 19.07.1987 22822
4 TRAN THI NHUNG 25.02.1992 22823
5 TRAN THI NHUNG 15.05.1994 22824
6 TRAN THI NHUNG 28.05.1980 22825
7 TRAN THI NHUNG 17.04.1993 22826
8 TRINH THI NHUNG 01.10.1998 22827
9 TRINH THI NHUNG 15.08.1990 22828
10 VU THI NHUNG 12.09.1995 22829
11 DO THI TRANG NHUNG 10.04.2001 22830
12 NGUYEN THI TRANG NHUNG 08.05.1991 22831
13 DINH THI TRANG NHUNG 14.05.1988 22832
14 TRAN THI TUYET NHUNG 02.10.1998 22833
15 NGUYEN THI NHUY 27.12.1992 22834
16 NGUYEN DANH NINH 15.10.1990 22835
17 DAM THI HAI NINH 04.02.1992 22836
18 NGUYEN THI HUONG NINH 11.03.1996 22837
19 KHONG THI NINH 31.10.1992 22838
20 LE THI NINH 10.02.1997 22839
21 NGUYEN THI NINH 09.11.1988 22840
22 NGUYEN THI NINH 05.09.1990 22841
23 VU THI NINH 20.10.1994 22842
24 VU THI KHANH NINH 17.01.1995 22843
25 LE THUY NINH 12.09.1986 22844
26 TRAN THI THUY NINH 18.04.1984 22845
27 NGUYEN THI TO NINH 13.10.1981 22846
28 VU VAN NINH 23.06.1987 22847
29 TRAN ANH NOI 09.06.1992 22848
30 DINH THI NU 27.05.1992 22849
31 DO THI NU 07.03.1997 22850
32 NGUYEN THI NU 21.02.1993 22851
33 NGUYEN THI NU 29.06.1994 22852
34 NGUYEN THI KIEU OANH 15.07.1994 22853
35 NGUYEN THI OANH 17.01.1994 22854
36 NGUYEN THI KIEU OANH 27.09.1993 22855
37 VU THI TU OANH 26.01.1990 22856
38 PHAM LAM OANH 24.09.1997 22857
39 HOANG KIEU OANH 09.10.1992 22858
40 NGUYEN THI KIEU OANH 06.08.1993 22859
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 73 (P.614 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22860 ~ 22899 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LIEU THI TU OANH 26.05.1996 22860
2 PHAM THI OANH 05.10.1994 22861
3 NGUYEN THI KIEU OANH 02.07.1988 22862
4 DO THI OANH 15.09.1997 22863
5 TRAN THI THU OANH 05.09.1995 22864
6 TRAN THI LAM OANH 31.01.1998 22865
7 PHAM THI KIEU OANH 09.07.1993 22866
8 TRAN THI HOANG OANH 28.08.1995 22867
9 BUI THI KIM OANH 14.03.1997 22868
10 NGUYEN THI OANH 11.09.1992 22869
11 VU THI OANH 12.05.1994 22870
12 NINH MAI OANH 04.06.1994 22871
13 CAO THI OANH 06.01.1993 22872
14 PHAM THI KIM OANH 22.02.1985 22873
15 HOANG THI OANH 08.06.1992 22874
16 TRAN THI THU OANH 14.12.1990 22875
17 DO KIEU OANH 01.12.1993 22876
18 TRAN THI OANH 25.10.1996 22877
19 DAO THI VAN OANH 27.04.1996 22878
20 PHAM THI OANH 16.09.1996 22879
21 PHUNG THI NGOC OANH 16.03.1987 22880
22 NGUYEN THI OANH 14.11.1993 22881
23 LE THI KIM OANH 18.09.1998 22882
24 HA NGOC OANH 01.10.1984 22883
25 VU THI OANH 21.07.1989 22884
26 LE THI OANH 27.11.1988 22885
27 NGUYEN THI OANH 09.01.1984 22886
28 NGUYEN THI OANH 21.10.1994 22887
29 NGUYEN THI PHE 20.02.1991 22888
30 BUI DANG PHI 25.09.1990 22889
31 NGHIEM XUAN PHI 27.10.1989 22890
32 DAO DUY PHONG 31.05.1992 22891
33 PHAM DAI THANH PHONG 31.03.1998 22892
34 NGUYEN THANH PHONG 28.01.1985 22893
35 NGUYEN VAN PHONG 20.02.1986 22894
36 PHAM VAN PHONG 20.04.1998 22895
37 VU VIET PHONG 21.06.1988 22896
38 DOAN CONG PHU 25.02.1983 22897
39 DAO NGOC PHU 15.01.1986 22898
40 BUI NGOC PHU 31.10.1990 22899
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 74 (P.616 nhà C, tầng 6) N2
Từ số báo danh: 22900 ~ 22939 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGO TAN PHU 25.03.1991 22900
2 LE VAN PHU 05.04.1992 22901
3 NGUYEN VAN PHU 23.09.1990 22902
4 NGUYEN VAN PHU 15.05.1989 22903
5 NGUYEN VAN PHU 29.08.1995 22904
6 NGUYEN BA PHUC 19.12.1992 22905
7 LE DINH PHUC 22.02.1995 22906
8 BUI HOANG PHUC 06.05.1993 22907
9 TRUONG HUU PHUC 29.09.1997 22908
10 TONG NGUYEN PHUC 01.03.1987 22909
11 VAN HUU PHUC 24.12.1992 22910
12 DO THI PHUC 06.11.1998 22911
13 HOANG VAN PHUC 06.10.1994 22912
14 NGUYEN VAN PHUC 24.09.1991 22913
15 VU VAN PHUC 24.04.1990 22914
16 NGUYEN VAN PHUC 11.09.1990 22915
17 TRINH DINH PHUNG 12.01.1989 22916
18 NGUYEN NGOC PHUNG 23.07.1994 22917
19 VU DUY PHUOC 15.04.1983 22918
20 HOANG THI ANH PHUONG 23.12.1983 22919
21 LUU THI BICH PHUONG 25.05.1997 22920
22 HO THI BICH PHUONG 14.01.1994 22921
23 NGUYEN THI BICH PHUONG 26.07.1994 22922
24 LE BINH PHUONG 28.11.1982 22923
25 NGO THI CUC PHUONG 20.08.1993 22924
26 BUI DAN PHUONG 17.09.1998 22925
27 NGUYEN DUC PHUONG 15.10.1997 22926
28 VU THI HA PHUONG 04.12.1985 22927
29 TRAN THI HA PHUONG 31.10.1997 22928
30 CHU VU HA PHUONG 06.11.2004 22929
31 NGUYEN HA PHUONG 08.07.1989 22930
32 NGUYEN THI HA PHUONG 08.07.1992 22931
33 DANG THI HA PHUONG 02.02.1995 22932
34 LY HOAI PHUONG 30.10.1989 22933
35 VU THI HOAI PHUONG 28.03.1990 22934
36 NGUYEN THI HOAI PHUONG 14.06.1984 22935
37 LE HOANG PHUONG 29.10.1995 22936
38 NGUYEN THI HONG PHUONG 06.04.1993 22937
39 LE HONG PHUONG 18.09.1998 22938
40 NGUYEN THI HONG PHUONG 29.07.1983 22939
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 75 (P.402 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 22940 ~ 22969 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HONG PHUONG 14.08.1990 22940
2 LE LAN PHUONG 16.12.1986 22941
3 NGUYEN LAN PHUONG 06.02.1994 22942
4 NGUYEN THI LAN PHUONG 21.11.1989 22943
5 NGUYEN THI LAN PHUONG 29.03.1993 22944
6 HOANG MAI PHUONG 13.09.1997 22945
7 HA THI MAI PHUONG 21.10.1991 22946
8 NGUYEN THI MINH PHUONG 01.11.1996 22947
9 NGUYEN MINH PHUONG 26.10.1996 22948
10 NGUYEN MINH PHUONG 08.02.1989 22949
11 VU THI MINH PHUONG 06.11.1995 22950
12 PHAM THI MINH PHUONG 04.09.1977 22951
13 PHAM MY PHUONG 24.06.1993 22952
14 VU THI NHA PHUONG 08.10.1997 22953
15 HOANG NHAT PHUONG 21.10.1997 22954
16 NGUYEN NAM PHUONG 17.09.1995 22955
17 AN QUYNH PHUONG 10.03.1991 22956
18 NGUYEN THI TAN PHUONG 22.12.1988 22957
19 NGUYEN THANH PHUONG 18.08.1996 22958
20 THAN THI THANH PHUONG 24.08.1992 22959
21 LE THANH PHUONG 05.10.1970 22960
22 LE THI THANH PHUONG 20.08.1994 22961
23 NGUYEN DINH THAI PHUONG 11.01.1994 22962
24 NGUYEN THE PHUONG 16.04.1995 22963
25 PHI THI PHUONG 28.11.1997 22964
26 NGUYEN THI PHUONG 14.05.1984 22965
27 NGUYEN THI PHUONG 16.01.1987 22966
28 DO THI PHUONG 14.01.1995 22967
29 LUONG THI PHUONG 22.02.1994 22968
30 LE THI PHUONG 27.02.1991 22969
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 76 (P.404 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 22970 ~ 22999 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAN THI PHUONG 27.06.1998 22970
2 DAO THI PHUONG 17.08.1997 22971
3 VU THI PHUONG 31.01.1983 22972
4 NGUYEN THI PHUONG 10.11.1997 22973
5 DO THI PHUONG 04.01.1984 22974
6 BUI THI PHUONG 05.04.1996 22975
7 TRAN THI PHUONG 06.10.1997 22976
8 NGUYEN THI PHUONG 01.02.1993 22977
9 LE THI PHUONG 16.05.1998 22978
10 NGUYEN THI PHUONG 08.01.1991 22979
11 TRAN THI PHUONG 08.08.1997 22980
12 TRAN THI PHUONG 26.01.1995 22981
13 NGUYEN THI PHUONG 14.02.1989 22982
14 VU THI PHUONG 15.12.1992 22983
15 NGUYEN THI PHUONG 23.07.1993 22984
16 PHAM THI PHUONG 26.09.1995 22985
17 NGUYEN THI PHUONG 24.01.1995 22986
18 NGUYEN THI PHUONG 13.06.1997 22987
19 NGUYEN THI PHUONG 06.09.1994 22988
20 NGUYEN THI PHUONG 01.02.1991 22989
21 NGUYEN THI PHUONG 09.02.1995 22990
22 NGUYEN THI PHUONG 03.09.1985 22991
23 NGUYEN THI PHUONG 08.09.1993 22992
24 DOAN THI PHUONG 20.09.1995 22993
25 NGUYEN THI PHUONG 12.09.1996 22994
26 NGUYEN THI PHUONG 26.03.1984 22995
27 LE THI PHUONG 05.09.1993 22996
28 NGUYEN THI PHUONG 04.06.1992 22997
29 DINH THI PHUONG 24.06.1990 22998
30 LE THI PHUONG 18.08.1995 22999
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 77 (P.406 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23000 ~ 23029 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI PHUONG 12.02.1984 23000
2 PHAN THI PHUONG 06.04.1991 23001
3 TA THI THU PHUONG 11.03.1997 23002
4 NGUYEN THI PHUONG 19.05.1991 23003
5 PHAM THI PHUONG 14.11.1997 23004
6 LE THI PHUONG 04.09.1992 23005
7 TRAN THI THU PHUONG 24.04.1993 23006
8 NGUYEN THI PHUONG 30.09.1996 23007
9 NGUYEN THI PHUONG 28.09.1982 23008
10 NHU THI PHUONG 08.03.1985 23009
11 NGUYEN THI PHUONG 15.05.1992 23010
12 NGUYEN THI PHUONG 07.03.1990 23011
13 NGUYEN HUY PHUONG 28.08.1989 23012
14 NGO THI PHUONG 10.03.1993 23013
15 NGUYEN THI PHUONG 21.04.1993 23014
16 LUU THI PHUONG 15.11.1991 23015
17 PHAM THI PHUONG 01.11.1986 23016
18 DOAN THI PHUONG 21.07.1992 23017
19 HOANG THI PHUONG 18.01.1997 23018
20 KIEU THI PHUONG 10.07.1988 23019
21 LE THI PHUONG 23.03.1985 23020
22 NGUYEN THI PHUONG 28.06.1988 23021
23 NGUYEN THI PHUONG 10.02.1990 23022
24 TRAN THI PHUONG 19.05.1993 23023
25 DINH THI PHUONG 20.11.1983 23024
26 NGUYEN THI PHUONG 01.09.1994 23025
27 BUI THI PHUONG 16.06.1985 23026
28 NGUYEN THI PHUONG 28.07.1995 23027
29 LE THI PHUONG 01.03.1990 23028
30 TRAN THI THU PHUONG 27.12.1998 23029
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 78 (P.408 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23030 ~ 23059 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRINH THU PHUONG 08.09.1997 23030
2 NGUYEN THU PHUONG 13.12.1995 23031
3 BUI THI THU PHUONG 28.06.1998 23032
4 NGUYEN THI THU PHUONG 06.09.1995 23033
5 TRAN THI THU PHUONG 15.07.1987 23034
6 TRAN THI THU PHUONG 05.11.1995 23035
7 VU THU PHUONG 03.09.1995 23036
8 NGUYEN THI THU PHUONG 05.11.1982 23037
9 NGUYEN THU PHUONG 30.09.1999 23038
10 DANG THU PHUONG 09.03.1991 23039
11 NGUYEN THI THU PHUONG 12.02.1994 23040
12 TRAN THU PHUONG 21.11.1998 23041
13 NGUYEN TRAN PHUONG 05.03.1987 23042
14 LUONG VAN PHUONG 02.12.1991 23043
15 NGUYEN VAN PHUONG 23.10.1986 23044
16 NGUYEN VAN PHUONG 01.09.1988 23045
17 LE VAN PHUONG 02.09.1994 23046
18 NGUYEN VAN PHUONG 09.03.1993 23047
19 TRAN VAN PHUONG 18.10.1991 23048
20 PHAM VAN PHUONG 19.04.1980 23049
21 NGUYEN THI VIET PHUONG 10.10.1998 23050
22 NGUYEN VIET PHUONG 06.10.1993 23051
23 BUI VIET PHUONG 13.06.1996 23052
24 DAO XUAN PHUONG 07.10.1988 23053
25 TRINH XUAN PHUONG 30.05.1991 23054
26 NGUYEN THI YEN PHUONG 27.10.1993 23055
27 PHAM HAI QUAN 27.04.1989 23056
28 DINH HONG QUAN 09.04.1991 23057
29 NGUYEN HONG QUAN 19.01.1995 23058
30 PHAM HONG QUAN 15.11.1995 23059
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 79 (P.414 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23060 ~ 23089 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM HUU QUAN 29.12.1989 23060
2 NGUYEN KHAC QUAN 14.03.1984 23061
3 KHONG KHANH QUAN 23.05.1991 23062
4 HOANG MANH QUAN 12.09.1997 23063
5 NGUYEN MANH QUAN 17.06.1992 23064
6 DANG MINH QUAN 03.05.1991 23065
7 PHAM MINH QUAN 28.10.1983 23066
8 NGUYEN THE QUAN 08.07.1990 23067
9 BUI TON QUAN 18.05.1991 23068
10 LE TRAN QUAN 11.10.1993 23069
11 DO VAN QUAN 14.02.1995 23070
12 HOANG VAN QUAN 13.03.1993 23071
13 NGO VAN QUAN 30.11.1994 23072
14 PHAN QUANG 12.10.1990 23073
15 NGUYEN DANG QUANG 24.07.1992 23074
16 NGUYEN DANG QUANG 17.11.1991 23075
17 NGUYEN DUC QUANG 18.05.1989 23076
18 LE HONG QUANG 07.05.1987 23077
19 TA HONG QUANG 12.02.1986 23078
20 TRAN HONG QUANG 25.09.1988 23079
21 NGUYEN HUU QUANG 01.02.1987 23080
22 NGUYEN HUU QUANG 03.12.1993 23081
23 LE KHAC QUANG 04.03.1991 23082
24 BUI MINH QUANG 20.10.1997 23083
25 DAO MINH QUANG 10.12.1997 23084
26 HOANG NHU QUANG 08.01.1991 23085
27 DAO THANH QUANG 22.02.1989 23086
28 VU THANH QUANG 22.12.1989 23087
29 DANG TRAN QUANG 25.10.1998 23088
30 NGUYEN TUAN QUANG 25.06.1993 23089
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 80 (P.409 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23090 ~ 23119 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DAO VAN QUANG 23.12.1988 23090
2 DUONG VAN QUANG 20.06.1996 23091
3 NGUYEN VAN QUANG 19.10.1987 23092
4 NGUYEN VAN QUANG 05.03.1995 23093
5 NGUYEN VAN QUANG 06.02.1988 23094
6 PHI VAN QUANG 28.10.1990 23095
7 TRAN VAN QUANG 08.02.1987 23096
8 VU VAN QUANG 02.08.1990 23097
9 NGUYEN VINH QUANG 09.05.1991 23098
10 NGUYEN VINH QUANG 12.06.1994 23099
11 NGUYEN VINH QUANG 19.06.1992 23100
12 DOAN XUAN QUANG 09.12.1987 23101
13 CAO THI THANH QUE 06.10.1996 23102
14 TRAN THI QUE 28.07.1990 23103
15 LE THI QUI 04.02.1992 23104
16 NGUYEN BAO QUOC 17.01.1996 23105
17 NGUYEN VAN QUOC 24.01.1991 23106
18 TRAN CAO QUY 24.10.1983 23107
19 DO DINH QUY 14.08.1993 23108
20 PHAN DINH QUY 15.06.1988 23109
21 PHI KIM QUY 17.08.1995 23110
22 HOANG MINH QUY 10.09.1993 23111
23 DO QUANG QUY 16.10.1993 23112
24 DINH THI QUY 06.02.1996 23113
25 NGUYEN THI QUY 18.10.1985 23114
26 NGUYEN THI THANH QUY 09.07.1993 23115
27 BUI VAN QUY 15.08.1994 23116
28 NGUYEN VAN QUY 08.02.1992 23117
29 NGUYEN XUAN QUY 05.12.1993 23118
30 PHUNG CONG QUYEN 31.01.1991 23119
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 81 (P.411 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23120 ~ 23149 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 AU THI HONG QUYEN 11.12.1990 23120
2 LE THI HONG QUYEN 24.03.1995 23121
3 DUONG HUU QUYEN 11.01.1988 23122
4 PHAM THI HUYEN QUYEN 05.06.1994 23123
5 DOAN THI LE QUYEN 06.10.1992 23124
6 TRINH THI LE QUYEN 10.10.1991 23125
7 BUI THI QUYEN 30.09.1990 23126
8 DAO THI QUYEN 01.01.1992 23127
9 DUONG THUY QUYEN 29.04.1997 23128
10 HOANG THI QUYEN 20.12.1983 23129
11 MAI THI QUYEN 02.02.1991 23130
12 LE THI QUYEN 28.01.1995 23131
13 NGUYEN THI QUYEN 01.07.1996 23132
14 NGUYEN THI QUYEN 23.06.1979 23133
15 NGUYEN THI QUYEN 05.10.1983 23134
16 PHAM THI QUYEN 08.08.1990 23135
17 PHAM THI QUYEN 20.07.1993 23136
18 TA THI QUYEN 20.01.1991 23137
19 TRAN THI QUYEN 21.06.1982 23138
20 DO THU QUYEN 13.03.1993 23139
21 NGUYEN THI TO QUYEN 21.02.1996 23140
22 LUONG VAN QUYEN 28.07.1989 23141
23 NGUYEN VAN QUYEN 15.08.1989 23142
24 VU VAN QUYEN 07.07.1992 23143
25 DO VIET QUYEN 15.01.1990 23144
26 NGUYEN VIET QUYEN 03.11.1993 23145
27 DO NGOC QUYET 29.07.1991 23146
28 NGHIEM TRONG QUYET 19.05.1988 23147
29 VU TRONG QUYET 24.04.1985 23148
30 DO VAN QUYET 14.12.1993 23149
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 82 (P.413 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23150 ~ 23179 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LUU VAN QUYET 16.09.1986 23150
2 PHAM VAN QUYET 04.09.1989 23151
3 PHAM VAN QUYET 21.07.1987 23152
4 TRAN VAN QUYET 18.05.1991 23153
5 NGUYEN THI DIEM QUYNH 02.11.1995 23154
6 TRAN DIEM QUYNH 13.09.1998 23155
7 NGUYEN DIEU QUYNH 10.09.1995 23156
8 DINH THI HUONG QUYNH 02.08.1996 23157
9 LE THI HUONG QUYNH 02.09.1995 23158
10 NGHIEM KHANH QUYNH 20.01.1995 23159
11 HOANG MANH QUYNH 20.03.1992 23160
12 NGUYEN MINH QUYNH 17.11.1989 23161
13 LE NGOC QUYNH 15.05.1997 23162
14 NGUYEN NGOC QUYNH 15.11.1985 23163
15 NGUYEN NGOC QUYNH 16.07.1988 23164
16 TRAN THI NGOC QUYNH 07.02.1998 23165
17 DAO NHU QUYNH 30.08.1996 23166
18 DAO NHU QUYNH 02.06.1994 23167
19 DAO NHU QUYNH 03.09.1997 23168
20 DINH THI NHU QUYNH 28.06.1991 23169
21 DO NHU QUYNH 14.09.1988 23170
22 LE NHU QUYNH 01.12.1997 23171
23 LE THI NHU QUYNH 12.02.1997 23172
24 LUONG THI NHU QUYNH 06.12.1997 23173
25 NGUYEN NHU QUYNH 23.07.1996 23174
26 NGUYEN NHU QUYNH 07.06.1994 23175
27 NGUYEN THI NHU QUYNH 12.10.1998 23176
28 NGUYEN THI NHU QUYNH 24.07.1998 23177
29 NGUYEN THI NHU QUYNH 31.01.1992 23178
30 TRAN THI NHU QUYNH 15.05.1996 23179
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 83 (P.415 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23180 ~ 23209 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU NHU QUYNH 01.02.1989 23180
2 HOANG THI QUYNH 01.11.1990 23181
3 LE THI QUYNH 04.09.1985 23182
4 LUONG THI QUYNH 18.09.1998 23183
5 NGO THI QUYNH 21.03.1997 23184
6 NGUYEN THI QUYNH 02.12.1990 23185
7 NGUYEN THI QUYNH 07.11.1991 23186
8 NGUYEN THI QUYNH 25.08.1997 23187
9 NGUYEN THI QUYNH 28.03.1996 23188
10 NGUYEN THI QUYNH 29.09.1987 23189
11 NGUYEN THI QUYNH 02.02.1990 23190
12 TA THI QUYNH 16.07.1997 23191
13 TONG THI QUYNH 02.01.1996 23192
14 PHAM THI QUYNH 14.02.1998 23193
15 TRAN THI QUYNH 03.11.1991 23194
16 VU THI QUYNH 21.10.1997 23195
17 DO THUY QUYNH 12.02.1992 23196
18 LE THUY QUYNH 26.09.1986 23197
19 TRAN THI THU QUYNH 18.02.1998 23198
20 CAO THI THUY QUYNH 20.01.1998 23199
21 HOANG THI THUY QUYNH 27.09.1997 23200
22 NGUYEN THI THUY QUYNH 18.03.1985 23201
23 TRAN THI THUY QUYNH 27.05.1991 23202
24 TRAN THI THUY QUYNH 02.02.1994 23203
25 NGUYEN VAN QUYNH 27.09.1991 23204
26 HOANG THI XUAN QUYNH 30.08.1997 23205
27 NGUYEN HUYEN SAM 01.04.1993 23206
28 PHAM THI SAM 15.01.1997 23207
29 VO THI THU SANG 26.02.1993 23208
30 PHAM PHU SANG 30.07.1999 23209
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 84 (P.419 nhà C, tầng 4) N2
Từ số báo danh: 23210 ~ 23239 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LUU THANH SANG 13.11.1994 23210
2 VU VAN SANG 16.04.1985 23211
3 NGUYEN THI SAM 16.11.1990 23212
4 NGUYEN VAN SAO 22.09.1992 23213
5 NGUYEN NGOC SANG 25.06.1988 23214
6 CHU VAN SANG 23.09.1992 23215
7 TRAN THI SAO 14.01.1989 23216
8 NGUYEN CONG SANH 31.07.1991 23217
9 NGUYEN DUC SANG 25.12.1987 23218
10 VU THI HUYEN SAM 22.12.1998 23219
11 LE MINH SANG 20.04.1991 23220
12 DUONG TRUONG SA 06.07.1991 23221
13 NGUYEN XUAN SANG 26.02.1992 23222
14 TRAN NHAN SANG 04.09.1994 23223
15 NGO THI SANG 30.11.1991 23224
16 NGUYEN TRUONG SANG 12.03.1992 23225
17 VU THI SEN 29.01.1984 23226
18 NGUYEN THI SEN 18.06.1994 23227
19 NGUYEN THI SEN 17.07.1994 23228
20 TRAN THI SINH 14.04.1994 23229
21 TRAN DUC SON 02.01.1993 23230
22 BACH HONG SON 06.10.1997 23231
23 NGUYEN THANH SON 05.08.1990 23232
24 TRAN MINH SON 11.12.1972 23233
25 TRAN VAN BIEN SON 24.03.1993 23234
26 PHAM VAN SON 16.10.1991 23235
27 NGUYEN THANH SON 15.11.1992 23236
28 PHAM VAN SON 20.07.1990 23237
29 BUI ANH SON 26.04.1995 23238
30 NGUYEN HONG SON 30.12.1986 23239
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 85 (P.701 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23240 ~ 23279 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI VAN SON 07.10.1982 23240
2 NGUYEN TRONG SON 15.09.1990 23241
3 HONG VIET SON 19.09.1990 23242
4 DO HOANG SON 08.08.1990 23243
5 NGUYEN VAN SON 15.08.1990 23244
6 TRINH THI SON 10.10.1990 23245
7 PHUNG VAN SON 10.04.1991 23246
8 KIEU TON SON 24.09.1992 23247
9 DANG CONG SON 25.12.1995 23248
10 TRAN THO SON 10.11.1996 23249
11 NGUYEN NGOC SON 03.10.1993 23250
12 DUONG NGOC SON 29.11.1997 23251
13 NGUYEN THANH SON 28.10.1988 23252
14 NGUYEN VAN SON 12.11.1992 23253
15 TRAN HUY SON 05.02.1991 23254
16 NGUYEN THAI SON 27.12.1988 23255
17 NGUYEN MINH SON 09.11.1991 23256
18 PHUNG VIET SON 09.05.1993 23257
19 LE DINH HOANG SON 15.08.1995 23258
20 VO NAM SON 06.09.1989 23259
21 TA HONG SON 25.07.1989 23260
22 BUI THI SON 19.08.1996 23261
23 NGUYEN THANH SON 02.01.1993 23262
24 NGUYEN DUC SON 13.05.1989 23263
25 NGUYEN VAN SON 17.04.1992 23264
26 NGUYEN QUANG SON 07.12.1993 23265
27 NGUYEN TRONG SON 28.11.1993 23266
28 TA VAN SON 01.10.1991 23267
29 DUONG DINH SON 04.04.1993 23268
30 NGUYEN QUE SON 28.12.1995 23269
31 NGUYEN MANH NAM SON 13.09.1995 23270
32 PHAM THUA SON 16.09.1993 23271
33 DUONG QUANG SON 09.07.1990 23272
34 TRAN THI SON 17.02.1991 23273
35 NGUYEN DAC SUONG 10.09.1991 23274
36 HOANG THI SUONG 05.12.1992 23275
37 NGUYEN THI SOAN 18.07.1993 23276
38 VUONG DAC THI SINH 12.08.1993 23277
39 NGUYEN ANH TAI 04.02.1996 23278
40 NGUYEN DINH TAI 08.09.1988 23279
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 86 (P.705 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23280 ~ 23319 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM KE TAI 30.10.1991 23280
2 NGUYEN MANH TAI 08.04.1994 23281
3 NGUYEN THANH TAI 13.05.1990 23282
4 TRUONG VAN TAI 04.01.1995 23283
5 NGUYEN VAN TAI 14.08.1984 23284
6 CAO MINH TAM 29.09.1998 23285
7 NGUYEN HOANG TAM 19.10.1992 23286
8 TRAN THANH TAM 28.12.1998 23287
9 PHAM THANH TAM 18.08.1991 23288
10 NGUYEN THI THANH TAM 28.02.1996 23289
11 BUI THANH TAM 20.08.2001 23290
12 VU THI TAM 03.01.1987 23291
13 LE THANH TAM 17.08.1994 23292
14 VU THANH TAM 25.10.1987 23293
15 NGUYEN THI THANH TAM 21.11.1991 23294
16 NGUYEN THANH TAM 07.09.1994 23295
17 ONG THI THANH TAM 02.09.1984 23296
18 NGUYEN THI TAM 01.08.1998 23297
19 NGUYEN THI TAM 01.11.1994 23298
20 NGUYEN THANH TAM 17.06.1986 23299
21 DANG THI TAM 06.10.1996 23300
22 DO THI TAM 20.11.1991 23301
23 CAO THI TAM 29.06.1995 23302
24 NGO THI TAM 29.10.1994 23303
25 NGO THI TAM 03.09.1992 23304
26 PHUNG THI TAM 27.02.1989 23305
27 HOANG THI TAM 10.12.1989 23306
28 LE THI TAM 02.05.1992 23307
29 NGUYEN THI TAM 25.01.1984 23308
30 PHAM THI TAM 11.05.1995 23309
31 PHAM TRI TAM 27.06.1988 23310
32 TRAN VAN TAM 16.11.1991 23311
33 TRAN ANH TAN 12.05.1991 23312
34 PHAN DINH TAN 27.06.1986 23313
35 VU DUY TAN 12.09.1992 23314
36 BUI DUY TAN 24.07.1990 23315
37 DO DUY TAN 04.01.1992 23316
38 PHI HUU TAN 30.07.1987 23317
39 DINH HUU TAN 03.08.1988 23318
40 HOANG MINH TAN 17.10.1992 23319
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 87 (P.707 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23320 ~ 23347 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM THI MINH TAN 19.11.1991 23320
2 TRAN NGOC TAN 25.01.1988 23321
3 GIANG THI TAN 20.01.1995 23322
4 VO TRONG TAN 21.11.1988 23323
5 VU TRONG TAN 01.12.1991 23324
6 NGUYEN VAN TAN 20.08.1993 23325
7 DO VAN TAN 15.08.1988 23326
8 NGUYEN VAN TAN 19.07.1991 23327
9 TRAN XUAN TAN 10.11.1991 23328
10 NGUYEN NGOC TANG 09.12.1993 23329
11 NGUYEN VAN TAP 16.07.1993 23330
12 NGUYEN VAN TAP 15.03.1986 23331
13 NGUYEN CO THACH 18.06.1984 23332
14 NGUYEN HOANG THACH 21.08.1989 23333
15 PHAM NGOC THACH 23.04.1995 23334
16 NGUYEN VAN THACH 14.10.1988 23335
17 TRAN BAO THAI 24.05.1990 23336
18 NGUYEN DINH THAI 22.06.1995 23337
19 TRINH HOANG THAI 25.02.1995 23338
20 LE THI THAI 17.04.1985 23339
21 NGUYEN THI THAI 25.09.1993 23340
22 CAO VAN THAI 05.05.1990 23341
23 DANG VAN THAI 15.03.1997 23342
24 DANG VAN THAI 12.10.1994 23343
25 HOANG VAN THAI 23.08.1992 23344
26 LE VAN THAI 15.06.1987 23345
27 NGUYEN VAN THAI 14.06.1990 23346
28 NGUYEN VAN THAI 18.03.1989 23347
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 88 (P.709 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23348 ~ 23375 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM VAN THAI 23.11.1990 23348
2 HOANG VIET THAI 02.11.1996 23349
3 NGUYEN VIET THAI 21.07.1989 23350
4 NGUYEN VIET THAI 13.12.1986 23351
5 NGUYEN XUAN THAI 22.11.1989 23352
6 LE BA THAM 21.06.1993 23353
7 NGUYEN THI HONG THAM 15.04.1992 23354
8 DANG THI THAM 17.11.1987 23355
9 DOAN THI THAM 20.10.1993 23356
10 HOANG THI THAM 17.12.1985 23357
11 LUONG THI THAM 05.12.1996 23358
12 TRAN THI THAM 29.06.1991 23359
13 TRAN THI THAM 13.05.1995 23360
14 VU THI THAM 10.07.1987 23361
15 NGO THI THAN 20.11.1992 23362
16 NGUYEN VAN THAN 25.12.1989 23363
17 KIEU CAO THANG 25.07.1989 23364
18 DO CONG THANG 05.07.1984 23365
19 DUONG DUC THANG 05.05.1993 23366
20 LE DUC THANG 16.10.1991 23367
21 NGUYEN DUC THANG 16.01.1992 23368
22 PHAM DUC THANG 05.08.1989 23369
23 HA DUY THANG 04.03.1989 23370
24 TONG DUY THANG 20.07.1990 23371
25 NGUYEN HONG THANG 30.05.1985 23372
26 CHU NGOC THANG 16.09.1987 23373
27 NGUYEN NGOC THANG 08.01.1998 23374
28 PHAN NGOC THANG 27.03.1995 23375
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 89 (P.711 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23376 ~ 23403 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM NHO THANG 20.05.1988 23376
2 NGUYEN PHU THANG 25.03.1992 23377
3 BUI PHUC THANG 13.03.1991 23378
4 HO QUANG THANG 16.02.1985 23379
5 HOANG TAT THANG 19.12.1990 23380
6 THACH THO THANG 27.02.1987 23381
7 DO THI THANG 05.08.1992 23382
8 HO TIEN THANG 06.05.1993 23383
9 BUI VAN THANG 19.09.1992 23384
10 HAN VAN THANG 22.08.1986 23385
11 NGO VAN THANG 22.10.1994 23386
12 NGUYEN VAN THANG 22.04.1983 23387
13 NGUYEN VAN THANG 18.12.1988 23388
14 NGUYEN VAN THANG 23.06.1990 23389
15 NGUYEN VAN THANG 11.08.1990 23390
16 PHAN VAN THANG 19.07.1994 23391
17 VU VIET THANG 16.08.1990 23392
18 BUI VU THANG 15.11.1987 23393
19 HOANG THANH 07.06.1986 23394
20 PHAM THI BANG THANH 01.09.1993 23395
21 BUI THI BICH THANH 30.07.1987 23396
22 TRAN CHI THANH 15.02.1986 23397
23 VU CHI THANH 24.03.1997 23398
24 DOAN CONG THANH 20.11.1991 23399
25 HOANG CONG THANH 02.01.1995 23400
26 HOANG CONG THANH 02.05.1997 23401
27 TRAN CONG THANH 15.04.1988 23402
28 NGUYEN DAC THANH 19.09.1990 23403
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 90 (P.713 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23404 ~ 23431 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN DINH THANH 31.05.1991 23404
2 NGUYEN DINH THANH 08.11.1992 23405
3 DO DUC THANH 20.12.1989 23406
4 DO DUY THANH 07.09.1989 23407
5 NGUYEN HAI THANH 04.07.1986 23408
6 NGO HOANG THANH 10.10.1988 23409
7 DO HUYEN THANH 06.11.1998 23410
8 BUI KHAC THANH 11.10.1990 23411
9 NGUYEN KIM THANH 12.04.1983 23412
10 PHAM KIM THANH 03.09.1994 23413
11 BUI LE THANH 29.09.1980 23414
12 BUI MINH THANH 02.09.1992 23415
13 NGUYEN MINH THANH 06.10.1990 23416
14 DAO NGOC THANH 23.09.1998 23417
15 TRAN THI NINH THANH 15.05.1990 23418
16 DANG THI PHUONG THANH 05.09.1993 23419
17 NGO PHUONG THANH 06.09.1994 23420
18 NGUYEN THI PHUONG THANH 20.06.1988 23421
19 PHAN THI PHUONG THANH 05.01.1993 23422
20 PHAM QUOC THANH 22.12.1986 23423
21 VU TAT THANH 13.02.1994 23424
22 LE THI THANH THANH 08.12.1997 23425
23 TRAN THI THANH THANH 23.01.1995 23426
24 BUI THI THANH 16.01.1988 23427
25 DANG THI THANH 10.09.1992 23428
26 DO THI THANH 05.06.1991 23429
27 DO THI THANH 14.12.1996 23430
28 DOAN THI THANH 24.03.1991 23431
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 91 (P.715 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23432 ~ 23459 (28 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DUONG THI THANH 16.09.1986 23432
2 DUONG THI THANH 23.08.1986 23433
3 DUONG THI THANH 19.05.1992 23434
4 LUONG THI THANH 31.10.1995 23435
5 NGUYEN THI THANH 27.06.1998 23436
6 NGUYEN THI THANH 03.10.1997 23437
7 NGUYEN THI THANH 01.07.1996 23438
8 NGUYEN THI THANH 21.01.1996 23439
9 NGUYEN THI THANH 04.05.1994 23440
10 NGUYEN THI THANH 08.11.1994 23441
11 NGUYEN THI THANH 08.04.1994 23442
12 NGUYEN THI THANH 08.07.1989 23443
13 PHAM THI THANH 06.10.1993 23444
14 THAN THI THANH 18.06.1989 23445
15 TRAN THI THANH 24.04.1991 23446
16 TRAN THI THANH 14.01.1997 23447
17 TRINH THI THANH 20.11.1992 23448
18 TRINH THI THANH 11.08.1996 23449
19 TRUONG THI THANH 05.07.1994 23450
20 LE THI THU THANH 29.04.1991 23451
21 DO TRUNG THANH 19.11.1992 23452
22 NGUYEN TRUNG THANH 01.08.1984 23453
23 PHAM TRUNG THANH 06.11.1993 23454
24 VO TRUNG THANH 25.01.1991 23455
25 VU TRI THANH 08.10.1992 23456
26 BUI VAN THANH 17.12.1989 23457
27 DUONG VAN THANH 31.05.1991 23458
28 LUONG VAN THANH 27.12.1993 23459
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 92 (P.717 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23460 ~ 23499 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN VAN THANH 19.04.1991 23460
2 TONG VAN THANH 09.04.1991 23461
3 TRAN VAN THANH 16.06.1987 23462
4 TRAN VAN THANH 10.10.1993 23463
5 LE VIET THANH 03.04.1983 23464
6 TRAN VINH THANH 26.06.1991 23465
7 NGUYEN THI BICH THAO 15.05.1996 23466
8 TRAN BICH THAO 27.05.1995 23467
9 DAO DINH THAO 29.05.1988 23468
10 NGUYEN DINH THAO 27.11.1994 23469
11 VO THI KIM THAO 04.03.1995 23470
12 BUI THI HUONG THAO 17.10.1979 23471
13 HA THI HUONG THAO 16.03.1996 23472
14 NGUYEN HUONG THAO 18.06.1993 23473
15 PHAM HUONG THAO 25.10.1997 23474
16 VU HUONG THAO 25.11.1991 23475
17 NGUYEN HUU THAO 21.08.1991 23476
18 DO MANH THAO 20.07.1991 23477
19 PHAM MINH THAO 12.12.1995 23478
20 DO THI MINH THAO 30.04.1997 23479
21 LE NGOC THAO 01.04.1997 23480
22 VUONG NGOC THAO 29.06.2001 23481
23 DANG THI PHUONG THAO 11.10.1992 23482
24 DAO PHUONG THAO 14.12.1997 23483
25 DO PHUONG THAO 29.12.1994 23484
26 DO PHUONG THAO 17.08.1991 23485
27 HOANG PHUONG THAO 15.08.1996 23486
28 HOANG THI PHUONG THAO 19.01.1985 23487
29 HOANG THI PHUONG THAO 17.09.1997 23488
30 KIEU THI PHUONG THAO 18.10.1997 23489
31 KHONG THI PHUONG THAO 10.01.1994 23490
32 LE PHUONG THAO 26.01.1991 23491
33 NGUYEN PHUONG THAO 07.12.1990 23492
34 NGUYEN PHUONG THAO 25.07.1992 23493
35 NGUYEN PHUONG THAO 09.04.1998 23494
36 NGUYEN PHUONG THAO 02.09.1996 23495
37 NGUYEN PHUONG THAO 02.02.1999 23496
38 NGUYEN THI PHUONG THAO 01.12.1980 23497
39 NGUYEN THI PHUONG THAO 10.01.1991 23498
40 NGUYEN THI PHUONG THAO 30.11.1995 23499
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 93 (P.721 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23500 ~ 23539 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI PHUONG THAO 13.08.1993 23500
2 NGUYEN THI PHUONG THAO 09.02.1996 23501
3 PHAM PHUONG THAO 08.05.1991 23502
4 TA THI PHUONG THAO 16.01.1990 23503
5 TRAN PHUONG THAO 04.09.1993 23504
6 TRAN THI PHUONG THAO 09.07.1996 23505
7 TRUONG PHUONG THAO 11.01.1996 23506
8 VU PHUONG THAO 17.04.1994 23507
9 BUI QUANG THAO 03.02.1989 23508
10 NGUYEN QUANG THAO 03.02.1992 23509
11 HO THACH THAO 20.06.1996 23510
12 DOAN THANH THAO 30.09.1995 23511
13 NGUYEN THANH THAO 08.12.1996 23512
14 NGUYEN THI THANH THAO 24.08.1992 23513
15 NGUYEN THI THANH THAO 14.09.1990 23514
16 PHAM THANH THAO 27.01.1996 23515
17 PHAN THANH THAO 25.11.1988 23516
18 BUI THI THAO 08.10.1991 23517
19 CAO THI THAO 24.11.1995 23518
20 CHAU THI THAO 11.04.1990 23519
21 DANG THI THAO 23.11.1993 23520
22 HAN THI THAO 26.09.1990 23521
23 HO THI THAO 15.08.1994 23522
24 HOANG THI THAO 23.07.1996 23523
25 LA THI THAO 23.06.1993 23524
26 LAI THI THAO 20.11.1982 23525
27 LE THI THAO 25.03.1998 23526
28 NGUYEN THI THAO 16.06.1994 23527
29 NGUYEN THI THAO 20.03.1997 23528
30 NGUYEN THI THAO 15.12.1991 23529
31 NGUYEN THI THAO 25.10.1995 23530
32 NGUYEN THI THAO 10.09.1994 23531
33 NGUYEN THI THAO 03.07.1996 23532
34 NGUYEN THI THAO 28.08.1998 23533
35 NGUYEN THI THAO 09.09.1990 23534
36 NGUYEN THI THAO 05.06.1993 23535
37 NGUYEN THI THAO 09.08.1985 23536
38 NGUYEN THI THAO 21.01.1993 23537
39 NGUYEN THI THAO 14.04.1994 23538
40 NGUYEN THI THAO 03.10.1997 23539
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 94 (P.702 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23540 ~ 23579 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM THI THAO 22.02.1996 23540
2 PHAM THI THAO 26.08.1989 23541
3 QUACH THI THAO 28.08.1991 23542
4 TRAN THI THAO 13.11.1998 23543
5 TRAN THI THAO 05.11.1996 23544
6 TRAN THI THAO 10.10.1983 23545
7 TRINH THI THAO 04.07.1993 23546
8 VU THI THAO 21.12.1993 23547
9 VU THI THAO 03.01.1995 23548
10 VU THI THAO 27.01.1994 23549
11 VUONG SY THI THAO 07.06.1996 23550
12 DINH THU THAO 09.07.1990 23551
13 HUYNH THI THU THAO 04.03.1996 23552
14 HOANG THU THAO 05.10.1997 23553
15 NGUYEN THU THAO 02.11.1995 23554
16 NGUYEN THI THU THAO 05.10.1983 23555
17 NGUYEN THI THU THAO 08.01.1991 23556
18 NGUYEN THI THU THAO 11.07.1995 23557
19 PHAM THU THAO 20.04.1995 23558
20 VU TRAN THU THAO 18.02.2001 23559
21 VU THI THU THAO 16.10.1994 23560
22 NGUYEN TRUNG THAO 29.08.1992 23561
23 DOAN VAN THAO 23.08.1985 23562
24 NGUYEN VAN THAO 04.02.1989 23563
25 TRAN VAN THAO 03.01.1989 23564
26 BUI KHAC THAP 13.09.1989 23565
27 NGUYEN DANG THE 22.04.1997 23566
28 BUI DINH THE 04.07.1993 23567
29 PHUNG VAN THE 15.11.1991 23568
30 VU VAN THE 10.09.1987 23569
31 NGUYEN VAN THE 14.11.1986 23570
32 NGUYEN VIET THE 07.09.1993 23571
33 TRAN VAN THEM 02.10.1990 23572
34 DO THI THEM 27.06.1992 23573
35 BUI THI THEN 27.12.1993 23574
36 HOANG THI THEU 21.03.1992 23575
37 TRINH THI THEU 15.05.1986 23576
38 NGUYEN THI THEU 15.10.1990 23577
39 HOANG THI THEU 15.03.1986 23578
40 NGHIEM THI THEU 09.08.1995 23579
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 95 (P.704 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23580 ~ 23619 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN NGOC LAN THI 29.03.1995 23580
2 TRAN THI KIM THI 10.06.1985 23581
3 LUONG NGUYEN THI 02.08.1981 23582
4 DOAN VAN THI 02.12.1991 23583
5 TRINH VAN THI 02.01.1991 23584
6 NGUYEN THI THI 28.12.1991 23585
7 LE DUY THIEM 15.12.1982 23586
8 DAO XUAN THIEM 07.10.1985 23587
9 CHU DUC THIEN 20.10.1988 23588
10 LE DUC THIEN 26.06.1980 23589
11 NGUYEN DUC THIEN 17.09.1987 23590
12 NGUYEN DUC THIEN 03.02.1984 23591
13 TRINH DUC THIEN 16.09.1989 23592
14 VU DUC THIEN 11.12.1987 23593
15 HOANG THI THIEN 01.12.1991 23594
16 LE THI THIEN 26.05.1997 23595
17 PHAM VAN THIEN 20.02.1990 23596
18 TRAN VAN THIEN 08.08.1992 23597
19 TRAN VAN THIEN 21.09.1989 23598
20 LE VINH THIEN 23.04.1995 23599
21 NGUYEN XUAN THIEN 03.12.1997 23600
22 DO THI HONG THIET 20.10.1992 23601
23 NGUYEN TUAN THIET 03.05.1989 23602
24 TRAN SY THIN 01.11.1988 23603
25 NGUYEN VIET THIN 07.10.1988 23604
26 TRAN DUC THINH 03.06.1992 23605
27 MAC HUNG THINH 15.11.1992 23606
28 PHAM HUU THINH 04.05.1996 23607
29 HOANG TIEN THINH 12.01.1998 23608
30 NGUYEN TIEN THINH 18.01.1993 23609
31 PHAM TRUONG THINH 28.12.1987 23610
32 BUI VAN THINH 05.06.1991 23611
33 NGUYEN VAN THINH 12.11.1991 23612
34 HO XUAN THINH 13.05.1993 23613
35 DO THI ANH THO 04.06.1992 23614
36 TRAN BA THO 22.02.1996 23615
37 NGO MINH THO 20.01.1988 23616
38 PHAM THI MINH THO 18.05.1992 23617
39 VU THI THO 06.06.1997 23618
40 DO XUAN THO 02.10.1995 23619
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 96 (P.708A nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23620 ~ 23659 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI THI KIM THOA 24.04.1994 23620
2 TRAN THI KIM THOA 14.09.1991 23621
3 PHAM THI THU 02.10.1994 23622
4 VU THI KIM THOA 05.07.1991 23623
5 VU THI KIM THOA 14.07.1995 23624
6 HOANG THI THOA 25.05.1992 23625
7 NGUYEN THI THOA 31.07.1978 23626
8 NGUYEN THI THOA 07.12.1991 23627
9 NGUYEN THI THOA 08.04.1994 23628
10 KHA THI THOA 26.02.1996 23629
11 NGUYEN THI THOA 02.02.1986 23630
12 PHAM THI THOA 21.10.1997 23631
13 NGUYEN VAN THOA 10.05.1989 23632
14 PHAM THI THU 16.08.1998 23633
15 NGUYEN DUC THOAI 25.10.1988 23634
16 LUU VAN THOAI 07.06.1989 23635
17 NGUYEN THI THOAN 15.08.1987 23636
18 NGUYEN THI THOAN 21.08.1988 23637
19 NGUYEN THI THOI 28.05.1987 23638
20 NGUYEN VAN THOI 10.08.1992 23639
21 BUI THI THOM 19.08.1993 23640
22 GIANG THI THOM 12.04.1971 23641
23 LY THI THOM 17.08.1994 23642
24 NGUYEN THI THOM 11.04.1993 23643
25 PHAM THI THOM 29.06.1990 23644
26 PHAN THI THOM 11.04.1991 23645
27 TRAN THI THOM 02.11.1991 23646
28 VO THI THOM 01.01.1998 23647
29 LE THI THU THOM 10.03.1990 23648
30 VU DINH THONG 15.12.1991 23649
31 LA DUY THONG 18.10.1992 23650
32 NGUYEN TRUNG THONG 13.08.1988 23651
33 TRAN THI THU 16.08.1990 23652
34 LUU VAN THONG 24.03.1991 23653
35 NGUYEN VAN THONG 12.08.1993 23654
36 TRAN ANH THU 02.11.1993 23655
37 DO THI HOAI THU 09.08.1996 23656
38 DUONG ANH THU 22.08.1995 23657
39 DO HA THU 27.09.1987 23658
40 LUU HA THU 03.10.1995 23659
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 97 (P.708B nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23660 ~ 23699 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN THI THU 27.12.1993 23660
2 NGUYEN HA THU 16.02.1996 23661
3 NGUYEN HA THU 02.06.1996 23662
4 NGUYEN THI HA THU 27.10.1995 23663
5 NINH HA THU 03.11.1996 23664
6 VU THI KIM THU 10.09.1992 23665
7 TRAN THI HONG THU 22.06.1990 23666
8 DINH MINH THU 26.08.2001 23667
9 DO MINH THU 13.12.1998 23668
10 HOANG MINH THU 28.10.1991 23669
11 NGUYEN THI MINH THU 22.09.1991 23670
12 NGUYEN THI THU 17.12.1997 23671
13 NGUYEN THI MINH THU 10.04.1997 23672
14 PHAM THI MINH THU 09.12.1991 23673
15 PHAN THI MY THU 16.02.1991 23674
16 BUI NGOC THU 07.10.1992 23675
17 PHAN THANH THU 14.10.1996 23676
18 HOANG THI QUYNH THU 04.11.1996 23677
19 DANG THI THU 05.10.1985 23678
20 DANG THI THU 03.07.1988 23679
21 DOAN THI THU 17.12.1991 23680
22 HOANG THI THU 30.07.1985 23681
23 HOANG THI THU 06.03.1986 23682
24 HOANG THI THU 10.08.1994 23683
25 HOANG THI THU 18.04.1997 23684
26 LAM THI THU 13.07.1990 23685
27 LE THI THU 21.12.1988 23686
28 PHAM THI THU 18.08.1992 23687
29 LE THI THU 18.08.1989 23688
30 LE THI THU 05.10.1992 23689
31 LE THI THU 14.10.1992 23690
32 LUONG THI THU 01.10.1976 23691
33 NGUYEN THI THU 14.10.1983 23692
34 NGUYEN THI THU 30.03.1985 23693
35 NGUYEN THI THU 30.01.1991 23694
36 NGUYEN THI THU 21.05.1991 23695
37 NGUYEN THI THU 07.01.1992 23696
38 NGUYEN THI THU 29.09.1993 23697
39 NGUYEN THI THU 08.02.1995 23698
40 TRUONG THI THU 10.01.1995 23699
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 98 (P.712A nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23700 ~ 23739 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THI THU 29.05.1989 23700
2 NGUYEN TIEN THU 16.12.1991 23701
3 NGUYEN VAN THU 10.10.1989 23702
4 HO XUAN THU 01.05.1988 23703
5 NGUYEN DUC THUOC 08.10.1993 23704
6 TRAN DINH THUAN 10.11.1988 23705
7 PHAM DUC THUAN 05.04.1993 23706
8 TRAN DUY THUAN 09.07.1991 23707
9 NGUYEN THI HOA THUAN 31.07.1991 23708
10 LE THI THUAN 17.12.1987 23709
11 MAC THI THUAN 23.08.1988 23710
12 NGUYEN THI THUAN 23.12.1988 23711
13 NGUYEN THI THUAN 23.07.1989 23712
14 NGUYEN THI THUAN 01.10.1991 23713
15 NONG THI THUAN 23.08.1992 23714
16 TRAN THI THUAN 28.04.1980 23715
17 LEU THO THUAN 16.05.1990 23716
18 LE VAN THUAN 09.02.1995 23717
19 NGUYEN VAN THUAN 23.10.1994 23718
20 NGUYEN DUC THUAT 10.06.1988 23719
21 NGUYEN VAN THUC 06.02.1985 23720
22 HOANG CONG THUC 14.11.1990 23721
23 VU QUANG THUC 08.05.1985 23722
24 KIEU DANG THUC 17.10.1991 23723
25 VU DUY THUC 18.11.1989 23724
26 TRAN DUC THUC 26.03.1993 23725
27 LE VAN THUC 30.01.1976 23726
28 DO THI THUC 23.10.1992 23727
29 NGUYEN HOAI THUONG 14.04.1997 23728
30 PHAM THI HOAI THUONG 14.09.1992 23729
31 NGUYEN THI HUYEN THUONG 26.03.1991 23730
32 NGUYEN THI KIEU THUONG 12.03.1997 23731
33 DO MINH THUONG 10.12.1992 23732
34 PHAM QUYNH THUONG 10.10.1998 23733
35 PHAM THI THUONG 29.06.1994 23734
36 PHAM THI THUONG 07.09.1994 23735
37 DOAN THI THUONG 05.05.1996 23736
38 DAO THI THUONG 28.05.1991 23737
39 LE THI THUONG 01.01.1992 23738
40 LE THI THUONG 28.03.1996 23739
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 99 (P.712B nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23740 ~ 23779 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGO THI THUONG 27.10.1990 23740
2 NGUYEN THI THUONG 25.08.1992 23741
3 NGUYEN THI THUONG 31.08.1995 23742
4 NGUYEN THI THU THUONG 10.10.1984 23743
5 DANG XUAN THUONG 20.11.1993 23744
6 NGUYEN XUAN THUONG 04.06.1991 23745
7 BUI VAN THUONG 14.12.1986 23746
8 LE VAN THUONG 11.11.1984 23747
9 NGUYEN VAN THUONG 24.10.1992 23748
10 NGUYEN THANH THUY 15.08.1988 23749
11 LE THI THANH THUY 22.09.1995 23750
12 NGUYEN THANH THUY 02.11.1990 23751
13 LE THI THANH THUY 06.01.1986 23752
14 DO THI THANH THUY 05.11.1988 23753
15 DO THI THANH THUY 15.10.1981 23754
16 HOANG THANH THUY 05.01.1993 23755
17 VU THI PHUONG THUY 29.09.1989 23756
18 DANG THI PHUONG THUY 18.02.1991 23757
19 DO PHUONG THUY 22.09.1987 23758
20 LE PHUONG THUY 09.08.1998 23759
21 NGUYEN THI PHUONG THUY 15.03.1992 23760
22 CA THI PHUONG THUY 19.03.1989 23761
23 BUI THI PHUONG THUY 20.12.1991 23762
24 DINH THI PHUONG THUY 22.08.1992 23763
25 LE PHUONG THUY 15.02.1998 23764
26 NGUYEN PHUONG THUY 11.02.1985 23765
27 NGUYEN THI PHUONG THUY 30.07.1983 23766
28 BUI THI THUY 01.12.1990 23767
29 CAO THI THUY 11.11.1995 23768
30 CAN THI THUY 04.08.1993 23769
31 DINH THI THUY 06.10.1993 23770
32 DAM THI THUY 12.01.1992 23771
33 DANG THI THUY 21.01.1991 23772
34 DINH THI THUY 23.12.1994 23773
35 DOAN THI THUY 29.05.1995 23774
36 DAO THI THUY 11.09.1990 23775
37 DO THI THUY 25.02.1996 23776
38 DO THI THUY 20.02.1990 23777
39 DO THI THUY 17.02.1991 23778
40 DO THI THUY 18.04.1992 23779
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 100 (P.714 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23780 ~ 23819 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO THI THUY 06.06.1991 23780
2 HOANG THI THUY 18.11.1996 23781
3 HA THI THUY 05.10.1990 23782
4 HOANG THI THUY 13.09.1990 23783
5 LE THI THUY 12.02.1995 23784
6 LE THI THUY 24.04.1992 23785
7 LE THI THUY 25.07.1991 23786
8 LE THI THUY 21.01.1989 23787
9 LE THI THUY 25.08.1989 23788
10 NGUYEN THI THUY 11.10.1996 23789
11 NGUYEN THI THUY 27.03.1992 23790
12 NGUYEN THI THUY 30.09.1987 23791
13 NGUYEN THI THUY 15.03.1991 23792
14 NGUYEN THI THUY 29.01.1992 23793
15 NGUYEN THI THUY 20.10.1991 23794
16 NGUYEN THI THUY 30.08.1992 23795
17 NGUYEN THI THUY 23.12.1992 23796
18 NGUYEN THI THUY 20.01.1992 23797
19 NGUYEN THI THUY 10.08.1990 23798
20 NGUYEN THI THUY 11.05.1996 23799
21 NGUYEN THI THUY 13.08.1997 23800
22 NGUYEN THI THUY 26.10.1992 23801
23 NGUYEN THI THUY 17.11.1983 23802
24 NGUYEN THI THUY 15.01.1996 23803
25 NGUYEN THI THUY 28.04.1992 23804
26 NGUYEN THI THUY 01.05.1992 23805
27 NGUYEN THI THUY 05.09.1991 23806
28 NGUYEN THI THUY 27.11.1993 23807
29 NGO THI THUY 18.11.1988 23808
30 MAI THI THUY 24.10.1996 23809
31 PHAM THI THUY 20.05.1990 23810
32 PHAM THI THUY 11.09.1993 23811
33 PHAM THI THUY 04.06.1991 23812
34 PHAM THI THUY 27.06.1982 23813
35 PHAM THI THUY 25.06.1996 23814
36 PHAM THI THUY 09.05.1992 23815
37 NGHIEM THI THUY 05.03.1992 23816
38 TRAN THI THUY 26.03.1986 23817
39 QUAN THI THUY 05.02.1987 23818
40 TONG THI THUY 20.02.1989 23819
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 101 (P.716 nhà C, tầng 7) N2
Từ số báo danh: 23820 ~ 23859 (40 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRINH THI THUY 05.02.1993 23820
2 TRINH THI THUY 26.10.1994 23821
3 QUACH THI THUY 28.01.1990 23822
4 PHAM THI THUY 23.10.1992 23823
5 LEU THI THUY 12.12.1987 23824
6 TRAN THI THUY 16.02.1993 23825
7 TRINH THI THUY 23.09.1990 23826
8 TRAN THI THUY 25.03.1995 23827
9 VU THI THUY 11.08.1996 23828
10 VU THI THUY 19.05.1991 23829
11 NGUYEN THI THU THUY 17.10.1984 23830
12 TRAN THI THU THUY 28.09.1984 23831
13 NGUYEN THU THUY 11.04.1988 23832
14 NGUYEN THI THU THUY 04.07.1983 23833
15 KHUC THI THU THUY 11.11.1989 23834
16 NGUYEN THI THU THUY 22.06.1986 23835
17 NGUYEN THI THU THUY 01.04.1995 23836
18 NGUYEN THI THU THUY 18.06.1996 23837
19 PHAM THU THUY 04.04.1995 23838
20 DO THI THU THUY 29.04.1998 23839
21 NGUYEN THU THUY 03.04.1993 23840
22 NGUYEN THI THU THUY 13.10.1995 23841
23 NGUYEN THU THUY 23.01.1990 23842
24 NGUYEN THU THUY 14.05.1993 23843
25 LE THU THUY 01.10.1992 23844
26 VU THI BICH THUY 08.09.1984 23845
27 CHU TRAN THUY 15.04.1983 23846
28 NGUYEN VAN THUY 27.07.1993 23847
29 NGUYEN DINH THUY 07.01.1989 23848
30 NGUYEN NGOC THUY 26.12.1997 23849
31 NGUYEN THI NGOC THUY 10.07.1994 23850
32 HO THI NGOC THUY 18.08.1992 23851
33 NGUYEN VAN THUY 20.06.1986 23852
34 PHAM VAN THUY 16.01.1989 23853
35 NGUYEN XUAN THUY 01.03.1988 23854
36 DUONG PHAN THUY 13.10.1997 23855
37 HOANG MINH THUY 17.08.1998 23856
38 LE HONG THUY 04.04.1995 23857
39 TRAN THI LE THUY 23.08.1991 23858
40 TRAN THI KIM THUY 29.01.1998 23859
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 102 (P.801 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 23860 ~ 23959 (100 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DANG NHU THUY 26.02.1996 23860
2 MA THI TIEM 20.11.1986 23861
3 NGUYEN TIEN 22.09.1976 23862
4 PHAN DANG TIEN 04.08.1988 23863
5 NGUYEN DINH TIEN 17.09.1988 23864
6 NGO DINH TIEN 20.03.1990 23865
7 HOANG DUC TIEN 22.09.1989 23866
8 NGUYEN DUC TIEN 24.10.1981 23867
9 PHAM DUY TIEN 18.06.1995 23868
10 TA DUY TIEN 18.09.1997 23869
11 NGUYEN HUU TIEN 05.11.1995 23870
12 NGUYEN MANH TIEN 14.04.1989 23871
13 NGUYEN MANH TIEN 11.12.1985 23872
14 HOANG MINH TIEN 25.12.1991 23873
15 HO PHAM MINH TIEN 02.02.1997 23874
16 DAO MINH TIEN 01.06.1986 23875
17 LUU MINH TIEN 18.12.2001 23876
18 DUONG MINH TIEN 15.08.1992 23877
19 NGUYEN MY TIEN 29.10.1989 23878
20 NGUYEN NGOC TIEN 11.11.1991 23879
21 DOAN QUOC TIEN 03.10.1992 23880
22 NGUYEN THI TIEN 20.11.1991 23881
23 NGUYEN TRONG TIEN 13.11.1991 23882
24 LAI THUY TIEN 18.10.1995 23883
25 KHUONG THUY TIEN 28.12.1995 23884
26 PHAM THI THUY TIEN 23.11.1993 23885
27 NGO VAN TIEN 02.12.1992 23886
28 DINH VAN TIEN 05.09.1990 23887
29 PHAM VAN TIEN 19.08.1988 23888
30 NGUYEN VAN TIEN 20.08.1991 23889
31 LE VAN TIEN 05.08.1994 23890
32 NGUYEN VAN TIEN 28.10.1992 23891
33 CHU VAN TIEN 16.09.1990 23892
34 HOANG VAN TIEN 21.05.1993 23893
35 TRAN VAN TIEN 29.01.1994 23894
36 MAC VAN TIEN 23.01.1982 23895
37 NGUYEN VIET TIEN 28.10.1993 23896
38 TRAN XUAN TIEN 15.03.1989 23897
39 DAO DANH TIEP 22.02.1997 23898
40 VU DUC TIEP 01.11.1997 23899
41 NGUYEN NGOC TIEP 19.12.1990 23900
42 LE QUOC TIEP 21.01.1993 23901
43 NGUYEN THI TIEP 10.08.1991 23902
44 NGUYEN THI TIEP 02.01.1992 23903
45 NGUYEN VAN TIEP 25.10.1983 23904
46 NGUYEN XUAN TIEP 24.11.1988 23905
47 TRAN THANH TIN 13.11.1989 23906
48 NGUYEN CONG TINH 29.09.1991 23907
49 NGUYEN CONG TINH 21.08.1996 23908
50 NGUYEN THE TINH 10.02.1987 23909
51 HOANG THI TINH 08.03.1992 23910
52 NGUYEN THI TINH 28.10.1993 23911
53 NGUYEN THI TINH 04.11.1992 23912
54 NGUYEN THI TINH 20.05.1992 23913
55 NGUYEN THI TINH 07.09.1992 23914
56 PHAM THI TINH 28.05.1994 23915
57 PHAM THI TINH 19.07.1992 23916
58 TRINH THI TINH 01.02.1993 23917
59 HOANG THI THU TINH 09.04.1989 23918
60 LANH VAN TINH 12.09.1990 23919
61 NGUYEN VAN TINH 23.03.1988 23920
62 TRAN VAN TINH 20.10.1995 23921
63 BUI XUAN TINH 14.08.1989 23922
64 PHAM THI TO 17.06.1994 23923
65 VU THI TO 04.10.1991 23924
66 BUI DOAN TOAN 17.11.1989 23925
67 DANG DUC TOAN 25.09.1971 23926
68 NGUYEN HUU TOAN 06.11.1995 23927
69 NGUYEN HUY TOAN 15.12.1990 23928
70 NGUYEN MANH TOAN 06.11.1997 23929
71 DANG QUOC TOAN 01.06.1997 23930
72 HOANG QUOC TOAN 24.02.1990 23931
73 LE THI TOAN 18.07.1994 23932
74 NGUYEN THI TOAN 02.04.1991 23933
75 DOAN TRONG TOAN 16.02.1995 23934
76 PHAM SI TOAN 26.05.1989 23935
77 BUI VAN TOAN 14.09.1993 23936
78 DINH VAN TOAN 15.05.1987 23937
79 DANG VAN TOAN 02.10.1984 23938
80 NGUYEN VAN TOAN 05.08.1991 23939
81 NGUYEN VAN TOAN 03.10.1993 23940
82 NGUYEN VAN TOAN 05.10.1991 23941
83 PHAM VAN TOAN 02.09.1988 23942
84 VU VAN TOAN 03.01.1988 23943
85 MAI XUAN TOAN 11.05.1990 23944
86 LE VAN TOI 10.01.1985 23945
87 LUONG XUAN TOI 11.04.1991 23946
88 HOANG MINH TON 27.01.1989 23947
89 TRAN VAN TON 05.02.1994 23948
90 NGUYEN VAN TONG 05.05.1987 23949
91 VU XUAN TONG 04.04.1995 23950
92 DO VAN TOT 09.08.1997 23951
93 NGUYEN HUONG TRA 25.05.1985 23952
94 NGUYEN THI TRA 28.09.1995 23953
95 NGUYEN THI TRA 20.12.1998 23954
96 NGUYEN THI THU TRA 12.11.1996 23955
97 NGUYEN THI THU TRA 28.11.1998 23956
98 PHAM THI TRA 10.05.1994 23957
99 VU HUONG TRA 25.08.1989 23958
100 VUONG THI TRA 12.04.1990 23959
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 103 (P.802 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 23960 ~ 24059 (100 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO THI TRAM 09.07.1995 23960
2 NGUYEN MINH TRAN 08.01.1986 23961
3 NGUYEN THI NGOC TRAM 08.07.1997 23962
4 NGUYEN THI TRAM 19.09.1996 23963
5 PHAM THI TRAM 22.04.1992 23964
6 PHAN DAI TRANG 06.11.1994 23965
7 NGUYEN DINH TRANG 10.11.1995 23966
8 VU THI DAI TRANG 20.04.1993 23967
9 DANG HONG TRANG 10.10.1988 23968
10 NGHIEM HUONG TRANG 28.09.1990 23969
11 BUI THI KIM TRANG 07.07.1993 23970
12 NGUYEN KHANH TRANG 28.07.1987 23971
13 TRAN LA TRANG 13.11.1986 23972
14 VU LINH TRANG 24.12.1996 23973
15 DO MAI TRANG 18.09.2001 23974
16 DINH THI NGA TRANG 04.01.1990 23975
17 HOANG NGOC TRANG 14.11.1991 23976
18 KHUAT THI NHA TRANG 20.11.1987 23977
19 NGUYEN PHUONG TRANG 25.08.2001 23978
20 NGUYEN THAO TRANG 07.03.1996 23979
21 DAO THANH TRANG 09.08.1995 23980
22 PHAM TRUNG TRANG 20.10.1988 23981
23 CAO THI TU TRANG 04.02.1990 23982
24 DO XUAN TRANG 05.12.1982 23983
25 DO VAN TRANG 19.08.1990 23984
26 NGUYEN KIEU TRANG 01.09.1996 23985
27 NGUYEN THI KIEU TRANG 01.12.1993 23986
28 PHAM THI KIEU TRANG 28.05.1995 23987
29 CHU THI HUYEN TRANG 27.07.1995 23988
30 DO HUYEN TRANG 22.06.1997 23989
31 LUU HUYEN TRANG 05.10.1997 23990
32 LUU THI HUYEN TRANG 25.08.1987 23991
33 NGUYEN HUYEN TRANG 01.02.1990 23992
34 NGUYEN THI HUYEN TRANG 29.03.1989 23993
35 NGUYEN THI HUYEN TRANG 30.09.1994 23994
36 NGUYEN THI HUYEN TRANG 13.03.1993 23995
37 NGUYEN THI HUYEN TRANG 08.03.1994 23996
38 NGUYEN THI HUYEN TRANG 23.12.1990 23997
39 NGUYEN THI HUYEN TRANG 15.09.1997 23998
40 NGUYEN THI HUYEN TRANG 08.05.1993 23999
41 NGUYEN THI HUYEN TRANG 09.07.1996 24000
42 BUI THI TRANG 06.01.1996 24001
43 NGUYEN THI HUYEN TRANG 19.12.1995 24002
44 NGUYEN THI HUYEN TRANG 25.07.1986 24003
45 NGUYEN THI HUYEN TRANG 09.11.1995 24004
46 PHAM HUYEN TRANG 21.12.1996 24005
47 TO HUYEN TRANG 02.06.1992 24006
48 TRAN HUYEN TRANG 12.10.1994 24007
49 TRAN HUYEN TRANG 23.09.1995 24008
50 TRAN HUYEN TRANG 12.05.1995 24009
51 TRINH HUYEN TRANG 27.11.1998 24010
52 TRINH THI HUYEN TRANG 28.02.1998 24011
53 DANG MINH TRANG 04.06.1997 24012
54 DUONG THI MINH TRANG 02.09.1995 24013
55 LA MINH TRANG 11.01.1992 24014
56 NGUYEN MINH TRANG 16.01.2001 24015
57 NGUYEN MINH TRANG 20.12.1996 24016
58 PHAM MINH TRANG 05.10.1989 24017
59 PHAM THI MINH TRANG 20.10.1990 24018
60 TRAN MINH TRANG 23.12.1994 24019
61 DAO THI QUYNH TRANG 22.07.1990 24020
62 KIEU THI QUYNH TRANG 04.08.1997 24021
63 NGO VU QUYNH TRANG 11.12.1996 24022
64 NGUYEN QUYNH TRANG 16.11.1989 24023
65 NGUYEN QUYNH TRANG 27.03.1997 24024
66 NGUYEN THI QUYNH TRANG 08.04.1985 24025
67 PHAM THI QUYNH TRANG 03.07.1991 24026
68 PHAM THI QUYNH TRANG 20.10.1995 24027
69 TRAN QUYNH TRANG 21.08.1995 24028
70 BACH THI TRANG 12.03.1996 24029
71 BUI THI TRANG 14.09.1991 24030
72 BUI THI TRANG 08.11.1990 24031
73 CAN THI TRANG 23.03.1989 24032
74 CHU THI TRANG 17.03.1997 24033
75 DUONG THI TRANG 06.02.1998 24034
76 DANG THI TRANG 26.11.1996 24035
77 DINH THI TRANG 19.02.1994 24036
78 GIAP THI TRANG 01.10.1991 24037
79 KIEU THI TRANG 13.09.1992 24038
80 TU THI TRANG 20.05.1994 24039
81 LE THI TRANG 05.07.1995 24040
82 NGUYEN THI TRANG 06.10.1990 24041
83 NGUYEN THI TRANG 21.11.1996 24042
84 NGUYEN THI TRANG 24.05.1990 24043
85 NGUYEN THI TRANG 25.07.1996 24044
86 NGUYEN THI TRANG 15.10.1994 24045
87 NGUYEN THI TRANG 07.09.1993 24046
88 NGUYEN THI TRANG 09.01.1994 24047
89 NGUYEN THI TRANG 19.12.1991 24048
90 NGUYEN THI TRANG 07.09.1993 24049
91 PHAM THI TRANG 18.10.1989 24050
92 PHAM THI TRANG 19.02.1998 24051
93 PHAM THI TRANG 26.11.1988 24052
94 TRAN THI TRANG 14.07.1996 24053
95 TRAN THI TRANG 02.06.1992 24054
96 TRAN THI TRANG 23.09.1995 24055
97 TRAN THI TRANG 09.02.1997 24056
98 VU THI TRANG 27.08.1998 24057
99 VU THI TRANG 19.11.1987 24058
100 VU THI TRANG 28.04.1992 24059
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 104 (P.803 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24060 ~ 24089 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DAO THU TRANG 17.10.1998 24060
2 DO THU TRANG 28.02.1998 24061
3 DO THI THU TRANG 27.09.1995 24062
4 DOAN THU TRANG 09.11.1994 24063
5 DOAN THU TRANG 01.04.1995 24064
6 DUONG THU TRANG 15.08.1996 24065
7 HO THI THU TRANG 05.02.1992 24066
8 HOANG THU TRANG 19.05.1998 24067
9 HOANG THU TRANG 20.06.1990 24068
10 HOANG THI THU TRANG 31.12.1996 24069
11 HOANG THI THU TRANG 23.05.1979 24070
12 LE THU TRANG 18.02.1998 24071
13 LE THI THU TRANG 23.04.1991 24072
14 LE THI THU TRANG 18.12.1998 24073
15 LE THI THU TRANG 25.11.1997 24074
16 LE THI THU TRANG 20.02.1997 24075
17 NGUYEN THU TRANG 22.11.1997 24076
18 NGUYEN THU TRANG 08.08.2001 24077
19 NGUYEN THU TRANG 01.09.1984 24078
20 NGUYEN THU TRANG 08.12.1988 24079
21 NGUYEN THU TRANG 10.05.1994 24080
22 NGUYEN THU TRANG 22.12.1992 24081
23 NGUYEN THU TRANG 04.09.1987 24082
24 NGUYEN THU TRANG 07.06.1996 24083
25 NGUYEN THI THU TRANG 02.11.1995 24084
26 NGUYEN THI THU TRANG 01.10.1989 24085
27 NGUYEN THI THU TRANG 19.04.1989 24086
28 NGUYEN THI THU TRANG 16.09.1985 24087
29 NGUYEN THI THU TRANG 19.11.1992 24088
30 NGUYEN THI THU TRANG 23.11.1995 24089
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 105 (P.804 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24090 ~ 24119 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM THU TRANG 09.11.1997 24090
2 PHAM THI THU TRANG 10.04.1998 24091
3 PHAN THU TRANG 10.10.1997 24092
4 PHI THU TRANG 30.09.1993 24093
5 TRAN THU TRANG 09.11.1995 24094
6 TRAN THI THU TRANG 11.07.1985 24095
7 TRAN THI THU TRANG 23.02.1998 24096
8 VU THI THU TRANG 01.01.1998 24097
9 DO THUY TRANG 12.07.1995 24098
10 DINH THUY TRANG 15.10.1994 24099
11 LE THUY TRANG 20.02.1993 24100
12 NGUYEN DUONG THUY TRANG 17.09.1997 24101
13 NGUYEN THUY TRANG 12.06.1995 24102
14 NGUYEN THUY TRANG 16.07.1992 24103
15 NGUYEN TRAN THUY TRANG 19.07.1989 24104
16 PHAM THI THUY TRANG 24.06.1994 24105
17 TRAN THUY TRANG 31.10.1996 24106
18 NGUYEN DUC TRI 27.08.1992 24107
19 NGUYEN DUC TRI 13.10.1993 24108
20 VU DUY TRI 21.07.1991 24109
21 BUI MINH TRI 18.12.1990 24110
22 DO QUOC TRI 23.07.1990 24111
23 NGUYEN VAN TRIEU 25.06.1988 24112
24 PHAN HANH TRINH 27.11.1992 24113
25 LE QUY TRINH 21.09.1993 24114
26 DANG THI KIEU TRINH 28.08.1990 24115
27 VUONG THI TUYET TRINH 29.10.1997 24116
28 NGUYEN THI TRINH 18.08.1995 24117
29 NGUYEN THI TRINH 16.02.1997 24118
30 NGUYEN THE TRINH 14.08.1993 24119
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 106 (P.805 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24120 ~ 24169 (50 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI THI VIET TRINH 15.09.1995 24120
2 LE VAN TRONG 10.08.1991 24121
3 NGUYEN VAN TRONG 18.12.1989 24122
4 TRUONG VAN TRONG 20.04.1992 24123
5 NGUYEN DUC TRU 10.04.1988 24124
6 NGUYEN XUAN TRU 06.03.1990 24125
7 LE THI TRUC 07.07.1992 24126
8 CUNG DUC TRUNG 12.11.1996 24127
9 NGUYEN DUC TRUNG 04.01.1995 24128
10 NGUYEN DUC TRUNG 06.08.1993 24129
11 NGUYEN HOANG TRUNG 30.09.1995 24130
12 HOANG KIM TRUNG 01.01.1989 24131
13 DOAN NGOC TRUNG 07.02.1994 24132
14 NGUYEN TAT TRUNG 08.02.1993 24133
15 NGO THANH TRUNG 03.07.1994 24134
16 NGUYEN THANH TRUNG 20.11.1988 24135
17 NGUYEN THANH TRUNG 02.02.1987 24136
18 NGUYEN THANH TRUNG 14.10.1985 24137
19 NGUYEN THANH TRUNG 21.02.1988 24138
20 HA THE TRUNG 01.06.1998 24139
21 LE THI TRUNG 06.05.1987 24140
22 LE TRI TRUNG 29.03.1989 24141
23 HOANG VAN TRUNG 30.10.1989 24142
24 NGUYEN VAN TRUNG 24.10.1986 24143
25 NGUYEN VAN TRUNG 13.11.1996 24144
26 PHAM VAN TRUNG 12.07.1988 24145
27 PHAM VAN TRUNG 07.06.1991 24146
28 VU VAN TRUNG 01.10.1987 24147
29 VU VAN TRUNG 17.03.1992 24148
30 NGUYEN VIET TRUNG 20.06.1987 24149
31 LAI VY TRUNG 29.09.1994 24150
32 NGUYEN XUAN TRUNG 23.12.1984 24151
33 CAO XUAN TRUNG 14.03.1993 24152
34 NGUYEN XUAN TRUNG 28.09.1993 24153
35 LE CONG TRUYEN 02.01.1989 24154
36 TRINH DUC TRUONG 07.06.1992 24155
37 NGUYEN DONG TRUONG 28.06.1990 24156
38 NINH MANH TRUONG 09.02.1993 24157
39 HOANG MINH TRUONG 10.08.1993 24158
40 NGUYEN THE TRUONG 07.09.1993 24159
41 NGUYEN TIEN TRUONG 22.11.1995 24160
42 DAO VAN TRUONG 26.10.1989 24161
43 HOANG VAN TRUONG 23.03.1990 24162
44 NGO VAN TRUONG 05.06.1985 24163
45 TRAN VAN TRUONG 18.02.1990 24164
46 HOANG XUAN TRUONG 22.01.1986 24165
47 NGUYEN XUAN TRUONG 10.02.1992 24166
48 NGUYEN XUAN TRUONG 16.10.1991 24167
49 VU XUAN TRUONG 28.02.1998 24168
50 VU XUAN TRUONG 18.11.1984 24169
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 107 (P.806 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24170 ~ 24219 (50 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU QUANG TRUONG 24.08.1992 24170
2 PHAM ANH TU 07.09.1993 24171
3 LY BA TU 15.10.1988 24172
4 LE CAM TU 25.03.2002 24173
5 NGUYEN CAM TU 21.11.1995 24174
6 NGUYEN CAM TU 30.08.1998 24175
7 NGUYEN THI CAM TU 06.09.1994 24176
8 PHAM THI KIM TU 06.09.1998 24177
9 NGUYEN MANH TU 19.08.1989 24178
10 NGUYEN MINH TU 09.03.1996 24179
11 HO MINH TU 29.03.1997 24180
12 BUI NGOC TU 28.10.1991 24181
13 DOAN NGOC TU 26.12.1989 24182
14 NGUYEN NGOC TU 10.02.1984 24183
15 NGUYEN NGOC TU 25.03.1993 24184
16 TRAN NGUYEN NGOC TU 20.11.1997 24185
17 TRAN THI NGOC TU 12.03.1997 24186
18 LUONG QUANG TU 12.08.1988 24187
19 HOANG DO THANH TU 20.03.1992 24188
20 LUU THANH TU 05.09.1997 24189
21 NGUYEN VAN THANH TU 10.04.1997 24190
22 BUI THI TU 07.08.1990 24191
23 DO THI TU 15.09.1993 24192
24 NGUYEN THI TU 05.06.1988 24193
25 TRAN THI TU 22.04.1993 24194
26 LE TUAN TU 08.04.1994 24195
27 LUU TUAN TU 22.09.1993 24196
28 DINH VAN TU 03.11.1983 24197
29 LE VAN TU 04.12.1985 24198
30 PHAM XUAN TU 16.10.1987 24199
31 PHAM XUAN TU 08.11.1996 24200
32 BUI ANH TUAN 15.02.1994 24201
33 BUI ANH TUAN 02.02.1994 24202
34 HOANG ANH TUAN 09.09.1984 24203
35 NGO ANH TUAN 18.10.1992 24204
36 NGUYEN ANH TUAN 08.05.1991 24205
37 NGUYEN ANH TUAN 24.02.1994 24206
38 NGUYEN ANH TUAN 22.10.1994 24207
39 NGUYEN ANH TUAN 06.12.1994 24208
40 PHAM ANH TUAN 16.05.1994 24209
41 PHAM ANH TUAN 25.07.1985 24210
42 TRAN ANH TUAN 13.08.1985 24211
43 NGUYEN BA TUAN 25.07.1987 24212
44 NGUYEN CONG TUAN 30.11.1989 24213
45 NGUYEN CONG TUAN 15.07.1988 24214
46 NGUYEN DINH TUAN 22.04.1997 24215
47 VUONG DINH TUAN 10.10.1987 24216
48 LUONG DUC TUAN 29.10.1994 24217
49 NGUYEN DUC TUAN 15.11.1989 24218
50 NGUYEN HUU TUAN 15.06.1982 24219
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 108 (P.807 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24220 ~ 24249 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN HUU TUAN 27.05.1991 24220
2 NGUYEN HUU TUAN 15.08.1991 24221
3 DAO MANH TUAN 09.09.1989 24222
4 HOANG MANH TUAN 18.07.1995 24223
5 NGUYEN MANH TUAN 26.08.1990 24224
6 VU MANH TUAN 26.01.1987 24225
7 LE MINH TUAN 27.03.1990 24226
8 NGUYEN MINH TUAN 13.06.1992 24227
9 TRAN MINH TUAN 30.10.1996 24228
10 VU MINH TUAN 25.09.1991 24229
11 HA NGOC TUAN 03.03.1984 24230
12 LE DANG NGUYEN TUAN 16.09.1983 24231
13 DANG QUANG TUAN 20.01.1988 24232
14 NGUYEN QUOC TUAN 22.10.1992 24233
15 TRINH QUOC TUAN 04.07.1994 24234
16 BUI THANH TUAN 13.12.1991 24235
17 HOANG THANH TUAN 26.08.1978 24236
18 PHAN THANH TUAN 19.11.1990 24237
19 TRAN THANH TUAN 27.04.1989 24238
20 NGUYEN TRI TUAN 22.11.1993 24239
21 DO VAN TUAN 12.10.1992 24240
22 DU VAN TUAN 30.11.1994 24241
23 NGUYEN VAN TUAN 02.01.1994 24242
24 NGUYEN VAN TUAN 24.12.1992 24243
25 NGUYEN VAN TUAN 30.09.1987 24244
26 NGUYEN VAN TUAN 24.06.1987 24245
27 NGUYEN VAN TUAN 10.07.1989 24246
28 NGUYEN VAN TUAN 04.10.1988 24247
29 NGUYEN VAN TUAN 24.08.1989 24248
30 PHAM VAN TUAN 03.02.1992 24249
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 109 (P.808 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24250 ~ 24279 (30 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRINH VAN TUAN 15.10.1990 24250
2 DO XUAN TUAN 01.08.1990 24251
3 NGUYEN VAN TUAT 29.05.1982 24252
4 NGUYEN PHU TUC 28.10.1989 24253
5 BUI THI TUOI 06.11.1995 24254
6 DANG THI BICH TUOI 22.12.1984 24255
7 DANG THI TUOI 10.07.1991 24256
8 KIEU THI TUOI 17.12.1989 24257
9 NGUYEN THI TUOI 10.10.1989 24258
10 NGUYEN THI TUOI 11.09.1997 24259
11 VU THI TUOI 20.06.1985 24260
12 VU THI TUOI 16.12.1992 24261
13 NGO MINH TUONG 13.07.1987 24262
14 TRAN QUANG TUONG 05.12.1986 24263
15 PHAM QUOC TUONG 23.11.1993 24264
16 DOAN VAN TUONG 17.07.1988 24265
17 PHAM DANG TUNG 20.11.1993 24266
18 CHU DUC TUNG 13.09.1993 24267
19 HA DUC TUNG 08.09.1988 24268
20 TRAN HOANG TUNG 14.09.1992 24269
21 NGUYEN HONG TUNG 21.01.1996 24270
22 PHAN MANH TUNG 08.02.1991 24271
23 VU MANH TUNG 25.11.1995 24272
24 PHAM MINH TUNG 16.09.1990 24273
25 DINH SON TUNG 27.04.1997 24274
26 NGUYEN SON TUNG 22.12.1991 24275
27 DONG THANH TUNG 19.04.1986 24276
28 HOANG THANH TUNG 09.08.1996 24277
29 LE THANH TUNG 15.01.1994 24278
30 NGUYEN THANH TUNG 23.11.1995 24279
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 110 (P.809 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24280 ~ 24329 (50 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THANH TUNG 28.09.1993 24280
2 NGO THANH TUNG 04.12.1996 24281
3 NGUYEN THANH TUNG 09.12.1992 24282
4 NGUYEN THANH TUNG 04.11.1990 24283
5 NGUYEN THANH TUNG 27.02.1982 24284
6 PHAM THANH TUNG 15.03.1989 24285
7 TO THANH TUNG 02.05.1995 24286
8 TRUONG THANH TUNG 24.10.1996 24287
9 VU THANH TUNG 19.05.1992 24288
10 NGUYEN TRAN TUNG 23.06.1999 24289
11 VU TRI TUNG 20.05.1995 24290
12 DINH VAN TUNG 05.05.1991 24291
13 DOAN VAN TUNG 16.02.1991 24292
14 HOANG VAN TUNG 15.06.1993 24293
15 LANG VAN TUNG 21.11.1981 24294
16 NGUYEN VAN TUNG 02.12.1994 24295
17 NGUYEN VAN TUNG 27.03.1992 24296
18 NGUYEN VAN TUNG 18.03.1988 24297
19 NGUYEN VAN TUNG 01.09.1988 24298
20 NGUYEN VAN TUNG 20.09.1993 24299
21 PHAM VAN TUNG 24.07.1992 24300
22 TRINH VAN TUNG 16.07.1988 24301
23 LE VIET TUNG 23.07.1996 24302
24 BUI XUAN TUNG 22.11.1988 24303
25 DAO XUAN TUNG 13.09.1998 24304
26 NGUYEN XUAN TUNG 03.08.1988 24305
27 PHAM XUAN TUNG 26.12.1993 24306
28 UNG BICH TUYEN 13.09.1985 24307
29 LE DANG TUYEN 22.12.1981 24308
30 TRAN DOANH TUYEN 08.08.1981 24309
31 PHAM THI HANH TUYEN 14.10.1996 24310
32 NGUYEN THI HONG TUYEN 13.06.1990 24311
33 NGUYEN THI KIM TUYEN 22.12.1992 24312
34 VU THI KIM TUYEN 05.06.1997 24313
35 PHAN THANH TUYEN 26.03.1987 24314
36 HOANG THANH TUYEN 20.04.1984 24315
37 LUONG THE TUYEN 03.09.1990 24316
38 DO THI TUYEN 04.06.1991 24317
39 HOANG THI TUYEN 27.02.1991 24318
40 NGUYEN THI TUYEN 19.03.1996 24319
41 NGUYEN THI TUYEN 07.04.1988 24320
42 BUI THI TUYEN 20.09.1992 24321
43 NGUYEN THI TUYEN 08.07.1993 24322
44 NGUYEN THI TUYEN 08.02.1990 24323
45 NGUYEN THI TUYEN 28.04.1990 24324
46 TRAN THI TUYEN 14.07.1998 24325
47 BUI VAN TUYEN 02.06.1983 24326
48 BUI VAN TUYEN 16.04.1993 24327
49 DAO VAN TUYEN 03.04.1993 24328
50 DAO VAN TUYEN 12.02.1987 24329
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 111 (P.810 nhà C, tầng 8) N2
Từ số báo danh: 24330 ~ 24379 (50 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN VAN TUYEN 14.01.1984 24330
2 TRAN VAN TUYEN 04.08.1995 24331
3 DINH THI ANH TUYET 23.02.1995 24332
4 LE THI ANH TUYET 14.03.1985 24333
5 NGUYEN THI ANH TUYET 09.11.1994 24334
6 NGUYEN THI MY TUYET 10.03.1993 24335
7 PHAM ANH TUYET 01.01.1997 24336
8 DAO THI TUYET 06.12.1998 24337
9 DO THI TUYET 03.04.1993 24338
10 DO THI TUYET 18.05.1996 24339
11 DUONG THI TUYET 14.11.1988 24340
12 DUONG THI TUYET 15.01.1989 24341
13 HOANG THI TUYET 26.08.1995 24342
14 LE THI TUYET 16.04.1983 24343
15 NGO THI TUYET 10.04.1983 24344
16 NGUYEN THI TUYET 10.07.1990 24345
17 NGUYEN THI TUYET 18.03.1992 24346
18 PHAM THI TUYET 04.01.1984 24347
19 THAN THI TUYET 02.11.1993 24348
20 TRAN THI TUYET 23.08.1992 24349
21 TRAN THI TUYET 08.03.1988 24350
22 NGUYEN KY TY 18.03.1989 24351
23 NGUYEN THI UT 05.08.1989 24352
24 TRAN THI UT 25.01.1992 24353
25 NGUYEN THI UT 09.08.1992 24354
26 NGUYEN NANG UY 11.09.1990 24355
27 HOANG CONG UYEN 26.04.1985 24356
28 PHAM THI HA UYEN 15.12.1995 24357
29 DUONG THI NGOC UYEN 11.07.1999 24358
30 TO HA PHUONG UYEN 11.11.2000 24359
31 TRAN THANH UYEN 01.07.1995 24360
32 MAI THU UYEN 10.09.1997 24361
33 NGUYEN THI UYEN 02.05.1997 24362
34 NGUYEN THI THU UYEN 31.07.1995 24363
35 PHAM THI THU UYEN 22.02.2001 24364
36 PHAM THI TO UYEN 14.11.1996 24365
37 TRAN THI TO UYEN 16.02.1990 24366
38 LE THI TO UYEN 09.11.1997 24367
39 NGUYEN TU UYEN 13.09.1998 24368
40 PHAM ANH VAN 15.09.1991 24369
41 NGUYEN THI CAM VAN 16.07.1985 24370
42 TRAN THI CAM VAN 23.06.1996 24371
43 TRINH CONG VAN 18.11.1986 24372
44 NGUYEN DUC VAN 14.08.1993 24373
45 DO THI HA VAN 29.07.1994 24374
46 NGUYEN HA VAN 09.07.1998 24375
47 LAI THI HAI VAN 14.09.1996 24376
48 VU THI HAI VAN 23.11.1988 24377
49 NGUYEN HONG VAN 17.08.1996 24378
50 NGUYEN HONG VAN 05.05.1997 24379
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 112 (P.901 nhà C, tầng 9) N2
Từ số báo danh: 24380 ~ 24479 (100 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN HONG VAN 30.05.1992 24380
2 NGUYEN THI HONG VAN 18.02.1996 24381
3 THE THI HONG VAN 07.02.1998 24382
4 NGHIEM KHANH VAN 20.01.1997 24383
5 NGUYEN THI KHANH VAN 02.09.1997 24384
6 BUI THI KHANH VAN 20.11.1996 24385
7 NGUYEN ANH MY VAN 16.10.1996 24386
8 PHAM THI THANH VAN 25.05.1989 24387
9 BUI THANH VAN 20.10.1989 24388
10 TRAN THI THANH VAN 31.07.1995 24389
11 BUI THANH VAN 26.06.1998 24390
12 LUONG THANH VAN 03.06.1996 24391
13 NGUYEN THANH VAN 12.09.1995 24392
14 VU THI VAN 30.05.1998 24393
15 NGUYEN THI VAN 11.12.1996 24394
16 DINH THI VAN 18.10.1990 24395
17 MAI THI VAN 03.02.1988 24396
18 LE THI VAN 01.02.1986 24397
19 DO THI VAN 20.05.1998 24398
20 MAI THI VAN 20.05.1993 24399
21 NGUYEN THI VAN 20.10.1992 24400
22 VU THI VAN 29.05.1993 24401
23 NGUYEN THI VAN 14.10.1994 24402
24 TRAN THI VAN 25.02.1986 24403
25 DINH THI VAN 20.09.1986 24404
26 VO THI VAN 05.10.1985 24405
27 NGUYEN THI VAN 02.02.1997 24406
28 DANG THI VAN 22.07.1997 24407
29 PHAM THI VAN 16.09.1991 24408
30 NGUYEN THI VAN 18.03.1991 24409
31 TRAN THI VAN 06.10.1993 24410
32 LE THI VAN 22.12.1992 24411
33 NGUYEN THI VAN 20.07.1996 24412
34 LUONG THI THU VAN 29.03.1980 24413
35 DOAN THI THU VAN 01.08.1994 24414
36 NGUYEN THU VAN 19.03.1995 24415
37 BUI THUY VAN 02.03.1997 24416
38 PHAM THI THUY VAN 30.04.1994 24417
39 NGO THUY VAN 13.12.1994 24418
40 VU THUY VAN 29.10.1991 24419
41 DO THUY VAN 03.06.1990 24420
42 TRAN THUY VAN 15.04.1993 24421
43 PHAM GIA VANG 03.09.1992 24422
44 LE VAN VANG 06.11.1988 24423
45 NGUYEN HA VI 17.05.1998 24424
46 CHU MINH VI 23.02.1989 24425
47 NGUYEN VAN VIEN 20.01.1993 24426
48 TRAN DAI VIET 30.03.1990 24427
49 TRAN DAI VIET 08.05.1998 24428
50 PHAM DUC VIET 16.09.1989 24429
51 NGUYEN DUC VIET 02.03.1995 24430
52 NGUYEN DUC VIET 12.05.1991 24431
53 TRUONG HOANG VIET 02.10.2001 24432
54 LE HOANG VIET 15.12.1985 24433
55 DOAN KHAC VIET 21.10.1988 24434
56 DAO QUOC VIET 07.06.1998 24435
57 NGUYEN QUOC VIET 13.06.1996 24436
58 NGUYEN THI VIET 12.09.1988 24437
59 TRAN VAN VIET 22.07.1991 24438
60 PHAM VAN VIET 09.09.1989 24439
61 NGUYEN VAN VIET 29.11.1991 24440
62 LAI XUAN VIET 14.08.1987 24441
63 NGUYEN DUC VINH 10.12.1991 24442
64 NGUYEN DUC VINH 05.11.1981 24443
65 LE HANG VINH 27.10.1996 24444
66 PHAM HONG VINH 03.04.1991 24445
67 DO THI VINH 23.12.1992 24446
68 HOANG THI VINH 20.08.1988 24447
69 DO VAN VINH 23.09.1984 24448
70 PHAM VAN VINH 15.09.1993 24449
71 PHAM THI VOC 21.06.1990 24450
72 DUONG DINH VU 28.05.1995 24451
73 VU HOANG VU 14.12.1989 24452
74 TRINH HUU VU 25.12.1997 24453
75 HOANG HUU VU 07.09.1995 24454
76 CHU MINH VU 12.11.1990 24455
77 TRAN NGOC VU 12.03.1990 24456
78 HA QUANG VU 30.08.1989 24457
79 DOAN THE VU 15.10.1997 24458
80 NGUYEN TIEN VU 19.08.1990 24459
81 NGUYEN TUAN VU 20.08.1993 24460
82 LY XUAN VU 31.12.1984 24461
83 TRAN THI KIM VUI 25.02.1994 24462
84 DO THI VUI 24.07.1984 24463
85 PHAM THI VUI 16.04.1987 24464
86 LE THI VUI 23.03.1985 24465
87 TRAN VAN VUNG 04.06.1985 24466
88 PHAM VAN VUNG 05.06.1990 24467
89 VU CHI VUONG 30.11.1993 24468
90 NGUYEN DINH VUONG 22.02.1983 24469
91 VUONG DINH VUONG 03.10.1983 24470
92 NGUYEN DUC VUONG 02.10.1991 24471
93 NGUYEN DUY VUONG 09.07.1988 24472
94 DOAN HONG VUONG 14.08.1987 24473
95 NGUYEN HUNG VUONG 15.12.1988 24474
96 LAI THE VUONG 09.03.1989 24475
97 BUI THE VUONG 10.11.1994 24476
98 LA THI VUONG 10.01.1990 24477
99 TRAN TRUNG VUONG 25.03.1992 24478
100 NGUYEN VAN VUONG 01.12.1996 24479
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 113 (P.902 nhà C, tầng 9) N2
Từ số báo danh: 24480 ~ 24579 (100 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN VAN VUONG 11.11.1992 24480
2 NGUYEN VAN VUONG 03.12.1992 24481
3 NGUYEN VAN VUONG 22.12.1992 24482
4 LUONG DAN VY 16.01.1990 24483
5 LE THI VY 08.01.1993 24484
6 NGUYEN THI VY 04.06.1991 24485
7 CAO THI XEN 07.09.1994 24486
8 VU THI XINH 30.08.1989 24487
9 NGUYEN THI HONG XIEM 05.08.1994 24488
10 NGUYEN THI XINH 02.05.1991 24489
11 NGUYEN THI HONG XUAN 03.01.1995 24490
12 NGO THI NGOC XUAN 28.03.1994 24491
13 VU THANH XUAN 23.09.1989 24492
14 NGUYEN THI THANH XUAN 23.09.1996 24493
15 BUI THI THANH XUAN 11.09.1989 24494
16 MAI THI XUAN 11.04.1995 24495
17 NGUYEN THI XUAN 05.02.1992 24496
18 NGUYEN THI XUAN 16.07.1986 24497
19 LUONG THI XUAN 25.01.1993 24498
20 BUI THI XUAN 27.10.1997 24499
21 NGUYEN THI XUAN 22.08.1992 24500
22 NGUYEN THI XUAN 21.12.1993 24501
23 NGUYEN THI XUAN 01.09.1996 24502
24 DO THI XUAN 13.10.1993 24503
25 KIEU THI XUAN 22.03.1997 24504
26 PHAM THI XUAN 08.07.1992 24505
27 TRINH VAN XUAN 26.03.1990 24506
28 NGUYEN VAN XUAN 11.08.1986 24507
29 DANG THI NGOC XUONG 31.12.1985 24508
30 CHU THI XUYEN 15.08.1992 24509
31 LUU THI XUYEN 10.04.1978 24510
32 NGUYEN THI XUYEN 06.07.1988 24511
33 NGUYEN THI XUYEN 20.04.1990 24512
34 PHAM THI XUYEN 12.12.1993 24513
35 NGUYEN THI XUYEN 05.08.1989 24514
36 DAO THI BAO YEN 08.03.1992 24515
37 DANG THI HAI YEN 08.05.1990 24516
38 DINH HAI YEN 09.11.1999 24517
39 DO THI HAI YEN 25.11.1992 24518
40 HOANG HAI YEN 05.04.1988 24519
41 HOANG THI HAI YEN 23.04.1998 24520
42 HUYNH HAI YEN 28.11.1991 24521
43 LAM THI HAI YEN 10.01.1987 24522
44 NGUYEN HAI YEN 12.01.1995 24523
45 NGUYEN THI HAI YEN 10.07.1998 24524
46 NGUYEN THI HAI YEN 01.02.1993 24525
47 NGUYEN THI HAI YEN 21.10.1994 24526
48 NGUYEN HAI YEN 24.10.1997 24527
49 NGUYEN THI HAI YEN 26.07.1993 24528
50 PHAN THI HAI YEN 30.09.1989 24529
51 PHAM THI HAI YEN 21.11.1992 24530
52 TRAN THI HAI YEN 13.03.1997 24531
53 TRAN THI HAI YEN 14.06.1995 24532
54 TRAN THI HAI YEN 04.02.1992 24533
55 TRINH THI HAI YEN 17.02.1992 24534
56 NGUYEN HONG YEN 27.01.1992 24535
57 MAC HOANG YEN 16.10.1998 24536
58 NGUYEN THI HOANG YEN 06.07.1987 24537
59 VU HOANG YEN 06.03.1997 24538
60 DINH HOANG YEN 17.11.1992 24539
61 NGUYEN THI HOANG YEN 07.06.1987 24540
62 TA THI HOANG YEN 02.10.1997 24541
63 TRAN THI KIM YEN 07.08.1991 24542
64 NGUYEN THI NGOC YEN 01.06.1996 24543
65 DO NGOC YEN 27.10.1997 24544
66 NGUYEN NGOC YEN 12.11.1991 24545
67 NGUYEN THANH YEN 12.02.1989 24546
68 DAO THI YEN 07.09.1992 24547
69 DANG THI YEN 27.04.1991 24548
70 BUI THI YEN 07.11.1995 24549
71 DINH THI YEN 25.05.1995 24550
72 PHAM THI YEN 11.12.1998 24551
73 PHAM THI YEN 08.05.1993 24552
74 PHAM THI YEN 17.01.1994 24553
75 PHU THI YEN 01.01.1994 24554
76 HOANG THI YEN 04.07.1990 24555
77 HOANG THI YEN 30.03.1997 24556
78 HOANG THI YEN 04.10.1993 24557
79 NGO THI YEN 30.05.1996 24558
80 NGUYEN THI YEN 20.07.1987 24559
81 NGUYEN THI YEN 15.12.1990 24560
82 NGUYEN THI YEN 25.08.1993 24561
83 NGUYEN THI YEN 20.08.1991 24562
84 NGUYEN THI YEN 22.08.1991 24563
85 NGUYEN THI YEN 02.07.1990 24564
86 NGUYEN THI YEN 15.01.1987 24565
87 NGUYEN THI YEN 20.02.1989 24566
88 NGUYEN THI YEN 28.01.1994 24567
89 TRAN THI YEN 27.08.1992 24568
90 TRAN THI YEN 10.08.1994 24569
91 VAN THI YEN 20.01.1989 24570
92 LE THI THU YEN 03.02.1995 24571
93 NGUYEN THI THU YEN 25.09.1990 24572
94 MAI THI THUY YEN 23.10.1998 24573
95 CAO VAN Y 14.10.1991 24574
96 PARK JU YOUNG 07.06.2000 24575
97 PHAN HUU DOANH 10.03.1991 24576
98 NGUYEN TIEN QUYEN 20.08.1992 24577
99 LE THI KHANH 08.11.1985 24578
100 LE THI NGOC 17.10.1993 24579

Đừng bỏ lỡ
Những bài viết mới

Hãy nhập email tại đây để nhận những thông báo mới nhất về bài viết của chúng tôi!

返事を書く

Please enter your comment!
Please enter your name here

Free WordPress Themes, Free Android Games